Verslag openbare vergadering 6 februari 2014

Opening
Arno opent de vergadering. We hebben de blokken en pauze afgeschaft. Men is vrij om tijdens de vergadering koffie en thee te pakken.
Arno stelt de agenda vast.
 
Spreekrecht
Er zijn geen insprekers
 
Openbaar Vervoer
Adrie geeft een inleiding op het onderwerp openbaar vervoer. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een aantal voldongen feiten, zoals het schrappen van de buslijn over Calfven. Op het moment dat dat bij ons bekend werd, konden we daar helemaal niets meer aan doen. De deal was al beklonken.
Nu is er sprake van een nieuwe aanbesteding vanaf december 2014. Dat gebeurt aan de hand van een kernnetwerk. Dat bevat de lijnen die volgens de provincie in ieder geval gereden moeten worden. Daarnaast is er nog ruimte voor een pluspakket. Dat zijn lijnen die de vervoerder zelf extra aan het kernnetwerk mag toevoegen.
In oktober hebben we hier al over gesproken. Op dat moment was niet duidelijk wie het OV gaat verzorgen. Boodschap was: bij de provincie moet je niet meer zijn, maar bij de vervoerder en neem contact op met Reizigers Overleg Brabant (ROB).
Naar aanleiding van de vorige vergadering hebben we veel reacties gehad. Er is een bijeenkomst geweest tussen vertegenwoordigers van het ROB en de dorpsplatforms van Ossendrecht en Putte. Daarna hebben we een werkgroep gevormd. Daar is een kaartenactie uit voort gekomen, die is opgestart in Putte, Ossendrecht en Bergen op Zoom. De gemeente heeft contact gezocht met Bergen op Zoom en gaat gesprekken voeren met de provincie en vervoerder.
17 december komt het bericht dat de provincie het busvervoer gunt aan Veolia. In het persbericht van de provincie staat dat enkele geschrapte lijnen in andere gebieden wel terug worden opgenomen in het kernnetwerk. Hebben onze bestuurders dan weer de bus gemist?
Deze week blijkt echter dat Arriva bezwaar heeft gemaakt tegen gunning aan Veolia.
 
Tijdens de vorige openbare vergadering hebben we het filmpje van de provincie getoond. Daarin zegt de provincie dat er een aantal lijnen ’s avonds en in het weekend niet meer of minder vaak gaat rijden’. Uit cijfers van Luc de Vos blijkt echter dat veel ritten die ver boven de kritieke grens van 8 passagiers zitten toch worden geschrapt.
In het filmpje gaf dhr. Bouwman van het ROB aan dat we vaker beroep moeten doen op de buurman en vaker de fiets moeten pakken. Als je kijkt wat wij overhouden, moet ook dhr. Bouwman zijn uitspraak wat meer nuanceren.
Meteen bruggetje naar ROB. We zijn blij dat zij hier vanavond zijn.
 
Nienke van der Pas, ROB:
Het doel van het ROB is opkomen voor de belangen van (bus)reizigers.
In 2000 kwam de wet openbaar vervoer, waarin staat dat de overheid moet overleggen met reizigers en vervoerders. Sinds 2006 is het ROB een onafhankelijk orgaan, dat los staat van de provincie.
 
Uitgangspunten: openbaar vervoer moet complementair zijn, goede aansluitingen, sterk op probleemgebieden van auto’s, maatwerk bij dunne lijnen, meer dan sociaal vangnet, betaalbaar, kijken naar derden, duurzaamheid, aansluiten bij wensen reizigers.
Doelgroepen zijn recreanten, scholieren, jongeren en senioren. Achterban bestaat uit scholen, Rover, milieufederatie enz.
Het ROB houdt zich bezig met diverse activiteiten, zoals de senioren wegwijs maken met de OV-chipkaart en de Goed Bezig Bus (= een promotiecampagne voor de bus).
 
Vanuit de zaal reageert iemand over de beschikbaarheid van het aankopen van een OV-chikpkaart. In Ossendrecht zijn niet alle kaartjes te koop. Je moet dan eerst met de auto naar Hoogerheide.
-> ROB geeft aan daarover mee te denken, maar dat maatwerk voor iedereen niet mogelijk is.
 
