Verslag openbare vergadering 28 november 2012

BLOK 1
 
Arno opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Wendy is verlaat en komt om 21.30 uur.
 
Inventarisatie spreekrecht
- Edwin van Sprundel: bus op Calfven
Hij wil uit de wereld helpen dat het buurtschap gezegd zou hebben dat ze er niet meer achter heeft gestaan. Het buurtschap wil de bus juist wel behouden en heeft de handdoek dan ook niet in de ring gegooid, maar desondanks komt de bus toch niet over Calfven.
 
- Yvonne Rijk: Wie is er bij openbreken straat verantwoordelijk voor doorgang straat voor ziekenwagen?
Christ: als het openbreken van de straat van te voren bekend is, worden er verkeersmaatregel genomen. Alle hulpdiensten worden in kennis gesteld. Geldt ook voor ziekenwagen, brandweer en busdiensten. Zij weten dus wat er aan de hand is. Christ adviseert een mail te sturen naar de Servicelijn, zodat hij er wat specifieker op in kan gaan.
 
- Openbare begraafplaats
Jan Hugens heeft een vraag over de openbare begraafplaats het Eikelhof. Hij zegt dat de begraafplaats in ruste is. Toch moet hij grafrecht voor zijn ouders betalen, terwijl dat bij een begraafplaats in ruste niet van toepassing is.
Burgemeester Fränzel antwoordt dat de begraafplaats niet in ruste is, dus dat er nog grafrechten betaald moeten worden.
Frans Hoeckx voegt toe dat er nog steeds plaatsen gereserveerd zijn, waardoor de begraafplaats nog niet in ruste is.
Arno stelt voor om samen verder te overleggen. Het punt wordt toegevoegd op de actielijst.
 
- Jan Hugens uit ook zijn frustratie over het aantal geparkeerde auto’s in de Zr. Marie Adolphinestraat. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Christ zegt dat dit een item voor de Servicelijn is.
 
Arjan merkt op dat hij vorige week gesprek heeft gehad met de projectleider van het IDOP. De huidige parkeerdruk heeft ook te maken met de werken in uitvoering, waarbij het Adolphineplein is afgesloten. Arjan heeft de huidige problemen onder de aandacht gebracht. De gemeente is voornemens een parkeerverbodzone in te voeren om de problemen definitief op te lossen. De projectleider is nog aan het denken wanneer dat ingevoerd kan worden. De omwonenden zullen eerst op de hoogte gesteld moeten worden. Er zit dus nog een traject aan vooraf.
Burgemeester Fränzel stelt voor op de parkeerproblemen op de actielijst te zetten.
 
- Dhr LeDuc heeft vragen over het plantsoen en het milieu.
Hij vraagt de gemeente om meer bladkorven te plaatsen. Dat bespaart de gemeente ook geld, omdat ze nu niet zelf het blad bij elkaar hoeven te vegen. Hij wijst ook naar de bomen in de Paus Joanneslaan en Generaal Foulkestraat. Die zijn veel te hoog en worden gevaarlijk voor de omgeving.
Dit is een item voor de Servicelijn
 
Dhr. LeDuc heeft blad meegebracht van Amerikaanse Eiken. Die moeten volgens Europese regels verwijderd worden. 
 
Zijn vraag over ondergrondse container wordt later bij diftar behandeld.
 
Tot slot heeft Dhr. LeDuc nog een compliment over het fietspad naar OLV Ter Duinenlaan en school. Dat ligt er goed bij. Ook de stratenmakers van het glasvezel doen hun werk goed.
 
Presentatie Mariahove Rob Tits
Op verzoek van het dorpsplatform geeft dhr. Rob Tits een presentatie over zorgcentrum Mariahove. Onder de bevolking zijn er zorgen dat bejaarden straks naar Hoogerheide moeten voor een plekje in een zorgcentrum. Dat vooroordeel neemt dhr. Tits al meteen weg. TanteLouise-Vivensis blijft nog jaren zorg leveren in Ossendrecht.
 
