Verslag openbare vergadering 29 februari

BLOK 1
 
Arjan heet iedereen van harte welkom. Hij vervangt Arno als voorzitter, die zich maandag ziek heeft gemeld.
 
Vaststellen agenda
Op verzoek van Christof de Bie (gemeente) wordt het standplaatsenbeleid naar voren gehaald op de agenda.
 
Inventarisatie spreekrecht
Arjan vraagt of er mensen gebruik willen maken van het spreekrecht. Staat het onderwerp al op de agenda, dan wordt het bij dat punt behandeld.
 
Jan Hugens: Action
De Action gaat Ossendrecht verlaten. Dat zal een zware beproeving zijn. De leefbaarheid van Ossendrecht komt dan in het gedrang. We zullen nauwelijks nog iets in eigen kern kunnen kopen en zijn overgeleverd aan de twee andere kernen. Eén is al ter ziele gegaan, de tweede bijna en wij worden de derde. Het is niet op zijn plaats dat de gemeente instemt met een vertrek van de Action.
 
Burgemeester Marcel Fränzel antwoordt daarop dat de gemeente beperkte invloed heeft op waar bedrijven zich vestigen. Hij weet niet de reden van het vertrek van de Action. Als er ergens in de gemeente winkeloppervlakte vrij is en de juiste bestemming zit erop, dan kan de gemeente de vestiging niet tegenhouden. Als er geen leegstand is en er komt een aanvraag voor nieuwbouw binnen, dan heeft de gemeente daar wel invloed op. Er is destijds onderzoek geweest naar hoeveel vierkante meter oppervlakte erbij zou kunnen komen. Op basis van dat onderzoek heeft de raad ingestemd met de projecten Raadhuisplein en Kerkepad (nu RaadhuisPassage, locatie waar Action komt). Fränzel vindt het ook jammer voor Ossendrecht dat de Action verhuist.
 
BOA
Jan Hugens: Wie is nu die boa (bijzonder opsporingsambtenaar)?
Kim antwoordt dat er twee boa’s zijn. Ze zijn niet in dienst van de gemeente, maar worden ingehuurd.
 
Fränzel legt uit dat hondenpoep jarenlang de grootste ergernis was in Woensdrecht. Daarom is de boa gekomen. De boa’s worden aangestuurd op basis van signalen die bij de servicelijn binnenkomen. Fränzel adviseert om bij overlast met concrete locaties en tijdstippen te komen, zodat de boa actie kan ondernemen.
 
De hoogte van de boetes wordt niet door de gemeente bepaald, maar liggen landelijk vast.
Boa heeft ook bevoegdheid om op te treden tegen verkeerd geparkeerde auto’s.
 
Glasvezel:
Jan Hugens: Ik neem aan dat Calfven een kern is, geen buitengebied. Waarom komt Calfven dan niet in aanmerking voor glasvezel?
Christ Koolen zegt dat wethouder Vic Huijgens op dit moment zijn uiterste best doet om ook Calfven mee te laten doen bij de aanleg van glasvezel.
 
Dhr. Van Oevelen reageert daarop door te zeggen dat het buurtschap Calfven zelf initiatief heeft genomen. De voorzitter van het buurtschap heeft vorige week de uitvoerder van Reggefiber nog gesproken. Die adviseerde ons zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. 60 tot 70 procent van de inwoners van Calfven moet kiezen voor glasvezel, anders wordt het daar niet aangelegd.
 
Arjan prijst het initiatief dat Calfven heeft genomen.
 
Fränzel reageert op de discussie door te zeggen dat Reggefiber een commercieel bedrijf is. Het is niet de wens van de gemeente dat Calfven niet wordt aangesloten. Reggefiber zit aan de knoppen. Het bedrijf heeft ook het initiatief genomen, niet de gemeente. Reggefiber wil eerst zekerheid van de andere kernen hebben. Fränzel refereert naar de discussie over ADSL. Toen was Calfven in eerste instantie ook niet meegenomen, maar later kwam dat alsnog in alle kernen.
 
Werner Jansen:
Parkeerbeleid Kon. Wilhelmin – Zr. Marie Adolphinestraat -> behandeld bij idop
 
Adrie van den Eijnden
Parkeren apotheek -> behandeld bij idop
 
Adrie v. Oevelen:
Bord Calfven
Op de borden staat Calfven – gemeente Woensdrecht, op brieven staat Ossendrecht. Hoe zit dat precies?
 
