Voorbereiding centrumvisie Ossendrecht gestart

Een leefbaar en vitaal centrum creëren rondom de drie centrale plekken in Ossendrecht, te weten Adolphineplein, Markt en het Cichoreiplein. Dat wordt beoogd met een nieuwe centrumvisie vEoor Ossendrecht, het eerste deelproject uit het iDOP dat in Ossendrecht gerealiseerd wordt. De voorbereidingen zijn onlangs gestart met een verkenning ter plaatse en een verkeersonderzoek.
 
De begeleidingsgroep iDOP Ossendrecht heeft op 16 november jl. met de projectleider iDOP’s en de deelprojectleiders een rondwandeling gemaakt in het centrum van Ossendrecht. Als vertegenwoordigers van de ondernemers, het dorpsplatform en bewoners kregen zij op locatie een toelichting op de projecten van de centrumvisie en zijn de eerste denkrichtingen voor een nieuwe, ruimtelijke inrichting besproken. 
 
Uitwerking
De op- en aanmerkingen van de begeleidingsgroep worden meegenomen in de verdere uitwerking van de eerste inrichtings-schetsen van het centrumplan. Naar verwachting zijn die in  februari/maart 2012 gereed. Dat is het moment waarop ook de bewoners van Ossendrecht hun reactie kunnen geven. 
 
Onderzoek
Ook de nodige onderzoeken voor het uitwerken van het programma van eisen zijn uitgezet. Voor eind november is het verkeersonderzoek voor het centrum afgerond en de bestaande situatie van het centrum is inmiddels ingemeten. Ook de verkeersbelevingsscan die het dorpsplatform Ossendrecht heeft opgesteld, wordt in de inrichtingsplannen van het nieuwe centrum meegenomen. 
 
Vervolg
Met de verzamelde informatie kan de ambtelijke projectgroep in december en januari goed voorbereid werken aan een eerste ontwerpschets van de wensen uit het iDOP. Nadat de eerste inrichtingsschetsen voorgelegd zijn aan de inwoners, wordt er een definitief ontwerpplan gemaakt. Naar verwachting kan er eind 2012 begonnen worden met de aanleg van het Adolphineplein.
 
Bron: Gemeente Woensdrecht, persbericht 24 november 2011
Dossier: