Eneco Omgevingsfonds

Eneco Doelstelling

Vanuit de wens om met de omgeving een duurzame relatie op te bouwen en te onderhouden, is samen met Stichting Dorpsplatform Ossendrecht een omgevingsfonds opgericht. Jaarlijks zal er in het fonds een bijdrage van ten hoogste € 15.000 ter beschikking gesteld worden. Deze bijdrage kan gebruikt worden voor de financiering van leefbaarheids- en/of duurzaamheidsprojecten. Dit zijn bijvoorbeeld initiatieven die gericht zijn op het verminderen van de CO2 uitstoot, het opwekken van duurzame energie en het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen. Voor windpark Kabeljauwbeek gaat het dan specifiek om projecten of initiatieven binnen de grenzen van de dorpen Ossendrecht en Zandvliet.

https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/duurzame-bronnen/windpark-kabeljauwbeek/

Verzoeken 

Voorwaarden

1. Het initiatief dient plaats te vinden in de kern Ossendrecht en/of Calfven.

2. Het initiatief dient de leefbaarheid in bovengenoemde kernen ten goede te komen en/of
    een duurzaamheidskarakter te hebben.

Wie kan verzoek doen?

Elke inwoner van Ossendrecht en/of Calfven

Leefbaarheidsprojecten en/of duurzaamheidsprojecten in de openbare ruimte waarvan de gehele bevolking moet kunnen profiteren. 
Verenigingen en/of stichtingen zonder winstoogmerk
In het kader van duurzaamheid kunnen verenigingen en/of stichtingen een verzoek doen om hun vereniging of stichting te verduurzamen.

Onderbouwing
Verzoeken om een bijdrage dienen zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk te worden onderbouwd. 
Het aanvraagsjabloon kan u hierbij helpen.

Indienen verzoek

Onderbouwde verzoeken kunnen worden ingediend via een mail naar:
omgevingsfonds@dorpsplatform-ossendrecht.nl  

Alle verzoeken worden verzameld door een van de leden van de commissie. (Ernest) 
De aanvrager zal zo mogelijk telefonisch worden benaderd om zijn verzoek mondeling nader toe te lichten. 

Verantwoording bijdrage

Aanvrager(s) heeft /hebben een half jaar de tijd om het initiatief te realiseren. Na afronding van het initiatief overlegt hij een overzicht met kopie facturen van de uitgegeven kosten.

Commissie

De commissie zal bestaan uit het dagelijks bestuur van het dorpsplatform.

Beslismomenten

Per jaar zijn er een drietal beslismomenten (april, september en november) daarnaast kan de commissie besluiten om tussentijds een verzoek in behandeling te nemen. 

Bijlage 1: Aanvraagsjabloon

Naam: 
Contactpersoon: 
Adres: 
Woonplaats: 
Telefoonnummer: 
Emailadres: 
  
KVK nummer: 
  
Idee:      Omschrijf kort en bondig waarvoor u een verzoek doet

Kosten:       Geef een zo gedetailleerd mogelijke indicatie van de kosten


Eigen Rol      Omschrijf wat uw rol is met betrekking tot de realisatie van dit project


FinancieringZijn er meerdere aanvragen gedaan? Zo ja bij wie?    

Tegenprestatie      Op welke wijze geeft u aan dat omgevingsfonds uw idee financieel heeft ondersteund?