Fränzel: het buurtschap hoort bestuurlijk gezien bij Ossendrecht. Vragen over Calfven horen bij het Ossendrechtse dorpsplatform. Calfven is onderdeel van de gemeente Woensdrecht. Ook bij Ossendrecht staat er ‘Gemeente Woensdrecht’.
 
Fietspaden
Adrie van Oevelen vraagt zich af waarom wel het fietspad aan de OLV ter Duinenlaan sneeuwvrij is gemaakt en niet Calfven?
Arjan legt uit dat het om een ludieke actie ging, waarbij gekozen is om één fietspad aan te sluiten op de routes die wel gestrooid waren. Voor hetzelfde geld had dat een fietspad in de richting van Calfven geweest.
 
Mevr. Hulsenboom:
Diftar -> staat op de agenda
Hondenuitlaatplaatsen al 3 maanden niet schoongemaakt -> komt terug op actielijst
 
Dhr. Leduc:
Wanneer komt er nieuwbouw in Ossendrecht?
Arjan vertelt dat de procedure voor woningbouw op de Boudewijngroeve gestart is. De voorbereiding voor de MER-procedure (milieueffectenrapportage) en het bestemmingsplan zijn gestart. In het IDOP hebben we ook aandacht gevraagd voor woningbouw in Ossendrecht.
 
Fränzel legt uit dat er 75 woningen staan gepland. Het nieuws rond Vestia (dat in financiële nood verkeert) is wel een zorgelijke ontwikkeling. Fränzel verwacht daar binnenkort meer duidelijkheid over.
 
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
 
Ingekomen Stukken
-          Vanuit vorige vergadering mail van mevrouw Rijk over Hanging baskets en straatnaambord winkelgebied Ossendrecht -> toegevoegd aan de actielijst.
 
-          Mail over 825 jaar Ossendrecht.
Als dorpsplatform zijn we getipt over het feit dat Ossendrecht dit jaar 825 jaar bestaat. We vinden het leuk om hier met het hele dorp bij stil te staan. De organisatie van een feest valt echter niet onder de taken van een dorpsplatform, maar we kunnen het natuurlijk wel faciliteren. Daarom willen we de verenigingen en buurtschappen vragen mee te denken over een echtdorpsfeest. Ideeën zijn welkom via info@dorpsplatform-ossendrecht.nl
We hebben de gemeente ook een mail gestuurd met de vraag of er vanuit de gemeente mogelijkheden zijn voor bijv. een jubileumsubside. Daar hebben we nog geen antwoord op gehad.
 
-          Verzoek van Regioactueel voor bijdrage website
We hebben onze eigen website en publiceren regelmatig in ’t Loopke. Daarom vinden we het niet nodig om hier aan deel te nemen.
 
-          Van Oeffelen over aanschaf dynamische displays -> staat op de agenda.
 
-          Strooibeleid
De vier voorzitters van de dorpsplatforms hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de gemeente om onze zorgen te uiten over het nieuwe strooibeleid. Het antwoord is te lezen op onze website
 
-          Brief basisschool over strooibeileid
Verwezen naar ons antwoord van de gemeente
 
-          Brief brandweer over problemen bij doorgang Eikelhof
Deze mail hebben we direct doorgestuurd naar de ambtenaar veiligheid en gevraagd om ons op de hoogte te houden, maar nog geen antwoord op gehad.
 
-          Van Oeffelen: kan er gebruik worden gemaakt van de vuilcontainer Hille -> doorverwezen naar Servicelijn.
 
-          Uitnodiging bijeenkomst Commissaris van de Koningin -> Arno is geweest
 
-          Root-Aarts: bereikbaarheid Eikelhof voor mensen met rollator -> doorverwezen naar Servicelijn
 
-          Reggefiber/glasvezel
Wilde extra voorlichting geven. Aangegeven dat er al voldoende voorlichtingsmomenten zijn geweest en dat wat het dorpsplatform betreft Ossendrecht inclusief de buitengebieden en Calfven is.
 
