Weerbaarheidstraining

Paul Wanrooy uit Putte heeft in het verleden al vaker dit soort trainingen gegeven en is bereid om dit ook in Ossendrecht te komen doen. Jeugd & Jongeren Bwi Woensdrecht ondersteunt het idee door de zaalhuur van De Drieschaar voor haar rekening te nemen. Er is plaats voor 10 tot en maximaal 25 deelnemers per training.Verder kunnen we door een bijdrage van Dorps Platform Ossendrecht maar liefst 50 deelnemers uit Ossendrecht gratis laten deelnemen. Dit zijn 2 (volle) trainingsavonden!De bedoeling van deze training is om meisjes/(jonge)dames in één avond van ongeveer 2,5 uur wat technieken/grepen etc. bij te brengen waarmee ze zichzelf kunnen verdedigen mocht dat nodig zijn.De trainer heeft laten weten dat **ook familieleden **(zussen/moeders) worden uitgenodigd deel te nemen, om samen te kunnen oefenen thuis.Omdat blijkt dat er ook van andere leeftijdsgroepen vraag is: 
Alle dames vanaf 13 jaar mogen zich aanmelden!We hebben nog geen data op het oog op dit moment. Als bekend is of er belangstelling is en hoeveel, zullen we kijken naar de mogelijkheden in overleg met de deelnemers die zich hebben aangemeld.Dus heb je belangstelling, of ken je iemand die interesse heeft? Laat het uiterlijk 20 september 2021 per mail weten!Hoe meld je je aan?
We hebben wat gegevens nodig om de inschrijvingen te verwerken.Stuur een mail naar:
trainingossendrecht@outlook.com
en vermeld hierin:
– voor- en achternaam
– leeftijd
– adres (in verband met de bijdrage Dorpsplatform Ossendrecht voor inwoners van de kern zelf)
– e-mailadres waarop we je kunnen bereikenUiteraard worden deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt en wordt er vertrouwelijk mee omgegaan. We communiceren via e-mail over de data en eventueel andere informatie.Ook voor vragen kun je dit mailadres gebruiken.Groet, Koen van Haaren

Verkeer en vervoer

Naar aanleiding van de vele vragen in openbare vergaderingen en de vele mails over verkeerssnelheid, verkeersintensiteit, onveilige parkeersituaties hebben een aantal inwoners een “verkeersgroep” gevormd. Ook gebruiken we onze dynamische snelheidsdisplay om snelheid te monitoren op plaatsen die door de inwoners worden aangegeven.

Met deze resultaten in de hand voeren we overleg met gemeente en politie. We streven ernaar om periodiek kort te publiceren over het overleg.

Zorgcafe Ossendrecht

DURF TE VRAGEN! 

Niet meer naar Hoogerheide voor uw zorgvragen!! 

In verband met corona is het zorgcafe tot nader bericht gesloten.

Maar heeft u vragen over:

  • Toeslagen  
  • Hulp bij de aanvraag van toeslagen 
  • Studiefinanciering   
  • Bijzondere bijstand, minimabeleid e.a. regelingen van ISD Brabantse Wal  
  • Woensdrechts Sportfonds   
  • Jeugdsportfonds   
  • Stichting Leergeld   
  • Kinderhulp, Armoedefonds, e.a.   
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen   
  • Aanvragen schuldhulpverlening, het in kaart brengen van jouw financiën 

Dan kunt u bellen met afdeling clientondersteuning 06-19 44 88 04,
samen met u wordt er dan gekeken naar een afspraak op maat.

Eneco Omgevingsfonds

Eneco Doelstelling

Vanuit de wens om met de omgeving een duurzame relatie op te bouwen en te onderhouden, is samen met Stichting Dorpsplatform Ossendrecht een omgevingsfonds opgericht. Jaarlijks zal er in het fonds een bijdrage van ten hoogste € 15.000 ter beschikking gesteld worden. Deze bijdrage kan gebruikt worden voor de financiering van leefbaarheids- en/of duurzaamheidsprojecten. Dit zijn bijvoorbeeld initiatieven die gericht zijn op het verminderen van de CO2 uitstoot, het opwekken van duurzame energie en het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen. Voor windpark Kabeljauwbeek gaat het dan specifiek om projecten of initiatieven binnen de grenzen van de dorpen Ossendrecht en Zandvliet.

https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/duurzame-bronnen/windpark-kabeljauwbeek/

Verzoeken 

Voorwaarden

1. Het initiatief dient plaats te vinden in de kern Ossendrecht en/of Calfven.

2. Het initiatief dient de leefbaarheid in bovengenoemde kernen ten goede te komen en/of
    een duurzaamheidskarakter te hebben.

Wie kan verzoek doen?

Elke inwoner van Ossendrecht en/of Calfven

Leefbaarheidsprojecten en/of duurzaamheidsprojecten in de openbare ruimte waarvan de gehele bevolking moet kunnen profiteren. 
Verenigingen en/of stichtingen zonder winstoogmerk
In het kader van duurzaamheid kunnen verenigingen en/of stichtingen een verzoek doen om hun vereniging of stichting te verduurzamen.

Onderbouwing
Verzoeken om een bijdrage dienen zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk te worden onderbouwd. 
Het aanvraagsjabloon kan u hierbij helpen.

Indienen verzoek

Onderbouwde verzoeken kunnen worden ingediend via een mail naar:
omgevingsfonds@dorpsplatform-ossendrecht.nl  

Alle verzoeken worden verzameld door een van de leden van de commissie. (Ernest) 
De aanvrager zal zo mogelijk telefonisch worden benaderd om zijn verzoek mondeling nader toe te lichten. 

Verantwoording bijdrage

Aanvrager(s) heeft /hebben een half jaar de tijd om het initiatief te realiseren. Na afronding van het initiatief overlegt hij een overzicht met kopie facturen van de uitgegeven kosten.

Commissie

De commissie zal bestaan uit het dagelijks bestuur van het dorpsplatform.

Beslismomenten

Per jaar zijn er een drietal beslismomenten (april, september en november) daarnaast kan de commissie besluiten om tussentijds een verzoek in behandeling te nemen. 

Bijlage 1: Aanvraagsjabloon

Naam: 
Contactpersoon: 
Adres: 
Woonplaats: 
Telefoonnummer: 
Emailadres: 
  
KVK nummer: 
  
Idee:      Omschrijf kort en bondig waarvoor u een verzoek doet

Kosten:       Geef een zo gedetailleerd mogelijke indicatie van de kosten


Eigen Rol      Omschrijf wat uw rol is met betrekking tot de realisatie van dit project


FinancieringZijn er meerdere aanvragen gedaan? Zo ja bij wie?    

Tegenprestatie      Op welke wijze geeft u aan dat omgevingsfonds uw idee financieel heeft ondersteund?