Verslag openbare vergadering 26 februari 2013

BLOK 1
 
Arjan opent de openbare vergadering en stelt de agenda vast. Hij vervangt Arno, die op huwelijksreis is.
 
2. Presentaties
 
Waterschap Louis Vriens
 
Op verzoek van het dorpsplatform geeft Louis Vriens van het waterschap uitleg over de ontwikkelingen in het Jagersrust. De landbouwenclave Jagersrust ligt boven op de Brabantse Wal en bestond vroeger uit stuifduinen en vennen. De heer van Hoogerheide/Ossendrecht wilde het gebied ontginnen voor turf en visteelt. Er ontstond onenigheid met de heer van Huijbergen over de visteelt. Om de visteelt in eigen gebied veilig te stellen, werden er lijntjes gelegd tussen de vennen, zodat de vissen konden doorstromen. Dat ‘lijntje’ is de Heiloop (’t Loopke).
 
In de loop van de tijd ontstaan er steeds meer waterlopen en komt ook de bosbouw op. Vanaf de jaren dertig ontstaat er ontginning voor de landbouw. Aan de kaarten is te zien dat vanaf dat moment ook de contouren van het Groote Meer afnemen. Ook als er in de jaren 60/70 weer meer bosbouw komt, neemt de omvang van het meer af.
 
Wat ook meespeelt is dat in 1911 water wordt gewonnen voor Zeeland. Tegelijkertijd komen er in de Noordpolder grotere malingen aan de voet van de Brabantse Wal. Het driepoldergemaal maalt het water van de Noordpolder, Zuidpolder en Oud-Hinkelenoordpolder. Het water wordt afgepompt naar de Westerschelde en verdwijnt dus uit het gebied.
 
Al het regenwater dat in Jagersrust valt, kan stromen naar de Noordpolder óf naar het Groote Meer. In de Noordpolder is een enorme kweldruk met heel zuiver water. Er zijn daardoor veel potenties om de natuur in te richten.
 
De Brabantse Wal is op diverse manieren aangewezen als bijzonder natuurgebied. Ten eerste behoort het tot de Ecologische Hoofdstructuur. In 2013 moet daarvoor een natuurbeheerplan worden opgesteld. Daarnaast valt de Brabantse Wal onder de Natura 2000. Dat is een Europees netwek van natuurgebieden. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een habitatgebied of een vogelrichtlijnengebied. Beide principes zijn van toepassing op de Brabantse Wal.
 
Het gebied is ook aangewezen als sense-of-urgency, wat betekent dat de achteruitgang voor wat betreft de watercondities voor 2015 gestopt moeten worden. Daarnaast staat de Brabantse Wal op de TOP-lijst van meest verdroogde gebieden.
 
Wat de aanpak van de verdroging moeilijk maakt, is het ingewikkelde hydrologische systeem. Dat is heel moeilijk te doorgronden, maar maakt het aardkundig heel bijzonder. Het Groote Meer is ook een van de grootste door regenwater gevoede vennen van Nederland met veel bijzondere flora en fauna.
 
Het herstel is ingedeeld in deeltrajecten, die door tal van partners wordt opgepakt. Het werkgebied loopt van de Noordpolder tot voorbij het Groote Meer. Het huidige deeltraject omvat het gedeelte tegenover het restaurant, ten westen van de Putseweg. Het Moseven wordt hersteld en het verdwenen Moerven teruggebracht. Er komt ook een stuw om water vast te houden in de vennen. Door de waterberging te vergroten wil men de verdroging tegengaan. Daarnaast wordt ook de waterkwaliteit van het Loopke aangepakt en is er aandacht voor recreatie in de vorm van een wandelroute.
 
Het Loopke wordt een ecologische verbindingszone. Daar komt een houtwal langs. De watergang wordt verondiept. Hij voert nu nog teveel water af. Dat wordt zo voorkomen. In het plan wordt ook landbouwwater gescheiden afgevoerd van het Loopke. Nu staan er nog paarden in de weiden. In de toekomst moet er een wat extensievere vorm van landbouw komen voor het herstel van het watersysteem. Bij het natuurgebied Kortenhoeff worden ook twee sloten minder diep gemaakt.
 
Het gebied heeft een heel complex watersysteem. Er zijn dus meerdere maatregelen nodig om het te herstellen. Daarvoor zijn ook lange meetreeksen nodig om precies inzicht te krijgen in het systeem.
 