-          Hulseboom: Diftar -> in eerst instantie verwezen naar website gemeente. Wordt zo meteen nog behandeld
 
-          Voorstel beslisboom ontvangen voor de gemeente
Christ Koolen legt uit dat de beslisboom een heel eenvoudig instrument is om te zien of aanvragen in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage vanuit het dorpsplatform
 
In het verleden is regelmatig besproken over de budgetten van de dorpsplatforms. Soms bleven die jaren oplopen en werd er te weinig gebruik van gemaakt. Door de dorpsplatforms is gevraagd om richtlijnen op te stellen, dan weten ze makkelijker of ze aanvragen kunnen honoreren. Het voorstel is een conceptbeslisboom
 
Aan de hand van drie simpele vragen kan gezien worden of er wel of niet budget beschikbaar is. De meeste dorpsplatforms zijn er enthousiast mee aan de slag gegaan en gaan een terugkoppeling geven. De gemeente daagt dorpsplatforms uit om ermee aan de slag te gaan.
 
Belangrijk is wel dat er gekeken wordt naar de subsidieverordening van de gemeente. Het komt vaak voor dat een instantie geen subsidie vanuit de gemeente krijgt en zich dan wendt tot het dorpsplatform. Krijgen ze twee keer achter elkaar een bijdrage voor dezelfde activiteit, dan levert dat problemen op. Dan is er namelijk sprake van subsidie. Tijdens een accountantscontrole is de gemeente daarop ook teruggefloten.
 
Om de dorpsplatforms een beetje op weg te helpen hebben ze een brochure gekregen met de kosten voor het plaatsen van banken, hangmandjes enzovoorts. Mocht een dorpsplatform vinden dat er ergens een bank moet komen, dan kan dat uit het budget.
 
Adrie geeft aan dat het dorpsplatform naar het voorstel heeft gekeken. We zijn niet tegen een goed overzicht, maar hebben nog wel wat vragen. Adrie vraagt of het mogelijk is om de passage uit de accountantscontrole in te zien, dan weten we waar we ons aan moeten houden.
 
Christ verwijst naar de subsidieverordening, die is leidend.
 
Hij merkt op dat volgens de beslisboom een bepaalde instantie slechts één keer in de vijf jaar een bijdrage voor dezelfde activiteit kan krijgen. Het gaat om de instantie, niet om de activiteit. Organiseert hetzelfde buurtschap een jaar later een andere activiteit, kunnen ze toch in aanmerking komen voor een bijdrage.
 
Arjan roept de zaal op om creatief mee te denken over buurtactiviteiten.
 
Standplaatsenbeleid
Christof de Bie geeft uitleg over het nieuwe standplaatsenbeleid. In elke kern is er een locatie aangewezen waar standplaatsen mogen staan. In Ossendrecht is dat de Markt. Op twee dagen in de week mogen daar steeds maximaal drie standplaatsen staan. Nu zijn dat de dinsdag en vrijdag.
 
Het dorpsplatform en de ondernemersvereniging worden gevraagd mee te denken over de standplaatsen. Alle huidige standplaatsen behouden hun vergunning voor onbepaalde tijd. Nu zijn dat de kaasboer, groenteboer en brood(staat al een tijdje niet meer) op dinsdag en de visboer op vrijdag. Het dorp mag aangeven aan wat voor kraam er nog behoefte is om die andere twee plaatsen in te vullen. Als het dorp een visboer wenst, krijgt die bijv. voorrang  op een bakker.
 
Dhr. Van de Lee: hoe zit het met de oliebollenkraam?
Christof legt uit dat de oliebollenkraam een tijdelijke standplaats is. Ook dan moet een standplaats passen binnen het bestemmingsplan.
 
Actielijst
-          Bankje Wasseven
Frans Hoecks meldt dat het terrein rond het Wasseven niet van de gemeente is, maar van Evides. Het is aan hen om er dan een bank te plaatsen.
Ad reageert verbaasd op die mededeling. Dit onderwerp loopt al een paar jaar. We worden erop uitgestuurd om een plek te zoeken en nu pas horen we dat het terrein niet van de gemeente is.
 
Frans Hoeckx geeft aan dat er bij de ingang aan de Schapendreef altijd een bank stond. Dat werd door de gemeente Ossendrecht steeds weggehaald wegens vandalisme.
Kim belooft uit te zoeken tot waar het terrein van Evides loopt, zodat we kunnen kijken of we in de buurt van het Wasseven alsnog een bankje kunnen plaatsen.
Arjan geeft aan dat als de gewenste locatie op grond van Evides ligt, het dorpsplatform het waterbedrijf zal benaderen.
 