Vraag: in hoeverre is het ROB betrokken bij 105?
-> Het ROB houdt de ontwikkelingen heel erg in de gaten. Op dit moment kan het ROB nog niet zoveel, omdat nog niet duidelijk is wie de vervoerder wordt en wat er met het pluspakket gaat gebeuren. Er zijn best wat mogelijkheden naast de reguliere bus. Zo valt er te denken aan een buurtbus en ook kan de gemeente meebetalen aan openbaar vervoer.
 
Vraag: waarom Gilze-Rijen en Cuijk wel bij pluspakket toevoegen, waarom hier niet aan gedacht?
-> Daar zijn bepaalde rekenmodules voor gebruikt. De provincie inspraakmogelijkheden geboden aan gemeenten. Het is belangrijk dat reizigers hun stem laten horen, want het ROB kan ook niet alles overzien.
Adrie reageert daar verbaasd op. Er wordt in Ossendrecht al twee jaar gesproken over het openbaar vervoer en nog nooit hebben wij iemand van het ROB – ook de lokale vertegenwoordigers – op onze vergaderingen gezien. Ook bij het schrappen van de bus over Calfven bleef het stil vanuit het ROB. Het ROB zou toch ook moeten zien dat hier 70 procent van alle lijnen wegvalt. We zitten boven het kritieke niveau, maar de ritten zijn straks wel weg.
-> Het ROB weet dat dit al veel langer speelt en vindt ook dat dit niet kan. Daarom is het ROB ook aanwezig.
 
Adrie geeft nog mee dat Putte een eindstation is, waardoor het logisch is dat er onderweg steeds meer mensen uitstappen.
-> Het ROB blijft kritisch kijken. Ook naar andere oplossingen.
 
Adrie heeft nog een vraag over het opladen van een OV-chipkaart. Is het een optie dat het ROB inventariseert waar er behoefte is aan een oplaadpunt? Dan zou het ROB collectief een aantal oplaadpunten kunnen aanschaffen, wat het voor kleinere kernen behapbaar maakt om zo’n voorziening aan te schaffen.
-> Het ROB wil uitgaan van een actieve stem van burgers en moet daarvoor een signaal krijgen.
Adrie: bij deze het signaal.
 
Adrie zegt dat het ROB steeds vraagt om een signaal, maar dat we hier vanavond een duidelijk signaal afgeven voor het behoud van een volwaardige buslijn 105.
-> Het ROB geeft aan dat men ook kan deelnemen aan diverse werkgroepen. Dat zijn geen praatgroepen, maar zij gaan ook met concrete onderwerpen aan de slag.
 
Vraag publiek: wat is uw mening over schrappen van 105.
-> Het ROB geeft aan nu wel goede informatie te hebben opgedaan en belooft het aan te kaarten bij de provincie.
 
Luc de Vos merkt nog op dat de aanbesteding is gebaseerd op november 2012. Hij heeft tellingen van maart 2013 gebruikt voor zijn presentatie. Tussen de twee tellingen zit een behoorlijk verschil. Hoe accuraat zijn de tellingen van november 2012 dan geweest? Hij wil die vraag laten meenemen door het ROB. Hij vraagt zich ook af waarom het ROB nu discussieert over ledenwerving, want er zijn al vier leden in de gemeente Woensdrecht. Waarom hebben zij nooit eerder wat voor lijn 105 gedaan?
-> Daar heeft het ROB nu geen antwoord op.
 
Vraag publiek: is er een plan om de klanten te informeren over de veranderingen?
-> Dat gebeurt via de website van het ROB, social media. De provincie stuurt ook persberichten de deur uit. Er is een online nieuwsbrief. De provincie heeft er veel kanalen voor en ook contact met KBO Brabant. De verantwoordelijkheid voor de communicatie over de veranderingen ligt in eerste instantie bij de provincie.
 