Mariahove bestaat momenteel uit twee afdelingen. De oude ingang aan De Ploeg geeft toegang tot het verzorgcentrum, het oude bejaardenhuis. De hoofdingang is nu aan het Gert Müllerplein. Daarachter liggen twee verpleegafdelingen voor dementerenden. Het afgelopen jaar heeft een deel van het gebouw een renovatie ondergaan. Daarbij is ook het restaurant heropend. Het restaurant moet ook een plekje in de Ossendrechtse samenleving krijgen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om daar familie(bijeenkomsten) te organiseren. Daarnaast beschikt het gebouw nog over een klein winkeltje en is er sinds dit jaar een paramedisch behandelcentrum, met oa fysiotherapie en ergotherapie voor bewoners en senioren.
 
Alle bewoners in Mariahove hebben een zorgindicatie nodig. Momenteel zijn er 52 plaatsen voor mensen met dementie, 32 voor mensen met een zorgindicatie, 23 voor mensen die zware lichamelijke zorg nodig hebben (dat is inclusief twee palliatieve kamers, mede gefinancierd door de Roparun) en één kamer voor kortdurende zorg. Er is ook samenwerking met de buurt mogelijk. Zo kan men bijvoorbeeld tijdelijk gebruikmaken van de voorzieningen, zoals douchen of wassen.
 
In de toekomst zal Mariahove nog een aantal veranderingen ondergaan. Er zijn nu nog enkele 2-persoonskamers, maar die worden afgebouwd omdat ze niet meer voldoen aan de moderne eisen en wensen. Het kan zijn dat er nieuwbouw mogelijk is, al dan niet bij Mariahove of bijvoorbeeld als kleinschalige woonvorm elders in Ossendrecht.
 
Het aantal mensen met een lichte zorgindicatie wordt afgebouwd van 32 naar 20. De overheid wil namelijk dat mensen langer thuis blijven wonen. Daarom wordt de indicatie vanaf 2013 strenger. Alleen mensen met zware zorg kunnen in een zorgcentrum terecht. Dat vraagt een andere manier van werken, waarbij zorg en wonen gescheiden worden.
 
TanteLouise-Vivensis gaat daarbij meer zorg thuis bieden. Wie thuiszorg bij tanteLouise afneemt, kan korting krijgen bij bijvoorbeeld alarmopvolging of gebruik maken van de zorgvoorzieningen in Mariahove (bijv. behandelcentrum en badkamers).
 
Mariahove heeft ook plannen om het Gert Müllerplein op te knappen. Daarbij wil tanteLouise een betere verbinding met het Eikelhof maken. Ook de doorgang naar het Cichoreiplein en De Hille wil men verbeteren. Daardoor wordt een betere link met Ossendrecht gelegd. Op het Gert Müllerplein komt ruimte om mensen te leren rijden met een elektrische rolstoel. Het is ook een rustplek voor bewoners en ontmoetingsplek voor inwoners van Ossendrecht. Bovendien kan men in het restaurant een kopje koffie drinken.
 
Daarnaast wil tante Louise meer vormen van zorg en welzijn onder één dak brengen, door bijvoorbeeld huiskamerprojecten op te zetten en een spreekuur voor mantelzorgers te organiseren. Er wordt samengewerkt met andere partijen om de kosten te drukken. Denk bijvoorbeeld aan de Brede Welzijnsinstelling.
 
Meer informatie:
 
Ouderenadviseur Nelleke van Sliedrecht (BWI)
Het ouderenwerk is een onderdeel van de Brede Welzijnsinstelling (BWI). Het doel van de BWI is om mensen te stimuleren mee te doen in de Woensdrechtse samenleving. Welzijn is daarbij erg belangrijk.
 
De BWI biedt voor ouderen en andere mensen met een beperking diverse voorzieningen aan. Daarvoor wordt altijd een huisbezoek afgelegd, om te zien of er meer voorzieningen nodig zijn. Samen wordt er gekeken naar oplossingen. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen mogelijkheden van mensen en hun omgeving.
 
