Verslag openbare vergadering 3 juni 2013

1.Blok 1
 
Arno opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Hij moet het helaas zonder microfoon doen en heet iedereen van harte welkom.
 
Presentatie werkwijze servicelijn
Met drie andere collega's bemannen Marielle de Nijs en Inge Baart de servicelijn.
Er is een zes cijferig nummer, 14-0164 waar je naar toe kunt bellen, vanuit België is het nummer
0164–1111.
Na beantwoording volgt een keuze menu: Belasting toets 1, Sociale zaken toets 2, blijf wachten, dan krijg je de servicelijn en kun je aangeven om wat voor klacht het gaat of wat voor idee je hebt.
De desbetreffende functionaris zal uw telefoonnummer noteren.
De klacht gaat naar de juiste afdeling en wordt in behandeling genomen.
Is er binnen vijf weken niets gehoord dan kunt u dat melden.
Storingen aan de openbare verlichting melden of mailen IMTECH 0800-6846832.
Voor gevonden en verloren voorwerpen staat er een meldingsformulier op de website.
WMO loket voor ouderen: telefonisch een vraag stellen tussen 10 en 12 uur.
Bode (huis aan huis krantje) niet ontvangen contact opnemen met de bode zelf.
Overlast zoals hondenpoep, caravan die te lang op parkeerplaats staat, stoeptegel die dwars ligt etc.: Meldingen waarvan de oplossing zelf waarneembaar is worden niet terug gekoppeld en er anders om vragen.
Illegale stort en vuil dumpen: de vervuiler betaald. Er moet sociale controle zijn vanuit de burgers.
We moeten de overlast samen met burgers proberen te bestrijden.
 
Presentatie buurtvereniging De 4 Lanen
Peter Blommerde en Herman Bevelander geven uitleg over het verfraaien van hun buurt. De Dennen die er stonden waren te oud en moesten gekapt worden. Eerst hebben ze buurtbewoners gepolst en daarna is gezamenlijk het bos aangepakt. In overleg met de plantsoenendienst zijn de werkzaamheden begeleid door een houtvester. Buurtbewoners hebben takken opgeruimd van kansloze bomen en de groendienst georganiseerd. Er zijn 700 bomen aangeschaft. Ze hebben een buurtvereniging opgericht waarvan 22 buurtbewoners lid zijn geworden. De kosten worden door de buurtbewoners gedragen. Ze noemen het nu de vier lanen (Dennenlaan, Eikenlaan, Sparrenlaan, Wilgenlaan). Hulst woekert en er komen nieuwe sparren, 20 rode beuken, vogelkers en bramen. Het wordt een gestructureerd plan. Door het enthousiasme van de deelnemers zwaait iedereen naar elkaar. De sociale controle is duidelijk verbeterd. Binnen 10 jaar zullen we zien hoe mooi het is. Het bos was aan het 'verslijten', maar als de nieuwe bomen aangeplant zijn; Douglas, Zeeglas, Clarix, loofbomen, kleine heesters, sparren, varens, wilde appel, wilde kersen en notenbomen dan zal het er heel anders uitzien. De vogels zullen er ook blij mee zijn. 
Het wordt mooi groenplan in een leuke buurt!
 
Inventarisatie spreekrecht
• Er komt een vraag uit de zaal over een uitspraak van een rechter over de hondenbelasting. (niet betalen) De heer Fränzel antwoordt: Mocht de hoogste rechter
uitspraak doen, dan gebeurt het maar de uitspraak is er nog niet.
• Jan Hugens heeft het over wateroverlast.
• Frans Hoeks vindt dat Jan met frezen van de grond tot 20 centimeter een goede oplossing heeft.
• Hij zegt de middelen en capaciteiten niet te hebben en het heeft tijd nodig.
• Er is een vraag om het zitbankje te vervangen aan de Trambaan, Frans is er mee bezig!
• Welke maatregelen worden er getroffen bij spitsperiode aan de Trambaan-Ossendrechtseweg bij Luchtballon en Bergseweg? Mensen moeten het melden. Als er
niets gemeld wordt kunnen we er niet op inspringen zegt wijkagent Dion Voorheyen en anders graag een mailtje sturen.
• Adrie van Oevelen heeft ook nog het onderwerp brandveiligheid op Remise/ Calfven bespreekbaar gemaakt. Hij wil graag inzicht in de rapporten van de
brandweer. Burgemeester geeft aan,dat deze niet openbaar zijn. Vanuit de gemeente wordt hij mondeling op de hoogte gebracht van bepaalde informatie.
• Toegankelijkheid van de apotheek is voor mindervaliden verslechterd door de hoge stoepranden op de Markt. Arjan neemt dit punt mee naar de projectleider
• Adrie van Vliet wil graag zien dat de snelheid bij Calfven eruit gehaald wordt. Ze hebben het bekeken met de wijkschouw en de verkeersdeskundige.
De heer Fränzel licht toe dat de gemeente van mening is dat meer drempels geen oplossing is. Moeten we meer maatregelen, nee, de mentaliteit van van de bewoners zelf moet veranderen. Aantal signalen: o jee, de de gemeente toch! De gemeente kan niet alles oplossen. Jan, het is goed dat je het punt noemt maar de gemeente doet het niet en politie doet het niet. Adrie licht toe dat de displays niet waren uitgelezen.
 