 
Volksabdij Ruud de Weert
 
De Volksabdij is onderdeel van het Grenspark en ook aangewezen als recreatieve poort voor de Brabantse Wal. In de jaren dertig werd de Volksabdij opgericht door kapelaan Flor van Putte. De abdij werd gebouwd als een werkproject voor werkloze jongeren. Het restaurant werd als eerste gebouwd, daarna volgde de abdij. De jongeren leerden daar allerlei ambachten, wat moest uitmonden in het project Jongensland, maar dat viel door de oorlog stil.
 
In de oorlog werd de abdij gebruikt door zowel de marechaussee, de duitsers, zieken en gewonden en ook onderduikers. De kapelaan sprak toen van een Volksabdij, waar iedereen welkom was.
 
In de jaren vijftig werd de abdij een internaat, waar jongeren ambachten en technieken konden leren. Een decennium later kwam de lts op het terrein. In de jaren tachtig stopte het internaat en ging de school zelfstandig verder. De broeders uit Huijbergen startte een bezinningscentrum tot 2001. De abdij werd daarna een BV. Restaurant de Blauwe Pauw werd ingericht, de hotelkamers en zaaltjes werden opgeknapt. De filosofie om jongeren een steuntje in de rug te geven is nog altijd aanwezig door het ZuidWestHoek College en Almata.
 
In 2011 is het Grenspark uitgebreid om de Vroente te ontlasten. De Volksabdij, het Moretusbos en de Kiekenhoeve zijn toegevoegd als toegangspoorten. Sindsdien ziet men ook meer Belgen bij de Volksabdij. De uitbreiding is dan ook een goede zet geweest voor het toerisme. Daarnaast is de Volksabdij recreatieve poort op de Brabantse Wal. Dat moet nog meer vorm krijgen.
 
Het gebied van de Volksabdij bestaat uit 38 hectare met heide, bos en vennen, een restaurant met feestzaal en een abdij met 33 kamers en vergaderzalen.
 
Door de sloop van de lts is er ruimte vrijgekomen om het gebied anders in te richten. De toegangsweg blijft, maar de abdij wordt gespiegeld via een groenstructuur. Bij het restaurant komt een speelbos met een blote voetenpad. De vennen worden opgeschoond. Ook het ven bij het terras wordt beter zichtbaar gemaakt. De toegankelijkheid tot de abdij wordt ook vergroot door betere bewegwijzering en meer parkeerplaatsen. Er is ook gedacht aan stalling voor fietsen en paarden. Er komen ook nieuwe wandel- en fietsroutes.
 
Samen met de Bosgroep Zuid-Nederland is er een beheersplan opgesteld voor een recreatief en aantrekkelijk bosgebied met aandacht voor cultuurhistorie. Meer heide en een gevarieerd bos. Het parkbos achter het restaurant wordt hersteld. Vorig jaar zijn daar de eerste stinzelbollen geplaatst. Het bos wordt ook verjongt en er worden nieuwe bomen aangeplant. De lanen krijgen een onderhoudsbeurt en het padenpatroon in het parkbos worden hersteld. Er worden ook recreatieve elementen toegevoegd.
 
3. Inventarisatie spreekrecht
 
Meneer LeDuc
Heeft een opmerking over de verlichting in de Nolensstraat. Het is een kleine straat, met zwakke verlichting en wel een paar grote bomen. Daardoor is de straat slecht verlicht. Ook heeft hij een opmerking over de bomen die gesnoeid zijn tussen de Bevrijdingstraat en de Nolensstraat. Er hangen takken gevaarlijk over de garages.
Ria geeft aan dat de bomen op verzoek van haar achterbuurman gesnoeid zijn en houdt het namens het dorpsplatform in de gaten.
 
Er komt een vraag over de hondenwachter. De man krijgt bij de servicelijn te horen dat er geen geld meer is voor een hondenwachter.
Fränzel antwoordt dat de hondenwachter in dienst blijft van de gemeente. Hij wordt ingezet op basis van signalen via de servicelijn. Hoe vaker dat gemeld wordt, hoe beter hij ingezet kan worden. Er wordt niet op de hondenwachter bezuinigd.
 
Trottoirs:
Een bewoner heeft vragen over de stoeptegels in de Kartuizenstraat. Die liggen sinds de aanleg ver uit elkaar en is ook al een paar keer gemeld aan de servicelijn.
Deze vraag hoort bij de servicelijn thuis. Die geeft dat dan door aan de buitendienst. Dan voert of de gemeente of de aannemer het uit.
 