Adrie bedankt het ROB voor de presentatie. Hij vraagt snel een terugkoppeling over de OV-chippaal. Hij vraagt ook aandacht voor de bushalte aan de Putseweg. Die is nu heel erg slecht verlicht. We krijgen signalen dat de bus daar soms doorrijdt, omdat hij de mensen niet ziet staan. Straks is dit de eindhalte in onze gemeente.
 
Home Safety Check – Brandweer Rob van Bussel
De brandweer zet de laatste jaren steeds meer in op brandpreventie. Een brand kan er snel gaan. Binnen enkele minuten kan een woonkamer al volledig uitbranden. Door de hoeveelheid kunststof en elektriciteit gaat een brand nu veel sneller dan een aantal jaar geleden. De opkomsttijd na een melding is gemiddeld 8-15 minuten. Dan is het vaak al te laat. Daarom geeft de brandweer voorlichting op wat men zelf kan doen om brand te voorkomen. Dat kan door je huis te checken op brandveiligheid, rookmelders te plaatsen, een vluchtplan te hebben en een brand voorkomen.
Om een brand te voorkomen is het belangrijk dat je de oorzaken kunt herkennen. Bijvoorbeeld: gevaarlijke stoffen bij een geiser, stof in een droger of een ouderwetse tv op standby. De laatste tijd komt de brandweer ook steeds vaker branden tegen die veroorzaakt worden door stekkerdozen. Avies: koop er een met een schakelaar.
 
Met rookmelder word je sneller gealarmeerd. Die hang je het best in een vluchtweg (hal/overloop) en op elke verdieping minstens één. Beter is nog om in iedere verblijfsruimte één te hangen, zeker op een kinderkamer. Rookmelders hang je niet in een badkamer of bij een lamp en ook 30 cm uit een hoek. Test de melder regelmatig (bijv. eerste maandag van de maand).
Sinds 2003 zijn rookmelders verplicht in nieuwe woningen. In oudere woningen niet verplicht. Veel woningcorporaties hebben het initiatief genomen om ze te plaatsen, maar is niet verplicht.
 
Bij 112 bellen, geef naam en adres door, wat brandt er, waar brandt het. Zijn er nog mensen of dieren aanwezig.
Brandweer heeft een checklist ontwikkeld en is in overleg met het buurtpreventieteam om te kijken of we bij mensen thuis een check kunnen uitvoeren.
 
Bij een rolluik is het gevaar dat brand later gezien wordt. Dat kan je verhelpen door een extra rookmelder te plaatsen. Hang in ieder geval geen rolluik voor de voordeur. Vaak zijn rolluiken elektrisch en wanneer de stroom uitvalt, zit je zo in de val. De brandweer kan een rolluik bij de voordeur niet verbieden, maar adviseert om het niet te doen.
 
Eind vorig jaar was er ook wat commotie over blusdekens. Een blusdeken is niet bedoeld voor een volle brand, maar voor een beginnend brandje. Je kan die nog steeds bij kleine, beginnende branden gebruiken.
Brandblussers zijn ieder jaar tijdens brandpreventieweken in de aanbieding. Bij twijfel, koop ieder jaar een nieuwe. Probeer brand zo snel mogelijk af te dekken.
 
Vic Kil vertelt dat een aantal jaar geleden een ondernemer deur aan deur een actie heeft gehouden. Hij heeft daar gebruik van gemaakt en een hittemelder geplaatst. Die wordt één keer per jaar gecontroleerd en kost 4,95 euro per jaar. De actie liep via Brandpreventie Nederland.
 
Adrie geeft aan dat brandpreventie vaak een kwestie van bewustwording is. Het dorpsplatform wil samen met buurtpreventieteam kijken hoe we dat kunnen vormgeven.
 