Mededelingen
Opening herinrichting centrum: 14 juni 2013
Ingekomen stukken
• Mail heer van Dooren: vraag over huistrilling. De gemeente beantwoordt de vraag.
• Mail mevrouw Hugens: aanvraag budget barbecue. Wordt niet gehonoreerd.
• Mail heer Weber: falende communicatie omtrent herinrichting. Is door Projectleider
geïnformeerd.
• Mail Yvonne Rijk: vraag bewegwijzering van uit Cichorei naar Hondseind. Wordt uitgevoerd.
• Mail heer van Mechelen: om gymzaal te bespreken bij gemeente, telefonisch contact met
Linda Bogers. Binnen vijf dagen moet het met de beheerster geregeld kunnen worden om
een accommodatie te huren.
Vaststellen actielijst
Goed bevonden
Dashboardlijst en lopende zaken
• IDOP is niet alleen centrumplan, IDOP heeft deelprojecten.
• Arjan legt uit dat het centrumplan goed uitgevoerd is.
• In de toekomst willen we een pad met betere verlichting realiseren tussen Eikelhof en
Cichorei.
• Het verbeteren van de verlichting OLV ter Duinenlaan zit in het onderhoudsplan van de
gemeente.
 
2.Blok 2
Mededelingen wijkagent
• Dion Voorheijen legt uit dat toezicht op fout parkeren bij de BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar) ligt. De BOA heeft te weinig uren bij de gemeente.
• De wijkagent wordt ondersteund door Kees Verschuren, wijkagent in opleiding in Bergen op Zoom en Woensdrecht.
• Er wonen 5000 inwoners in Ossendrecht. De wijkagent in opleiding vraagt zich af wat er speelt in Ossendrecht: Hondenpoep, parkeeroverlast en snelheid. Er wordt door woonwerkverkeer te hard gereden. Dit is met behulp van een lasergun gemeten. Het is een mentaliteitskwestie van weggebruikers, je kunt drempels en bloembakken neerzetten maar het lost niets op.
• Speerpunten zijn roofovervallen en inbraken. Ook dit gebeurt in Ossendrecht.
• Er is een wisselwerking, de capaciteit ligt wat lager bij het regio politiekorps.
• Aan de Meulenberg is een stopverbod ingesteld. Binnen afzienbare tijd wordt er ook links een bord geplaatst. Nu staat er rechts alleen een bord , dit zorgt voor verwarring. De politie is actief bij verkeers onveilige situaties.
• Er wordt verduidelijkt dat de gemeente moet regelen en dat de wijkagent moet handhaven.
• De kracht van Ossendrecht is de gemeenschapszin, samen sta je veel sterker.
• Er is een probleem qua veiligheid bij de school, af en toe een bekeuring uitschrijven voor het negeren van het stopverbod is symptoombestrijding. De bewoners veroorzaken het gedrag, geef de kentekens door aan de wijkagent.
 
3.Blok 3
Verhuizing bibliotheek Ossendrecht
• De heer Fränzel licht toe dat dit in april 2011 reeds besproken is in de gemeenteraad vanwege de bezuiningings campagne. Er wordt financieel bezuinigd op de ruimte waar de bibliotheek nu in zit. De bibliotheek zelf mag niet sluiten, de bibliotheek moet in stand gehouden worden maar wordt verplaatst van MFC de Drieschaar naar een leegstaand schoollokaal van de basisschool. Het Dorpsplatform is hierover door het college geïnformeerd. Het goede nieuws: de bibliotheek blijft behouden. Het slechte nieuws: hij wordt verplaatst. Arjan: Eén dag voordat het in de krant kwam kreeg het Dorpsplatform te horen dat de bibliotheek ging verhuizen. Waarom is het Dorpsplatform zo laat geïnformeerd? Het raakt het IDOP, kan de Markiezaats Bibliotheek dat op eigen houtje regelen? Wat gebeurt er met de leeggekomen ruimte? Arjan vindt dat de bibliotheek mee moet denken in de vervolgstappen. Het College is geïnformeerd over de bezuiniging, moet een vestiging opengehouden worden met minder subsidie? Het mes is op de keel gezet bij de Biblotheek het Markiezaat. Door de bezuinigingen van de gemeente en de terugloop van uitleen boeken heeft de bibliotheek moeten besluiten te verhuizen naar het schoollokaal.
• We willen alle accommodaties behouden als het financieel gezien kostendekkend is. In het najaar worden alle gebruikers uitgenodigd om te komen praten. 10 tot 15 % van ruimte wordt gebruikt, hierop zit een beheerder. Er moet een hogere opbrengst komen. Het moet kostendekkend zijn. Voor de zomer moet accomodatiebeleid naar buiten komen. 
• Het beviel een vrouw uit de zaal goed om een afspraak te maken voor diensten van de gemeente via de website.
• Wendy: paspoort-aanvraag ging best snel.
• De heer Fränzel legt uit dat een 'digitale' verhuizing gemakkelijker gaat dan via de balie van de gemeente.
 