-          Verkeersbeleving
Arjan geeft aan dat het dorpsplatform een vrij summiere reactie heeft gekregen op de notitie verkeersbeleving, dat vorige keer is gepresenteerd. De meeste punten worden meegenomen in het IDOP. We hebben nog geen gesprek gehad met de gemeente. Dat vinden we heel erg jammer.
Kim zal contact opnemen met mevr. Termolle om een afspraak in te plannen.
 
-          Hondenuitlaatplaatsen
Christ legt uit dat deze normaal één keer per week gefreesd worden. Er wordt gebruik gemaakt van geel zand, omdat dat hygiënischer is. Door de bezuinigingen is de frequentie teruggebracht. Vanaf 1 maart treedt de oude frequentie weer in werking.
 
Frans Hoeckx legt uit dat er tijdens de vorst niets gedaan kan worden.
 
Mevr. Hulsenboom reageert verbaasd op de uitleg van de gemeente. Ze geeft aan dat bij de inlichtingsavond een paar jaar geleden is beloof om de uitlaatplaatsen 2 keer per week te frezen en dat er 1 keer in de 2 weken schoon zand in wordt gereden. De vorst is nu al drie weken voorbij en de uitlaatplaatsen zijn nog niet schoongemaakt.
 
Frans Hoeckx geeft aan dat de uitlaatplaatsen twee keer per jaar voorzien worden van verse grond.
 
Arjan merkt op dat er ook bij het dorpsplatform gedurende een periode veel klachten binnenkwamen over de uitlaatplaatsen. We zijn zelf op pad geweest om foto’s te maken en hebben alles doorgestuurd naar de gemeente.
 
Vanuit de zaal komt nog het voorstel om een stickertje te plakken wanneer de uitlaatplaatsen gereinigd zijn, dan is het voor iedereen herkenbaar.
 
-          Bord Blauwalg Wasseven
Bord is inmiddels verwijderd.
 
-          Vragen gesteld over groen gerooid bij kanon
Is inmiddels terug aangeplant.
 
-          Straatnaambord bij Looizicht
Frans Hoeckx geeft aan dat het bord besteld is. Eind 2012 is besloten om die kosten door te schuiven naar 2012, daarom liet het even op zich wachten.
 
-          Hangmandjes en bord winkelgebied
Frans Hoecks legt uit dat tijdens de Roparun al het straatmeubilair verwijderd moet worden. Normaal wordt alles teruggeplaatst, maar dat is met het bord ‘winkelgebied Ossendrecht’ niet gebeurd. Dat is op een of andere manier bij de brandweer terecht gekomen. Er is nu een constructie gemaakt waarbij het makkelijker maakt om de paal te verwijderen en terug te plaatsen.
 
Christ Koolen vertelt dat er geen budget meer was voor de hangmandjes en geraniumtorens. Voor dit jaar wordt gekeken of alles terug kan komen.
Yvonne Rijk vraagt zich af of we die hangmandjes niet zelf kunnen verzorgen.
 
Christ geeft aan dat dit in Huijbergen al gebeurd met de hangmandjes.
Ad merkt nog op dat hij het bezwaarlijk vindt dat het dorpsplatform een prijsvraag uitschrijft en dat de gemeente vervolgens de winnaars in de steek laat. Hij vindt dat de gemeente het aan de mensen verplicht is om de hangmandjes terug te plaatsen.
 
-          Bloembak Kon. Wilhelminastraat
Zijn nieuwe geplaatst
 
-          Paadje Cichorei-Hondseind
Kim geeft aan dat het team handhaving daarmee bezig is.
Ernest merkt op dat het nu wel erg lang duurt. In juni is al beloofd dat die wijk binnen een week weg is. Tot op heden staat hij er nog zo bij. Arjan wil daarom een tijdspad aan dit punt hangen.
 
Kim zegt dat het beeld verkeerd is dat er tot nu toe geen actie is geweest. Het team handhaving heeft contact gehad met de eigenaar. Ze gaat het nogmaals onder de aandacht brengen.
 