De BWI biedt de volgende voorzieningen aan:
 
- Alarmering
Dat kan zowel sociaal als professioneel. Bij sociale alarmering worden drie sleutelpersonen uit de omgeving aangewezen, die gebeld worden als op de alarmknop wordt gedrukt. Als de mensen meer hulp nodig hebben, dan wordt professionele alarmering aangeschaft. Dat gebeurt ism tanteLouise-Vivensis
 
- Koelversmaaltijden
De maaltijden worden door vrijwilligers rondgebracht. Er zijn 70 actieve vrijwilligers voor alle voorzieningen.
 
- Hulp- en klussendienst
Bedoeld voor kleine klusjes, zoals dingen die loszitten terug vastzetten. Voor grotere klussen, zoals het onderhoud van de tuin, kan de WVS Groep ingeschakeld worden.
 
- Rollatorspreekuur
Ism tanteLouise is er periodiek een spreekuur om de rollators na te kijken. Die bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor de bewoners van een zorgcentrum, maar ook voor anderen. Het is daardoor ook een sociaal gebeuren.
 
- Administratieve ondersteuning
Ook wel schoenendoosproject genoemd. Ism de KBO’s wordt de administratie op orde gebracht.
 
Een aantal voorzieningen zijn niet gratis. Bij stapeling van zorg met een klein inkomen kan bijzondere bijstand worden verleend. Voor gebruik van de voorzieningen is geen zorgindicatie nodig.
 
Belangrijke functie van het ouderenwerk is ook sociale contacten en signaalfunctie. De BWI werkt samen met andere organisaties op het gebied van zorg en welzijn, maar blijft onafhankelijk. Eens in de maand komen de vertegenwoordigers van alle partijen samen om te overleggen om dubbeling te voorkomen.
 
Het bezoekadres van de BWI is de Kromstraat 4 Hoogerheide.
 
Mededelingen
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de werkwijze van de dorpsplatforms. Daaruit zijn negen aanbevelingen en verbeteringen gekomen. Eén van die verbeteringen is een nieuwe financiële richtlijn. Daardoor wordt het voor platforms makkelijks om zonder tussenkomst van de gemeente giften te doen aan maatschappelijke doelen. De nieuwe verordening is in de maak en wordt begin volgend jaar door de gemeenteraad vastgesteld.
 
Actielijst/Dashbordlijst
Het IDOP is in uitvoering
Sluipverkeer. Dit is in behandeling bij Veronique Termolle. Wij hebben regelmatig contact met Veronique om dit aan te pakken.
Infobord -> Staat nog steeds op de lijst om te worden verplaatst of te verdwijnen.
 
Ingekomen stukken
Er zijn diverse vragen binnengekomen over het IDOP. Die hebben we doorgestuurd naar de projectleider, Arjan Wierckx.
 
Dhr. Van der Lee had een mail gestuurd over de overlast van bomen in de Don Boscostraat. Die is doorgestuurd naar Frans Linders. Die is bij de mensen aan huis geweest. Afgesproken is dat de bomen gekandeladerd (=gesnoeid) worden. Dat gebeurt met een hoogwerker na de bladval. De problemen met de wortels worden tegelijkertijd opgepakt.
 
We hebben ook een mail binnengehad van dhr. Van Oevelen over het plaatsen van een standbeeld van Prinses Paulientje. Dhr. Fränzel laat weten dat de wethouder Toerisme daar actief mee bezig is.
 
BLOK 2 WIJKAGENT DION VOORHEIJEN
 
Sinds september is Dion Voorheijen de nieuwe wijkagent voor Ossendrecht. Hij vervangt John van Veen. Je kan hem bereiken via politie (tel 0900-8844) of mailen naar team. Hij belt altijd terug. De nieuwe wijkagent zal zich ook nog voorstellen in het Loopke.
 