Jan Hugens:
Heeft een opmerking in het algemeen over de trottoirs na de aanleg van glasvezel. Hij vindt dat de trottoirs sterk achteruit zijn gegaan. Er zijn ook flinke putten in de wegen ontstaan. Dat is door de buurtpreventie al een paar keer doorgegeven.
Frans Hoeckx gaat de opmerkingen wegleggen bij de wegbeheerder. Daar komt steeds een lijst uit met prioriteiten, waar een zak geld aan wordt gehangen. Eens per jaar worden die opgepakt in een weginspectie. Als de veiligheid in het geding komt, dan wordt het echter meteen aangepakt.
 
Rutger Meijer:
Welke status heeft Boudewijngroeve?
Fränzel: Vestia is eigenaar van dat terrein, maar zit in de financiële problemen. Er is met de provincie en natuurorganisaties gekeken naar wat er kan. De opzet is recreatie en woningbouw. Ook het geologisch profiel moet zichtbaar worden. Uw zorg is ook onze zorg. We willen snel duidelijkheid.
Arjan geeft aan dat het dorpsplatform de ontwikkelingen zelf ook in de gaten houdt.
 
 
4. Mededelingen
 
Verordening dorpsplatform
Sharan Kok werkt al drie jaar bij gemeente bij voorlichting. Neemt vanaf 1 maart ambtelijk secretariaat van Kim over. Ze geeft uitleg over de verordening die is vastgesteld en vanaf 7 maart in werking treedt. Onderdeel is het openen van een eigen bankrekeningnummer voor de platforms.
 
Digitaal infobord
Dat is weggehaald na financiële problemen van de exploitant.
 
5. Ingekomen stukken
-       Mail mevr. Van Nes: Waarom is er geen verbinding Cichorei-Don Boscostraat opgenomen in het IDOP? Die vraag is uitgezet bij de projectleider en beantwoord.
-       Mevr. Van Dokkum: beplakte ramen Aldi. Projectleider neemt mee in overleg
-       Kleine Kernen: onder voorwaarden weer extra idop-geld beschikbaar. Woensdrecht is toegevoegd aan een werkgroep. Als er meer bekend is, worden verder geïnformeerd.
 
6. Actielijst van vorige vergadering 28 november
-       Wijkschouwen:
We in 2012 hebben Peeberg, Calfven en Dokterstraat/Wilgenlaan opgepakt.
Adrie zegt dat er donderdag overleg is geweest met de gemeente. Van Calfven hebben we inmiddels een terugkoppeling ontvangen, die ook op de website komt. Andere wijkschouwen worden voor 1 maart teruggekoppeld. Als de wijkschouwen niet teruggekoppeld zijn, dan heeft het voor ons geen zin om die van 2013 op te pakken.
De eerst komende wijkschouw is op 9 april. Ideeën voor wijken zijn welkom via info@dorpsplatform-ossendrecht.nl
 
-       Buslijn Calfven
Er is een gesprek geweest tussen de gemeente en het buurtschap, maar de provincie blijft bij haar standpunt.
Het dorpsplatform heeft een folder van dorpsplatform Woensdrecht over alternatieve openbaar vervoer aangepast en vertaald voor Calfven. In overleg met Edwin van Sprundel wordt die op Calfven verspreid.
 
-       Glasvezel Calfven
Nog geen nieuwe ontwikkelingen.
 
-       Verkeerstellingen
Er is contact geweest met de verkeersdeskundige. De resultaten van de displays zijn opgevraagd, maar nog niet bekend. De locaties voor 2013 zijn al wel bekend en staan ook op de website. De display hangt in maart op Calfven en in mei op de Aanwas.
De wijkagent vult aan dat zijn collega op 6 februari een controle heeft uitgevoerd op de Dorpsstraat. Er zijn 74 voertuigen aangehouden. Acht daarvan bleken uit het dorp zelf te komen, waarvan zelfs twee uit de Dorpsstraat. Eén daarvan reed zelfs 62 km/h.
Hij roept daarom mensen op om zelf ook op de snelheid te letten en elkaar aan te spreken op de snelheid.
 