Dashboardlijst
-          30 km zone Calfven
Christ stelt voor om dit punt van de dashbordlijst te halen. Er verandert pas iets als de grond verkocht is en daar heeft de gemeente geen invloed op.
 
Er ontstaat wel een nieuwe discussie over het huidig 30 km gebied in Calfven. Dat is niet ingericht volgens de normen, waardoor er nog te hard wordt gereden.
Christ geeft dat toe. Volgens hem heeft de gemeente ervoor gekozen om de wegen alvast als 30 km te beborden, maar dat de inrichting pas volgt als die straten aan de beurt zijn voor nieuwe bestrating.
 
-          Sluipverkeer
Nog niet in Belgische gemeenten behandeld.
 
-          Digitaal informatiebord
Christ geeft aan dat er tegen één bord nog een bezwaar loopt. Zodra daar een uitspraak over is, kunnen alle borden tegelijk verplaatst worden.
 
BLOK 2
Nationale politie (wijkagent John van Veen)
Nederland telt nu 26 politieregio’s en evenveel korpschefs. Dat moet teruggebracht worden naar 10 regio’s en korpschefs. De nieuwe regio wordt dan uitgestrekt van Zeeland tot aan Tilburg. Er wordt nu nog gediscussieerd over de naam. Dat zou Zeeland-West-Brabant moeten worden, maar daar is nog niet iedereen het mee eens.
 
In de nieuwe politieregio komen vier districten. Woensdrecht valt onder District 2, samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Tholen.
 
Het wordt een ‘robuust’ team. Dat wil zeggen dat het team breed inzetbaar is en alle zaken draait. Alleen bij echt zware zaken komt er ondersteuning van een landelijk, elfde team. Dit vraagt een andere manier van werken voor de politie. De politie gaat probleemgericht werken. De veiligheidsplannen, die door de gemeenteraden worden goed gekeurd, vormen daarbij de leidraad. Dat kan voor Woensdrecht ook voordelen opleveren. We kunnen terugvallen op een groot team met veel expertise.
 
Er komt één landelijke meldkamer en tien regionale meldkamers. Dat zal even wennen zijn voor de mensen. De persoon aan de telefoon zal niet zomaar weten waar Ossendrecht ligt. De plaatselijke bekendheid is er niet meer. Het is nog niet bekend waar die meldkamer komt.
 
De politieregio heeft de afgelopen tijd een projectplan opgesteld, dat onlangs gepresenteerd is aan de minister. Een van doelstellingen die deze regio zichzelf heeft gesteld, is dat het de slagkracht van de recherche en opsporing wil vergroten. Dat moet ervoor zorgen dat er meer zaken worden opgelost.
 
De wijkagent zal ook anders gaan werken. Het idee dat de wijkagent actief in de wijk bezig is, zal komen te vervallen. De wijkagent moet meer probleemgericht gaan werken. Volgens de minister komen er niet meer administratieve taken bij, maar de opleiding die de wijkagenten nu volgen is daar wel opgericht.
 
Hoe de toekomst eruit zal zien, is ook voor de politie een beetje koffiedik kijken. De tijd zal dat moeten uitwijzen. Belangrijk is dat alle agenten een eenduidige werkwijze gaan hanteren.
 
De wet moet officieel nog worden vastgesteld door de Eerste Kamer. Per 1 juli moet er dan gestart worden met de politie nieuwe stijl.
 
BLOK 3 Collegezaken, Marcel Fränzel
 
Wijkveiligheid
De gemeente zet in op een veilige woonomgeving. De dorpsplatforms kunnen daar ook aan bijdragen, door bijvoorbeeld thema-avonden te organiseren. Ossendrecht heeft een paar jaar geleden een ex-inbreker uitgenodigd. Die was onlangs ook te gast in Hoogerheide. Ook op de Energiemarkt was er aandacht voor inbraakpreventie. Mochten er meer wensen zijn rondom veiligheid, dan is dat altijd mogelijk.
 
Buurtpreventie
In Ossendrecht is ook een buurtpreventieteam actief. Ossendrecht is zelfs kampioen van de gemeente Woensdrecht, want het telt maar liefst 27 leden.
Daarnaast heeft de gemeente een jongerenwerker, die de contacten met de jeugd onderhoudt. Dat hoort ook bij een beetje preventie.
 
