Themabijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet groot succes  

Dorpsplatform Ossendrecht is van mening dat iedere inwoner bekend moet worden gemaakt met het feit dat de nieuwe Omgevingswet van start is gegaan op 1/1/24. Om die reden is er een themabijeenkomst georganiseerd op 29 februari 2024, waarbij als spreker Sven Willemsen is uitgenodigd: de expert van de Omgevingswet binnen de gemeente Woensdrecht.  

Sven Willemsen gaf de lezing aan de hand van een uitgebreide presentatie (zie onderstaand). Er waren heel veel wetten die nu in één nieuwe wet ondergebracht zijn. Ook de termijn dat de gemeente dient te reageren, is behoorlijk ingekort. In de oude situatie kon een vergunning 9-12 maanden op zich laten wachten, dat is nu 8 weken en bij een melding nog slechts 2 weken.  

Het advies is om altijd eerst de vergunningscheck in het Omgevingsloket te doen (https://omgevingswet.overheid.nl/home). Dit is een landelijk loket wat betekent dat bij het doorlopen van de vragenlijsten eerst de vragen van de Rijksoverheid moeten worden doorlopen en aansluitend de vragen van gemeente Woensdrecht en soms ook nog vragen van het Waterschap e.d. Vandaar dat sommige vragen dan twee keer voorkomen; je ziet niet welke vragen van welke overheid (Rijksoverheid, gemeente, Waterschap, etc.) zijn. Als er bij de vergunningscheck vragen komen over flora en fauna dan Sven Willemsen (via servicelijn van de gemeente) bellen. 

De huidige benaming van ‘bestemmingsplan’ (waarbij alles een bestemming had) heet met de nieuwe wet omgevingsplan. Hier gaat hier niet alleen meer om de bestemming maar om veel meer. Er wordt niet meer gekeken naar bestemming maar naar functie. In gemeente Woensdrecht betreft dit de functies: (kwaliteitsverbetering van de) natuur, polder (transitie landbouw), bedrijventerrein en sterke dorpen. In het omgevingsplan is geen sprake meer van een bebouwde kom omdat er naar functies wordt gekeken. 

Als een bedrijf wil uitbreiden maar hij zit in de functie sterke dorpen (wonen) dan zal dit niet mogen; hij dient dan naar het gebied te gaan wat de functie van bedrijventerrein heeft.  

Bij de meeste woningen is een aanbouw of een mantelzorgwoning in de tuin vergunningsvrij. Het advies is om toch altijd eerst de vergunningscheck van het omgevingsloket doorlopen; doe dit zonder in te loggen (DigiD) anders wordt het een officieel stuk dat bij de gemeente komt.

Bij de vragenbomen komen ook vragen naar boven omtrent (beschermde) dier- en plantsoorten; Besie. Dit zijn dus de vragen van de provincie en zien op bijv. Natura2000 gebieden. Dan is er een provinciale vergunning nodig. Bel dan eerst met de gemeente aangezien een provinciale vergunning 7500€ kost en al bekend is dat die niet meer afgegeven wordt. Provincie neemt vergunningsaanvraag in behandeling (dus betalen) maar geeft geen vergunning af. De gemeente zal dan met de vergunningsaanvrager praktisch gaan kijken hoe met de Besi-vragen om te gaan.    

BOPA (Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit): een activiteit die niet past in het omgevingsplan. Dan dient er een omgevingsdialoog (participatie) plaats te vinden. Men gaat met de omgeving in gesprek om eventuele bezwaren waar te nemen en eventueel op te lossen; dus probleemoplossend werken voorafgaand aan de indiening. Een persoon die bezwaar heeft, kan altijd nog naar de rechter. Dan is de zaak van de initiatiefnemer wel een stuk zwakker aangezien de rechter altijd zal vragen waarom tijdens de omgevingsdialoog niet met bedoelde bezwaren rekening is gehouden. 

Ook voor bouwactiviteiten verandert er heel veel; geen constructietekeningen e.d. meer naar de gemeente maar de bewoner of de aannemer dient een (door de overheid gecertificeerde) kwaliteitsborger in te huren. Deze persoon gaat dus zorgdragen dat de leefomgeving kwalitatief geborgd blijft. 

Er wordt ook gevraagd of de aeriusberekening (stikstof) in het omgevingsloket is verwerkt. Daarvoor is een aparte (gratis) calculator (www.aerius.nl). Bij dit soort vragen altijd met de gemeente contact opnemen.  