4.Blok 4
Verkeer en vervoer
Buslijn 105 tussen Bergen op Zoom en Putte. Het schrappen van faciliteren van openbaar vervoer!
Wat heeft de gemeente gedaan tegen de verschraling? Wat is de toekomst voor Ossendrecht? De heer Fränzel geeft aan dat de Provincie verantwoordelijk is voor openbaar vervoer. 
De Gemeente Woensdrecht heeft gereageerd en de lijn naar Huibergen is verbeterd.
In de spits is de verbinding Hoogerheide, Putte en Ossendrecht er. Buiten de spits (minder dan 8 reizigers per uur) wordt er niet meer gereden van Bergen op Zoom naar Putte en van Putte naar Bergen op Zoom.
Bezwaar is aangetekend door Jeffrey van Agtmaal omdat het voor gemeente Woensdrecht een verarming is.
Grensgemeenten met vijf busverbindingen (België) kunnen afspraken maken over buslijnen in de toekomst. Met welke ondernemer ze het samen gaan doen.
Voor de toekomst buurtbus met vrijwilligers in Ossendrecht?
Deeltaxi-systeem mag iedereen gebruik van maken? Provincie doet haar best. Pijnlijk voor kernen buiten de spits.
 
Openbare ruimte Kern met Pit
Arjan:We hebben € 1.000,00 subsidie gekregen voor het stripverhaal Marie Adolphine. Met Stichting Marie Adolphine in gesprek gegaan, daaruit is het idee ontstaan om op het Paadje van Kaatje de plekjes in beeld te laten zien. Dit jaar gaan we het realiseren en volgend jaar zullen we een presentatie geven in Schijndel.
De beste die wordt uit gekozenen krijgt daar extra geld voor. We willen dat extra geld in IDOP steken. Een vernieuwde folder van het paadje van Kaatje wordt uitgegeven bij steunpunt VVV, Dekkers en Zoete Rijk.
 
Veiligheid
Verlichting aan de OLV ter Duinenlaan: is in behandeling bij gemeente.
Onderhoud BASF Antwerpen. Activiteiten groot onderhoud steamcracker. De voorbije zes weken
werden in totaal niet minder dan 10.500 activiteiten uitgevoerd, waarvan 4.000 om de veiligheid te
garanderen.
Vanaf 15 juni wordt de installatie, deel voor deel, opnieuw in dienst genomen. Deze opstart kan
hinder met zich mee brengen die helaas niet te vermijden is.
 
Rondvraag
Arjan vindt dat er een mooie presentatie is gegeven over het groen in de plantsoenen.
Hij vindt dat het opvalt dat het onkruid heel erg hoog staat in Ossendrecht.
Er is vanwege de bezuinigingen binnen de gemeente een inschrijving geweest voor onderhoud.
Onderaannemer voor aanbesteding is geworden WVS voor twee jaar. (Putte, Huijbergen,
Ossendrecht)
Achterstand wordt ingehaald vóór de zomer.
 
Ernest constateert dat er meer inwoners van Poolse afkomst komen en zij kopen woningen om zich te vestigen.
Vraag: Wordt er door de gemeente gecontroleerd of dit rechtmatig is?
De heer Fränzel beantwoordt dat Europeanen zich hier mogen vestigen als zij zich aan de regels
houden.
 
Wijkschouw: 10 september.
 
Thema avond Social Media
gepland 30 september in samenwerking met gemeente Woensdrecht
en Basisschool de Meulenrakkers. Wat kan Social Media ons brengen? In de middag twee sessies
op school.
Avond programma in Drieschaar over de gevaren van Social Media.
 
6.Sluiting
Arno bedankt Burgemeester Fränzel die voor de laatste keer aanwezig is op de openbare vergadering. Hij bedankt hem hartelijk voor de samenwerking, voor het 825 jaar Ossendrecht en dat de heer Fränzel altijd aanwezig was. Namens het Dorpsplatform bied Arno een kistje aan met Ossendrechtse dingetjes.
Burgemeester Fränzel heeft een jaar in Ossendrecht gewoond. Hij is apetrots op Ossendrecht. De gemeente maakt wel eens een blunder maar het wordt doorgaans goed opgepakt door een goede samenwerking. Er zijn veel goede initiatieven vanuit het Dorpsplatform. Voor een deel lukt het door enthousiasme. Het dorp Ossendrecht is een bijzonder dorp. Voorbeelden zijn burgerparticipatie en het groenplan. Er is minder geld te besteden maar de heer Fränzel vindt dat het Dorpsplatform er desondanks op een kritische manier mee omgaat.
 
Dinsdag 24 september is gelegenheid om afscheid te nemen.
De volgende openbare vergadering is 4 november 2013