Mededelingen
Zijn er niet
 
Ingekomen stukken
Stichting IJsbaan Ossendrecht hebben we een bijdrage gegeven
Scouting Hoogerheide hebben we geen bijdrage gegeven
Uitnodiging Vereniging Kleine Kernen. Zijn we naartoe gegaan.
Mail om centraal vuurwerk af te steken. Besloten om landelijke wetgeving af te wachten
Buurtpreventieteam deelname 1 dag niet. Aantal leden hebben meegedaan
 
Actielijst
-          Verlichting OLV ter duinenlaan. Bericht op moment luidt: in maart dit jaar wordt de verlichting vervangen
-          Vraag over handhaving bij bouwloods is afgehandeld
-          Wateroverlast begraafplaats -> in november is de grond losgemaakt zodat het water sneller kan wegzakken
-          Verkeer Trambaan ligt bij verkeersdeskundigen. Komt meettoestel te langen
 
Dashbordlijst
-          IDOP: zijn bezig met maatschappelijke projecten
-          Sluipverkeer: blijven wachten
-          Accommodatienota: blijft wacht
-          Zelfde geldt voor de Groeve
 
 
Politiezaken
Jan Grinwis, wijkagent van Hoogerheide, vervangt Dion Voorheijen.
Hij vertelt over de WOS-cijfers: woninginbraken, overvallen en straatroven.
De politie maakt altijd een vergelijking met het voorgaande jaar. In 2013 zijn er een derde minder inbraken genoteerd. Dat komt onder andere door het Donkere Dagen Offensief en de samenwerking met de buurtpreventieteams. De politie merkt dat de burger ook alerter wordt door te reageren op verdachte situaties.
De politie zet in op grote controles. Daar komen veel resultaten uit. In januari 2013 was er nog een piek in de zuidwesthoek met 15 inbraken. In januari 2014 waren dat er ‘slechts’ vier.
Straatroven hebben we gelukkig niet veel mee te maken.
 
Bij het dorpsplatform is een vraag binnengekomen over de verlichting bij fietsers/scholieren. De wijkagent zegt dat ouders de hand in eigen boezem moeten steken. Bij verkeersexamen is er aandacht voor verlichting en vaak vragen de scholen er ook aandacht voor. Het blijft uiteindelijk eigen verantwoordelijkheid. Men moet niet altijd naar de overheid kijken, maar zelf ook verantwoordelijkheid nemen.
 
Ernest geeft aan dat er in Ossendrecht al jaren veel problemen zijn met hardrijden, maar we hebben altijd het idee dat het geen aandacht heeft bij de politie.
De wijkagent geeft aan dat dat vaak te maken heeft met de inrichting van de weg. Er worden wel controles gehouden op basis van verkeerstellingen. Als daaruit een schrikbarende overschrijding blijkt, dan gaan we controles uitvoeren. De gemeente moet actie ondernemen door tellingen te houden.
 
Winkelvoorzieningen
Het dorpsplatform heeft een enquête gehouden over de winkelvoorzieningen in Ossendrecht. Aanleiding was het IDOP Ossendrecht waarin veel mensen hun zorgen uitten voor het winkelbestand in het dorp. Op de enquête zijn 240 reacties gekomen, 201 online en 39 via het Loopke.
 
De eerste vraag was wat men als het belangrijkste winkelgebied ziet. 83% zegt het Hondseind, 66% het Cichoreiplein. In mindere mate ziet men ook de Markt (49%) en Dorpsstraat (20%) als winkelgebied. Ook genoemd worden de andere winkels in Ossendrecht en Brouwerij (9% noemt Brouwerij spontaan bij kopje ‘anders’).
 
De supermarkten worden door de ondervraagden aangeduid als de belangrijkste winkelvoorzieningen. De Emté kan rekenen op een waardering van 97% van de inwoners, de Aldi op 95%. Ook de winkels van het Hondseind moeten volgens 83 % van de inwoners van Ossendrecht behouden blijven. Daarnaast wordt ook de weekmarkt gewaardeerd door 69% van de inwoners. Bij het kopje ‘anders’ worden ook de twee kledingzaken, de bakker, apotheek, fietsenwinkel en bloemist genoemd.
 
Toch blijkt dat een deel van de mensen niet altijd hun wekelijkse boodschappen in Ossendrecht halen. 66% geeft aan (bijna) wekelijks boodschappen in eigen dorp te doen, maar 31% zegt ook af en toe naar andere kernen te gaan. Slechts 4% laat Ossendrecht (bijna) altijd links liggen. Op de vraag of men verwacht over vijf jaar nog de dagelijkse boodschappen te doen, antwoordt 82% ja.
 