Let op dat er ook nog vraagbomen bijkomen op basis van archeologische kaarten. Deze vragen kunnen naar boven komen als men bij (bouw)activiteiten ‘graven’ gaat opgeven.  

In de toekomst zal ook evenementen en activiteiten een check moeten doen via de bovengenoemde website (https://omgevingswet.overheid.nl/home).

 

Themabijeenkomst ‘de nieuwe Omgevingswet’

Op 1 januari jl. is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. Met deze nieuwe Omgevingswet krijgt iedere inwoner te maken. Het is echt geen ver van mijn bed show (bijvoorbeeld bomenkap, dakkapel, huis (ver)bouwen, evenement organiseren of als iemand anders in uw directe omgeving iets gaat veranderen (bijvoorbeeld een garage bouwen of een woonwijk ontwikkeling, windmolen(s) plaatsen, etc.)). Dorpsplatform Ossendrecht is van mening dat alle inwoners van Ossendrecht hierover geïnformeerd dienen te worden.  

Op woensdag 28 februari 2024 vanaf 19.30u in Harmoniezaal zal door Dorpsplatform Ossendrecht een themabijeenkomst worden georganiseerd over de nieuwe Omgevingswet. U wordt dan bijgepraat over deze nieuwe wet door de projectleider invoering Omgevingswet van de gemeente Woensdrecht. Tevens is er dan gelegenheid tot vragen stellen. Voor meer vragen/info: info@dorpsplatform-ossendrecht.nl 

Donkere plekken in kern Ossendrecht?

Zijn er in de kern Ossendrecht mogelijk donkere plekken binnen de bebouwde kom die als onveilig worden ervaren door een mindere of het ontbreken van verlichting? Rekening houdend met de uitgangspunten vanuit het beleidsplan openbare verlichting waarbij:

  • Achterpaden en brandgangen niet verlicht worden;
  • Particuliere terreinen of terreinen van bedrijven niet verlicht worden door de gemeente;
  • De gemeente beleidsmatig een minimaal verlichtingsniveau hanteert.

Wij horen graag van jullie waar dit vanuit de leefomgeving ervaren wordt. Dit kan per mail naar info@dorpsplatform-ossendrecht.nl

𝗦𝗶𝗻𝗱𝘀 𝟭 𝗷𝗮𝗻𝘂𝗮𝗿𝗶 𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗢𝗺𝗴𝗲𝘃𝗶𝗻𝗴𝘀𝘄𝗲𝘁 𝘃𝗮𝗻 𝗸𝗿𝗮𝗰𝗵𝘁!

In het eerste kwartaal van dit jaar zal door Dorps Platform Ossendrecht een themabijeenkomst worden gehouden over de nieuwe Omgevingswet. Volg Facebook en onze website voor meer info. Indien u aanwezig wilt zijn, kunt u ook een mail sturen, zodat wij u de datum kunnen doorgeven (info@dorpsplatform-ossendrecht.nl).

Korte uitleg van gemeente Woensdrecht op Facebook:

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. 🏡 Deze nieuwe wet voegt 26 oude wetten samen en maakt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt minder ingewikkeld. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten.

Openbare vergadering Dorpsplatform Ossendrecht

De volgende openbare vergadering van Dorpsplatform Ossendrecht zal worden gehouden op woensdag 13 december a.s. vanaf 19.30 uur in MFC De Drieschaar. De agenda zal onder meer betreffen wat Dorpsplatform Ossendrecht in de afgelopen periode heeft bereikt, verkeer en een presentatie over de Dementie Vriendelijke Gemeenschap. Met deze presentatie willen we aandacht vragen voor het groeiende aantal mensen met dementie. Hoe we mensen met dementie herkennen en hoe we samen een dementievriendelijke leefomgeving kunnen creëren. En waar we terecht kunnen als we familieleden hebben met dementie.

Vragen kunt u op voorhand mailen naar secretaris@dorpsplatform-ossendrecht.nl zodat deze ter vergadering kunnen worden behandeld.

Hopende op uw komst.