Nationale politie
De politie maakt op dit moment een reorganisatie door, waarbij de regionale korpsen opgaan in de nationale politie. Straks zijn er nog tien korpsen/regio’s. Het doel is om effectiever criminaliteit tegen te gaan. West-Brabant gaat daarbij samen met Zeeland. Het huidige team Bergen op Zoom-Woensdrecht wordt het team De Markiezaten en omvat ook Tholen en Steenbergen. Het team bevat 140 personeelsleden die zich vooral richten op de kleine criminaliteit. De districhtsrecherche pakt grote criminaliteit aan. Het team is gehuisvest in Bergen op Zoom. Het politiebureau in Hoogerheide staat leeg.
 
De huidige lokale driehoek tussen burgemeester, Openbaar Ministerie en politie blijft.
 
Donkere dagen offensief
 
Als r in maand is, zijn er meer woninginbraken en straatovervallen. Daarom voert de politie dit jaar weer een donkere dagen offensief. Op plaatsen waar veel inbraken plaatsvinden, houdt de politie preventieve controles. De burger kan zelf ook aan preventie doen, door bijvoorbeeld een lampje te laten branden en samen met de buren elkaars huis in het oog houden. De politie heeft korte lijnen met het buurtpreventieteam. Recent waren er weer wat woninginbraken. Daar is kort op ingespeeld. Nu is het aantal stabiel. We kunnen het nooit helemaal tegenhouden, maar wel proberen om samen te voorkomen.
 
Er komt een opmerking uit de zaal dat de OLV ter Duinenlaan wel erg donker is.
Christ meldt dat de verlichting op de OLV ter Duinenlaan voor 2013 op de planning staat. Dan worden ook andere aandachtspunten uit de verlichtingsschouw opgepakt.
 
BLOK 3 COLLEGEZAKEN
 
Geen inbreng.
 
BLOK 4
 
Verkeer en vervoer
Geen punten. We nemen wel de opmerkingen over de Kon. Wilhelminastraat en de Zr. Marie Adolphinestraat mee op de actielijst.
 
Openbare Ruimte
 
Wijkschouwen:
Er staan nog een paar wijkschouwen open, waarover wij een terugkoppeling moeten ontvangen. We gaan op korte termijn met dhr. Frans Hoeckx samen zitten om de openstaande punten terug te koppelen.
 
Stavaza gladheidbestrijding:
Adrie vraagt naar de stand van zaken omtrent het gladheidbestrijdingsplan. Vorig jaar heeft het dorpsplatform via een ludieke actie aandacht gevraagd voor het strooien van de fietspaden in en rond Ossendrecht. Daarnaast is het dorpsplatform voorstander van het plaatsen van zoutbakken bij openbare gebouwen, zoals scholen en mfc’s. Er zou een evaluatie komen, maar daar hebben we nog niets van gehoord. Wel is ons gezegd tijdens een thema-avond voor de dorpsplatforms dat het een politiek verhaal is. Wij hebben daarom nog een brief gestuurd richting alle partijen om onze punten nog eens onder de aandacht te brengen.
 
Dhr. Fränzel antwoordt dat het college vorige week het besluit heeft genomen om het gladheidbestrijdingsplan op bepaalde punten aan te passen, naar aanleiding van alle signalen. Er worden zoutbakken geplaatst op cruciale plaatsen. Ook worden alle fietspaden in prioriteit 1 voortaan gestrooid. Hun breedte doet er niet meer toe. Fränzel geeft aan dat er behoorlijk wat gedaan is met alle signalen, zo ook met de opmerkingen van het dorpsplatform. Hij noemt het nieuwe plan beter dan vorig jaar. Er moet nog wel bezuinigd worden. Het komende jaar moet opnieuw uitwijzen of dat haalbaar is. De gemeenteraad hecht ook veel waarde aan veiligheid. Aan het einde van het jaar wordt de balans opnieuw opgemaakt.
 