We zitten nog steeds in het inbrakenseizoen. Dat loopt nog tot maart. Dankzij de inzet van de buurtpreventie is het aantal inbraken wel enorm teruggelopen. In Ossendrecht waren in 2010 nog de meeste inbraken. Nu is dat aantal met 30 tot 40 procent gedaald. Dat is de verdienste van de buurtpreventie, de politie en van de burgers. Want zij moeten zorgen voor goed hang en sluitwerk.
 
Burgernet
Burgernet is de opvolger van SMS Alert. Je kan je via de website van burgernet aanmelden. Dan krijg je een mail of een sms als er iets is. Dat kan zijn: zakkenrollers actief in Ossendrecht, met het signalement van de daders. Het kan ook gebruikt worden voor bepaalde omstandigheden, bijv. ‘Hondseind niet bereikbaar ivm doorkomst Roparun’. Dan weet iedereen wat er op doet. Het is een mooi systeem om een stukje bewustwording te creëren.
 
Daarnaast hebben we in de gemeente ook de Calamiteiteninfolijn. Als we worden geïnformeerd door de hulpdiensten kunnen we daarop een bandje inspreken met alle informatie. We kijken of we bij calamiteiten bij de BASF (affakkelen) ook Burgernet kunnen inzetten. Het systeem is net in de lucht, dus nog niet helemaal rond. Daarom blijft de Calamiteiteninfolijn ook nog in de lucht.
 
ABC Veilig Wonen
Het aantal mensen met het Keurmerk Veilig Wonen is heel laag in deze gemeente. Dat is jammer, want door één keer goed te investeren kan de veiligheid rondom uw woning flink verbeteren. Via de gemeente kunt u meer informatie opvragen. Zelf kunt u ook al veel doen om inbraken te voorkomen: Leg kostbare spullen uitzicht en wees bewust van de veel gebruikte methodes (pinpas langs het kozijn, hengelen of met een schroevendraaier het kozijn openwrikken). Laat ook geen ladder of vuilnisbak buiten staan. De gelegenheid maakt de dief.
 
Ernest voegt toe dat Schrauwen aan de OLV Ter Duinenlaan gespecialiseerd is in het veilig inrichten van de woning.
 
BLOK 4
 
Verkeer en vervoer
 
Dynamische displays
Adrie legt uit dat wij op 14 september 2011 de gemeente hebben gevraagd of de dynamische display aan de Putseweg in Hoogerheide in Ossendrecht opgesteld zou kunnen worden. Het was namelijk buiten werking gesteld, terwijl wij hier veel last hebben van snelheidsovertredingen.
 
We kregen als antwoord dat het bord tijdelijk buiten werking was gesteld vanwege de werkzaamheden aan de weg. De ambtenaar veiligheid antwoordde ook dat de gemeente twee displays zou aanschaffen. Wij hebben aangegeven dat we als Ossendrecht voorrang willen krijgen bij de plaatsing. Mevr. Termolle zou onze suggesties meenemen. Later krijgen we een mail dat de plaatsing in februari gebeurt en dat wij als dorpsplatform mochten aangeven waar we ze wilden plaatsen, terwijl die suggesties al doorgegeven zijn.
 
Kim zegt toe contact op te nemen met mevr. Termolle. In april komt er weer een thema-avond voor de dorpsplatforms en zal dit onderwerp ook besproken worden.
Adrie dringt aan op snel handelen, omdat dit onderwerp al lange tijd speelt.
 
Openbare ruimte
 
IDOP
Arjan geeft uitleg over de stand van zaken rond het IDOP. In oktober is de begeleidingsgroep geïnstalleerd. Die groep heeft ervoor gekozen om de aanpak van het centrum als prioriteit aan te wijzen. Er is één plan gemaakt voor het centrum en omliggende straten. Dat behelst in grote lijnen het Adolphineplein, het Hondseind, de Markt en de Cichorei. Op dit moment wordt er nog een voorlopig ontwerp gemaakt door de gemeente, dat in maart gepresenteerd kan worden. Op 20 maart komt er een informatieavond voor de omwonenden en ondernemers. Een week later, op 27 maart, is er een algemene informatieavond voor het hele dorp.
 