Wanneer gevraagd wordt naar een voorziening die gemist wordt, dan geeft 80% de voorkeur naar een terugkeer van een drogist naar het dorp. 56% kiest voor een doe-het-zelf. Een schoenenzaak kan op de goedkeuring van 42% van de ondervraagden rekenen, een groenteboer op 5%. Bij het kopje ‘anders’ noemt 28% spontaan de Action of een variant op de winkel die vorig jaar uit het dorp vertrok.
 
Dat laatste blijkt ook  uit de open vraag die we stelden, waarin de ondervraagden hun opmerkingen over de winkelvoorzieningen konden geven. 46 mensen noemen spontaan het vertrek van de Action. Ook zeggen 41 mensen het jammer te vinden dat alles naar Hoogerheide gaat. Ander belangrijk signaal dat we hebben meegekregen is dat men zich zorgen maakt over de leefbaarheid en de toenemende vergrijzing en dat men vooral de huidige voorzieningen wil behouden.
 
Uit de gehele enquête zijn voor het dorpsplatform belangrijke signalen en actiepunten naar voren gekomen. Zo moeten we ervoor zorgen dat mensen vooral in hun eigen dorp boodschappen doen. Zonder klanten zijn er immers geen winkels. Ook worden de Action en drogisterij gemist. Dat kunnen bestaande winkels wellicht opvangen door hun aanbod te verbreden. De apotheek zal daarom zijn drogisterij-artikelen prominenter in de winkel plaatsen. Ook hebben we gesproken met de Emté, die veel actiepunten heeft kunnen halen uit onze enquête. Tot slot willen we in overleg treden met de gemeente om ervoor te zorgen dat nieuwe ondernemers een kans krijgen om het winkelaanbod in Ossendrecht te komen versterken.
 
Diftar
Sharan Kok geeft namens de gemeente uitleg over Diftar. Dat staat voor gedifferentieerd tarief; hoe vaker men de container buiten zet, hoe meer men betaalt. De rekening daarvoor komt op 28 februari en is niet gecombineerd met andere aanslagen. In 2013 is er al een voorschot in rekening gebracht op basis van 19 keer grijs en 10 keer groen. Dat was op basis van vergelijkbare gemeenten.
Het blijkt dat men in Woensdrecht beter sorteert dan gemiddeld. De grijze is in 2013 gemiddeld 14 keer aangeboden, waardoor het voor veel mensen voordelig zal uitpakken.
In 2014 kan de groene container voortaan gratis worden aangeboden. Ook mag men twee keer, in plaats van één keer naar de milieustraat.
Op website van Saver kan je via Mijn Saver kijken hoe vaak je de bak al aan straat hebt gezet.
De gemeente verdient niet aan het ophalen. Het is een kostendekkend tarief
 
Tarieven worden door de raad bepaald. We hebben nu een jaar gedraaid. Bij alle gemeenten zit een verschil, omdat er gekozen is voor een net iets andere structuur. Dat is vaak door de politiek zo besloten. In 2015 wordt statiegeld afgeschaft en komt er meer plastic. Dan kan de inzameling wellicht weer anders verlopen.
De kosten voor de afvalinzameling zijn gebaseerd op 240liter bakken. Bijna iedereen heeft zo’n bak, maar de raad heeft besloten dat er in 2014 een omwisselingsactie komt.
 
Kern met Pit
Ossendrecht heeft in 2013 meegedaan met de actie Kern met Pit. Daarvoor hebben we het Paadje van Kaatje opnieuw uitgebracht met strippanelen langs de route. In januari moesten we ons presenteren en hebben we het predicaat Kern met Pit ontvangen. Daarbij horen een plaquette en een geldbedrag van 1000 euro. Dat willen we besteden aan speciale komborden voor de entrees van Ossendrecht. We zijn daarover met de gemeente in gesprek en hopen zo snel mogelijk de borden te kunnen plaatsen.
 
Bij onze presentatie hebben we gebruik gemaakt van een film van John van Dooren van het Paadje van Kaatje. De film wordt als afsluiter van de vergadering vertoond.