Stavaza accommodatiebeleid
Christ geeft een stand van zaken over het accommodatiebeleid. De gemeenteraad heeft de kaders vastgesteld. Daarbij wordt het accent gelegd op het behoud van de accommodaties, niet per definitie de gebouwen. Als voorbeeld noemt hij het behoud van de bibliotheek, ongeacht of die nu in een school of in een mfc zit. De eerste fase is afgerond. Een werkgroep buigt zich nu over de ‘kansrijke projecten’. In de eerste twee maanden van 2013 zal dat onderzoek afgerond zijn. Daarna treedt de burgerparticipatie in werking. De communicatie daarover volgt nog. In mei 2013 wordt het vastgesteld in de raad.
 
Stavaza IDOP
Arjan geeft uitleg over het IDOP. De uitvoering is inmiddels gestart. Het Cichoreiplein is zo goed als gereed. Alleen de beplanting en de nieuwe lichtmasten moeten nog worden gezet. Ook op het Adolphineplein is men begonnen. De werkzaamheden daar brengen ook parkeeroverlast met zich mee. Arjan heeft zoals aangegeven hierover met de projectleider van het IDOP contact gehad. Hij pleit daarom voor een snelle invoering van de parkeerverbodzone.
 
Na carnaval zijn het Hondseind en de Markt aan de beurt. Het centrumplan is dan afgerond. We blijven de uitvoering kritisch volgen. Een aantal zaken worden nog heroverwogen, zoals de stalling van de winkelwagens op het Cichoreiplein. Die hebben nu de beste tijd gehad. De gemeente is in gesprek met de winkeliers om hier iets aan te doen. De trafo op het plein is beklad met graffiti. In overleg met de jongerenwerker wordt er gekeken om het wat mooier aan te  kleden.
 
De begeleidingsgroep van het IDOP is ‘opgeheven’ en overgegaan op het dorpsplatform. Er lopen nog de nodige initiatieven en ideeën. We hebben met elkaar afgesproken dat we verder gaan in werkgroepen per thema’s. De volgende werkgroepen willen we vormen:
 
- verkeersveiligheid Calfven -> was wat onder belicht in iDOP-boekje. Daarom komt er op 12 december een bijeenkomst met bewoners. Vergelijkbaar met avond iDOP.
- Openbare ruimte Gert Müllerplein/Kerkstraat/Eikelhof
- Activiteiten in ruimte bij De Hille
- Werkgroep Leegstand (bestaat al)
 
Diftar
Fränzel geeft uitleg over de invoering van diftar. In maart is daarover een principebesluit genomen. In september zijn de blauwe containers voor oud papier verspreid, ter voorbereiding op diftar. Er is sinds kort een speciale website in de lucht: www.afvalscheiden.nu. Daar kan men bekijken hoe vaak hij/zij de bak heeft aangeboden en wat dat kost. Er heeft een artikel gestaan in de Bode en ook op de gemeentepagina is er aandacht aan besteed. Ook op de website van de gemeente wordt informatie verstrekt. Er hangen posters in bushokjes en Saver heeft flyers gemaakt. De boodschap is steeds hoe beter je scheidt, hoe minder je de bak aan straat hoeft te zetten, hoe beter voor portemonnee.
 
Bij andere 170 diftargemeenten bevalt het systeem goed. Verwacht in Woensdrecht dus niet veel problemen.
 
Presentatie bankjes
Ria geeft een presentatie over het plaatsen van extra bankjes. In en rond Ossendrecht lopen tal van wandel- en fietsroutes. Wij hebben daarom een paar toeristische plekjes aangewezen om daar een bankje weg te zetten. In overleg met de gemeente en Evides komt er weer een bankje bij het Wasseven. Die wordt deze winter al geplaatst. Mocht het vriezen, dan kunnen we er tijdens het schaatsen dus al gebruik van maken. Daarnaast komt er in het voorjaar een picknicktafel (van het Adolphineplein) bij Plaatsluis. Het plekje wordt vergelijkbaar met het rustpunt aan de Koeleweg.
 