Arjan geeft aan dat de periode van oktober tot nu vrij intensief is geweest. Daardoor is de voorbereidingstijd iets langer geweest. De gemeente heeft alle zeilen bijgezet. We vinden het ook belangrijk om alle ondernemers goed bij de plannen te betrekken. In januari is een eerste bespreking geweest. In maart komt er nog een tweede bijeenkomst met de ondernemers.
 
Verkeer speelt daarbij een belangrijke rol. Door de gemeente is er een verkeersonderzoek gehouden. Dat is enerzijds een parkeeronderzoek, dat een belangrijke input vormt voor de inrichtingsplannen. In maart komt er nog eens een sluipverkeersonderzoek, specifiek voor Ossendrecht. Daarbij worden onze aanbevelingen vanuit de notitie verkeersbeleving ook meegenomen.
 
Er wordt gekeken naar de verkeerscirculatie binnen Ossendrecht. Dat zal wat breder worden getrokken dan enkel het centrumgebied. Ook de Kon. Wilhelminstraat en Zr. Marie Adolphinestraat worden daarbij meegenomen.
 
Wijkschouw
De volgende wijkschouw is op 3 april 2012. We vertrekken om 19.00 uur vanaf de Drieschaar. Iedereen is welkom om een keer mee te lopen. Straten kunnen vooraf doorgegeven worden via onze website. Liefst één week van te voren.
 
Diftar
Fränzel geeft uitleg over de plannen voor diftar (gedifferentieerde tarieven voor afvalverwerking).
Dit principe is al in 171 andere gemeenten ingevoerd. Op 12 maart volgt nog een opinieraad over het voorstel. De besluitvorming is eind maart.
 
Gemiddeld zetten mensen 19 keer hun zwarte bak aan straat en 13 keer de groene. Nu maakt het niet uit of iemand goed scheid of niet. Iedereen betaalt evenveel. Opzet is dat de burger zelf invloed krijgt. Hoe beter hij scheidt, hoe minder de bak aan straat hoeft. Dat kan financieel voordeel opleveren. Het doel is niet de burgers meer te laten betalen, maar beter te laten scheiden.
 
Het voorstel heeft nog heel veel vragen opgeleverd bij de raad. Wat kost het vast recht? Hoeveel tikken krijg je dan nog bij de milieustraat. Ook alle vragen die hier gesteld zijn, leven ook bij de raadsleden. We hebben geprobeerd daar allemaal antwoord op te geven. 12 maart gaat de raad weer verder discussiëren.
 
Nog heel veel vragen. Wat kost vast recht, hoeveel tikken milieustraat. Zijn geprobeerd te beantwoorden. 12 maart kan de raad weer verder discussiëren. Als de raad er uiteindelijk niet voor kiest, dan gaat het niet door. Stemt de raad in, dan gebruikt de gemeente de rest van het jaar om de mensen zeer uitgebreid te informeren. Er komt bijv. een programmaatje op de site, waarmee iedereen zelf kan uitrekenen wat het per jaar kost. Ook komen er informatieavonden.
 
Arjan zegt dat het dorpsplatform ook vragen heeft gesteld. Hij hoopt dat die opmerkingen worden meegenomen in de besluitvorming.
 
Mevr. Hulsenboom vraagt zich af hoe het zit met het ongedierte in de zomer.
Fränzel antwoordt dat het nieuwe systeem dat niet één op één zal oplossen. Andere gemeenten hebben daar ook mee te maken. Het blijkt een niet te ernstig probleem te zijn. Fränzel roept de mensen die nog vragen hebben op om naar de opinieraad op 12 maart te komen. Dan is er ook de mogelijkheid om in te spreken (wel aangeven bij de griffier).
 
Accommodatienota
Christ geeft aan dat de nota pas in een later stadium wordt vastgesteld. De gemeenteraad moet nu de kaders vaststellen. Op 31 januari zijn de dorpsplatforms en begeleidingsgroepen ingelicht over de accommodatienota. Er komen nog 2 avonden, waarbij de raad gaat discussiëren. Dat zal eind april/begin mei zijn.
 
Veiligheid
Verlichtingsschouw Ossendrecht en Calfven:
Het buurtpreventieteam en het dorpsplatform hebben samen een verlichtingsschouw gedaan. Het doel was om donkere plekken of ongewenste situaties in kaart te brengen. Arjan heeft het buurtpreventieteam uitgelegd waar ze op moeten letten. De teamleden zijn vervolgens de wijken in gegaan en hebben de afgelopen donkere maanden een dossier opgebouwd.
 