Derde Ontmoetingscafé Ossendrecht een succes

Op 15 november 2023 werd in MFC De Drieschaar voor de derde keer een Ontmoetingscafé gehouden. Dit is een ontmoeting voor mensen die behoefte hebben aan een praatje en een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie. De lezing werd deze keer gegeven door Pierrette Schoon, de Wijk-GGD’er. Ze gaf een interessante lezing waarna de mensen nog bleven nakletsen. Kortom, op naar het volgende Ontmoetingscafé in 2024.

Agger met drie visliften

Inloopbijeenkomst over drie vispassages in Agger

22-10-2023 Algemeen Halsterse Zuidwestkrant

GEMEENTE WOENSDRECHT – REGIO – Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. Vissen komen op trekroutes soms obstakels tegen zoals een stuw, gemaal of terugslagklep. Waterschap Brabantse Delta maakt voor eind 2024 zeven locaties vispasseer, zodat vissen door kunnen zwemmen en niet meer gehinderd worden. Drie van deze locaties liggen in de gemeente Woensdrecht in de waterloop de Agger.

Het betreft de stuw Vermeer/ Aanwas, stuw Schenkedijk en stuw Schenkeldijk 1 (zie de afbeelding voor de ligging). Het waterschap voert het project uit samen met G. Van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf uit Brakel. Na een periode van onderzoek in het veld en het uitdiepen van mogelijkheden, is er een oplossing bedacht om de drie stuwen vispasseerbaar te maken. Op alle drie locaties wordt een vislift gemaakt. In het kort is de vislift een grote ronde bak met kamers met een luik. De vissen zwemmen vanuit het lage water de vislift in door de verschillende kamers. Op deze manier zwemmen de vissen langzaam omhoog om via een buis aan de andere kant van de stuw te komen. Op dezelfde manier kunnen ze ook terug zwemmen en is de stuw vispasseerbaar geworden.

Inloopbijeenkomst 

Op donderdag 2 november 2023 tussen 15:30 uur tot 17:30 uur zijn belangstellenden van harte welkom in MFC de Drieschaar aan de Ploeg 11 in Ossendrecht om de plannen te komen bekijken. We lichten graag de gekozen oplossing, de procedure, de planning en werkzaamheden toe tijdens deze inloopbijeenkomst. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. Heeft u vooraf vragen of wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact op met Eline Boele via telefoonnummer +31 76 564 10 36 of stuur een e-mail naar vismigratie@brabantsedelta.nl

Aparte afvoer regen- en rioolwater in Ossendrecht:

Riolering in Ossendrecht aangepakt: aparte afvoer regen- en rioolwater

De riolering in Ossendrecht wordt ingrijpend vernieuwd. Er komt een gescheiden watersysteem, waarbij regenwater en het rioolwater afzonderlijk worden afgevoerd.

Wil de Jong 26-10-23, 18:00 (artikel in BNDeStem)

„Een flinke klus die vijf maanden in beslag gaat nemen”, zegt de Woendrechtse wethouder Jeffrey van Agtmaal die gisterochtend in de Augustijnenstraat een kijkje kwam nemen bij de werkzaamheden. Deze straat werd 55 jaar geleden aangelegd en het rioleringssysteem is verouderd.

Aanleg wadi’s

Ook worden er twee wadi’s aangelegd waarvan een wadi van 60 bij 20 meter aan de achterkant van de straat het meest in het oog springt. De grote wadi is nu nog een kale zandvlakte maar wordt in het najaar aangeplant. „Er komt een wandelpad langs de wadi en ook worden er bomen geplant”, zegt Van Agtmaal. De tweede kleinere wadi komt bij de speeltuin in de straat. Volgens de wethouder zijn er onterecht zorgen over die wadi. „Men denkt dat kinderen hier in het water terecht kunnen komen. In de wadi staat hooguit vijf minuten water bij een hevige regenbui.”

Behalve de Augustijnenstraat wordt ook Dominicanenstraat aangepakt en voorzien van een gescheiden waterafvoersysteem en worden de trottoirs en het wegdek geheel vernieuwd. Van Agtmaal zegt dat de straten nu zijn voorbereid op extreme regenbuien. Hij zegt dat er al een aantal straten in de gemeente is voorzien van het gescheiden afvoersysteem, maar dat er de komende jaren in alle Woensdrechtse kernen nog veel van dit soort werkzaamheden op stapel staan. „Heel veel woonwijken in onze gemeente zijn in de jaren 60 en 70 gebouwd en die straten en riolering zijn aan vervanging toe.”