7. Dashboardlijst: lopende zaken bij de gemeente
-       IDOP:
Het centrumplan is volop in uitvoering. Het gedeelte hondseind-markt wordt opgepakt. Dat moet voor de Roparun klaar zijn. Belangrijkste project kan daarmee afgesloten worden.
Daarnaast was er ook een project over het Gert Mullerplein bij Mariahove. We hebben echter een mail gehad van tanteLouise-Vivensis dat het project door financiën in de wacht is gezet. We houden die ontwikkelingen in de gaten.
De andere deelprojecten hebben we met de gemeente doorgenomen om te kijken of we nog op koers zitten. Een aantal projecten willen we overdragen aan de WMO-Adviesraad. Dat ligt meer op hun vlak. Het gesprek moeten we nog wel aangaan met de WMO.
Er is nog budget over dat we mogelijk kunnen inzetten voor andere deelprojecten. We kijken waar de prioriteiten liggen.
 
-       Sluipverkeer
Was door Belgische gemeenten gedaan. Wachten nog steeds op antwoord gemeente Antwerpen.
 
BLOK 2: Dion Voorheijen
 
Veiligheidsthermometer/Jaarafsluiting cijfers
34 woninginbraken in 2011 -> 23 in 2012. Mede dankzij buurtpreventie
Vaak slecht hang- en sluitwerk of niet juist gebruiken.
Diefstal uit motorvoertuigen: ongeveer gelijk gebleven 19 -> 18
Vernielingen 57 -> 28. Mede dankzij buurtpreventie
Drugshandel: 11 -> 9 Liggen aan A4, wordt veel gecontroleerd door Courage. Melding komt vaak vanuit België en auto wordt aangehouden in Ossendrecht.
Drugsoverlast: 2 meldingen. Mocht u iets zien, meld het. Vooral kentekens.
Collega in opleiding pakt snelheid aan als project. 74 gecontroleerd, 8 uit Ossendrecht zelf.
Foutparkeren valt onder verantwoordelijkheid gemeente. Zelfde verhaal als bij hondenpoep. Melden bij servicelijn. Signalen buurtpreventie worden ook meegenomen.
 
Stans heeft een vraag over de gehandicaptenplaats. De paal is weggehaald, maar de tegel ligt er nog wel. Is die rechtsgeldig?
Nee, je mag daar dus gewoon parkeren.
 
Arjan schetst een situatie waarin hij zondagochtend twee verdachte figuren zag. Wat moet je melden?
Dion: noteer zelf het kenteken en geef dat door aan mij. Vraag of de meldkamer iemand kan sturen. De informatie wordt sowieso opgeslagen en komt uit bij de wijkagent.
 
Cees v/d Busse merkt op dat via Facebook heel snel bekend wordt als er ergens een controle is.
Dion: de politie is daar inderdaad van de hoogte. Mensen letten dan wel op.
 
PAUZE
 
BLOK 3: Nieuw subsidiebeleid: uitleg burgemeester
 
Fränzel: De gemeenteraad heeft ingestemd met een nieuw subsidiebeleid en gezegd: subsidies onder de 500 euro, daar stoppen we mee. Het gaat om slechts een paar verenigingen. Die worden in drie jaar tijd afgebouwd. Andere verenigingen behouden hun bijdrage. Voor subsidies onder de 500 euro kan men eventueel bij de dorpsplatforms terecht. Zij hebben aan de gemeente meer vrijheid gevraagd voor hun budgetten en kunnen tot 500 per keer geld besteden. Het is aan het platform om daar zelf een afweging in te maken. Dat kunnen allerlei initiatieven zijn. Boven de 500 euro moet de afdelingshoofd toestemming geven en boven de 1500 euro komt het in het college.
Arjan vraagt hoe er wordt omgegaan met verschillen tussen dorpsplatforms. Wat als Ossendrecht ‘nee’ zegt tegen een toneelvereniging en Hoogerheide ‘ja’?
Fränzel: het gaat erom dat platforms meer keuzevrijheid hebben. Op termijn kunnen clubs dit ook zien als een kans.
Adrie zegt dat de tijd het zal leren. Hij vindt het wel jammer dat er op 29 januari nog een bijeenkomst was met alle voorzitters. Er is toen gesproken over de financiën, maar niet over de wijziging in het subsidiebeleid. Dat moesten we uit de krant lezen.
Fränzel geeft aan dat dat niet de opzet was. De platforms krijgen nog een overzicht van de budgetten.
 