Yvonne Rijk vraagt of het bankje op Adolphineplein terug komt. Arjan antwoordt dat er een zitgelegenheid komt.
Jeanne Jansen geeft mee dat ze het storend vindt dat het projectbord van Brabantse Delta het zicht op de Noordpolder wegneemt.
 
Rondvraag
 
Verlichting OLV ter Duinenlaan
Adrie vraagt nog aandacht voor verlichting bushalte. (Verlichting OLV tr Duinenlaan wordt 2013 aangepakt).
 
Andere voorziening OV calfven?
Adrie vraagt of er ook andere voorzieningen mogelijk zijn ter compensatie van het wegvallen van de bus in Calfven.
Fränzel geeft aan dat iedereen gebruik mag maken van de deeltaxi. Je betaalt afhankelijk van waar je naartoe moet in West-Brabant een bepaald tarief. Mensen met een indicatie betalen minder. De deeltaxi is ook bedoeld voor jongeren. Je moet wel van te voren bellen en reserveren. Het is geen privévervoer, maar een basissysteem voor alle inwoners. De gemeente subsidieert de deeltaxi. Er zit een marge van een half uur is, dus voor schoolgaande kinderen misschien niet zo bruikbaar.
 
Aanleg glasvezel Calfven
Op website provincie stond een bericht dat er 50 miljoen euro beschikbaar komt voor het aansluiten van buitengebieden en bedrijventerreinen op breedband. Biedt dit mogelijkheden voor Calfven, vraag Adrie zich af?
 
Fränzel weet hier niet direct antwoord op een geeft aan dat wethouder Huijgens de man van de glasvezel is.
 
Dhr. Van Oevelen geeft aan dat als het buurtschap hier aan mee doet, men fors moet lenen bij het fonds. Reggefiber heeft voorgerekend dat voor 145 woningen 290.000 euro nodig is. Dat komt neer op 2000 euro per woning. Bovenop het abonnementsgeld zouden inwoners van Calfven dus maandelijks 10-15 euro moeten betalen om de aanleg af te betalen. En dat terwijl de inwoners in de kernen het gratis krijgen. Het buurtschap is ook naar de vergadering van kleine kernen geweest. De wethouder zegt dat hij er alles heeft uitgehaald dat kon, maar het buurtschap hoort dat hij tegen Reggefiber heeft gezegd: alles of niets. Het buurtschap geeft in ieder geval niet op en heeft contact gezocht met het bedrijf Close the Gap, dat hen begeleid.
 
Snelheden binnen bebouwde kom
Ernest geeft aan dat hij zich binnen het platform bezig houdt met de snelheden in het dorp, met name van het doorgaande verkeer. Op initiatief van het dorpsplatform zijn er dynamische displays aangeschaft. Ernest ziet wel resultaat, automobilisten remmen toch af. De metingen kunnen alleen niet uitgelezen worden, omdat de verkeersdeskundige niet aan een laptop kan komen. We hebben gevraagd of ze binnenkort weer opgehangen worden. Daarnaast hebben we een offerte opgevraagd voor een telslang. Het valt nl niet mee om snelheidscontroles te krijgen bij gemeente of politie. Blijkbaar ziet men er geen prioriteit in. Zodra de cijfers beschikbaar zijn, komen we ermee naar buiten.
Op vraag van dhr. Van Oevelen vraagt Ernest na of de display ook op Calfven kan komen te hangen.
 
Kermis
Ernest geeft aan dat de kermis al jaren terugloopt. Hij heeft het idee om de exploitatie bij de kermismensen zelf weg te leggen. Je geeft dan de kermis vrij en schaft het pachtgeld af. Dat maakt de kermis wat goedkoper en levendiger. We zijn daarmee bezig en komen binnenkort met een voorstel richting de gemeente.
 
Arno stelt Wendy voor als nieuw dorpsplatformlid en sluit vervolgens de vergadering om 22.35