Wat waren aandachtspunten?
Donkere plekken, de lichtmastverdeling, te kort bij een boom/perceel/gevel, de locatie t.o.v. parkeerplaatsen en de hoogte. Arjan laat enkele foto’s zien om het verhaal te illusteren:
-          Eikelhof-Kerkstraat. Een lantaarnpaal aan de gevel, zonder antiklimstekels. Kan door inbrekers gebruikt worden.
-          De bushalte aan de OLV ter Duinenlaan is heel donker. De masten aan de OLV ter Duinenlaan zijn veel te laag en staan te ver uit elkaar. Buschauffeurs rijden soms zelfs door naar een verlichte plek om daar de mensen te laten uitstappen.
-          Sfeerverlichting Markt/Zr. Marie Adolphinestraat. Deze lantaarns geven geel licht, waardoor er bijna geen kleuronderscheid is. Het buurtpreventieteam heeft deze aangemerkt als te weinig verlichting.
-          Laad- en losplaats bij de Action. De wijkcontainers staan ’s avonds volledig in het donker.
-          Looizicht: te weinig licht. De lantaarns staan te kort op de bomen. De lichtbundels raken elkaar niet, waardoor je steeds donkere stukken tussendoor hebt.
-          Wilhelmietenstraat: de masten van 4 meter staan op de perceelgrens, terwijl ze ook dichter aan straat kunnen staan. Vroeger stonden hier hogere masten, die geven meer licht.
-          Cichoreiplein: Aan randen staan kleine masten, waardoor het volledige terrein in het donker staat. Hier is een ruitje makkelijk ingetikt in een auto.
Arjan zegt dat het dorpsplatform en het buurtpreventieteam hierover graag met de gemeente in overleg willen. Bepaalde straten worden nu al meegenomen in het IDOP. Daar hebben we ook aangemeld dat we deze inventarisatie zouden doen, zodat er bij de inrichting ook naar de verlichting wordt gekeken. We snappen dat aanpassingen geld kosten, maar op het moment dat er middelen zijn, hebben we onze lijst al liggen.
 
Reacties zijn welkom via onze website.
 
Strooibeleid
Adrie zegt dat de vier voorzitters van de dorpsplatforms gezamenlijk een brief hebben geschreven om onze zorgen te uiten over het nieuwe strooibeleid. We begrijpen dat er bezuinigd moet worden en dat de raad het besluit heeft genomen, maar dat neemt niet weg dat we nog een paar vragen hebben.
 
We hebben er namelijk het gladheidbestrijdingsplan nog een keer op nageslagen en geconstateerd dat de fietspaden volgens het kaartje wel allemaal als prio 1 staan aangegeven. Natuurlijk begrijpen we dat we niet kunnen verwachten dat de fietspaden allemaal binnen een kwartier zijn gestrooid, maar na twee/drie dagen mag het toch wel een keer geborsteld zijn. Als dat niet mogelijk is, had dan de fietspaden afgesloten en de automobilisten gewaarschuwd dat er fietsers op de weg rijden.
 
Dan is er ook nog de kwestie van het beschikbaar stellen van zout aan de mensen. Volgens de gemeente zijn er dan problemen met de aansprakelijkheid, maar in Bergen op Zoom kan het blijkbaar wel.
 
Christ geeft aan dat het klopt dat de fietspaden op het kaartje onder prioriteit 1 vallen, echter in de tekstuele uitleg staat dat fietspaden smaller dan één meter niet gestrooid worden. Dat blijkt nu niet zo’n gelukkige keuze te zijn geweest. Dit zouden we nu niet weer zo doen. Bij de evaluatie met de raad zal dit zeker terugkomen. We hopen volgend jaar met een plan te komen, waarmee iedereen kan leven.
 
Ernest zegt dat het in ieder geval niet veel tijd hoeft te kosten om de fietspaden schoon te vegen. In een half uurtje was het gedaan.
 
Rondvraag
Adrie vraagt wanneer de bushokjes weer bij de haltes worden geplaatst.
Frans Hoeckx geeft aan dat die halverwege maart komen.
 
Volgende bijeenkomsten
-          21 mei openbare vergadering
-          27 maart informatieavond over het IDOP
-          3 april wijkschouw.