BLOK 4:
 
a) Verkeer en vervoer
-       Onderzoek naar doorgaand verkeer:
Dit is een voortvloeisel uit het iDOP. Er hebben camera’s gehangen bij de inkomende wegen Calfven, Jagersrust, Langeweg en Puts Meuleke. Gekeken is naar doorgaand verkeer. We hebben de resultaten doorgesproken met de verkeersdeskundige. Het doorgaande verkeer zit in aantallen allemaal net onder de normen. De beleving is vaak anders en dat is ook te zien in de spits. Uit de cijfers blijkt dat in de spits zo’n 400 auto’s over het traject OLV ter Duinenlaan-Langeweg rijdt.
Het onderzoek wordt nog verder uitgebreid met snelheidsmetingen. De volgende keer willen we dit wat uitgebreider behandelen. Het kan dus op de actielijst van juni.
 
b) Openbare ruimte
-       Accomodatienota: uitleg gemeente
Fränzel geeft aan dat er achter de schermen druk gewerkt wordt aan de nota. Het gaat erom dat de activiteiten in de dorpen behouden blijven. Voor de zomer zal er duidelijkheid komen.
 
-       Bankjes:
Ria geeft uitleg over de stand van zaken. Na de vorige vergadering heeft de gemeente de banken besteld. Die konden echter nog niet geplaatst worden door het weer. Vandaag hebben we de locaties nog eens nauwkeuriger bekeken. De volgende locaties hebben we nu in gedachte: bovenaan de Oude Dijk bij de A4 (is nog van Rijkswaterstaat, maar wordt al door de gemeente onderhouden), Looipad, Kerkepad, Leempad, Plaatsluis en Wasseven. Op Plaatsluis komt een picknicktafel. Dat wordt ingericht als klein recreatieplaatsje en ook officieel geopend. Op de andere locaties komen betonnen banken, die vrij eenvoudig op te tillen zijn. Voor het fietsseizoen worden ze geplaatst.
 
-       Diftar:
Er was wat onduidelijkheid over wat er gratis naar de milieustraat mag. In de presentatie wordt een lijstje gegeven wat wel gratis mag worden ingeleverd. Wél een Saverpas meenemen, anders kom je de milieustraat niet op. Snoeihout valt onder tuinafval.
Fränzel voegt toe dat vorig jaar 36 procent geen gebruik maakte van de milieustraat en 19 procent slecht één keer per jaar kwam. Alleen grote brengers (45 procent) moeten dus extra betalen. Bovendien waren daarbij ook mensen die vorig jaar nog een tik gebruikten voor tuinafval, wat nu gratis is.
Er zijn geen grote signalen van meer zwerfvuil.
Jan merkt op dat bij de oranje containers vaak bergen met vuil ligt.
Fränzel adviseert dat te melden bij de servicelijn.
Arjan vraagt of de dorpsplatforms ook betrokken worden bij de evaluatie in oktober.
Fränzel: dat lijkt me een goede suggestie. De evaluatie heeft als doel om het nieuwe systeem bij te schaven. We gaan niet terug naar het oude.
 
-       Kern met Pit:
Ria geeft uitleg over het project Kern met Pit. Het DPO had al jaren geld gereserveerd voor het Adolphineplein. Dat is later opgenomen in het iDOP. Daarom wilden wij dat geld inzetten voor iets extra’s. Al snel kwam het idee op om het stripverhaal van Marie Adolphine in beeld te brengen. We hebben daarvoor een vijftal locaties in gedachte. We gaan op korte termijn in gesprek met de gemeente voor vergunningen. Ook is er een collegevoorstel in de maak om het geld beschikbaar te stellen. Daarnaast hebben we 1000 euro toegekend gekregen van Kern met Pit om het project dit jaar uit te voeren.
 
c) Veiligheid
Een tijd terug hebben wij een verlichtingsscan gehouden. Vooral de verlichting aan de OLV ter Duinenlaan viel daarbij in negatieve zin op. Aanvankelijk heeft de gemeente aangegeven dat daar geen geld voor was, maar de verlichting staat nu toch op de nominatie om vernieuwd te worden. Wij vinden het in ieder geval belangrijk dat er ook bij de bushaltes goede verlichting komt.
Jan Hugens vraagt hoe het zit met de verlichting op het Cichoreiplein?
Arjan: zit in iDOP. Op het Cichorei komen schijnwerpers die zich richten op het parkeerterrein en ’s nachts wat gedimd worden.
 
5. Rondvraag
Arjan verwijst naar een verzoek van de Partij voor de Dieren om de Abdijlaan ’s nachts af te sluiten voor verkeer. Hoe gaat gemeente daarmee om?
Fränzel: Twee jaar geleden heeft Staatsbosbeheer al een zelfde soort verzoek ingediend. De raad zag dat toen niet zitten. De laatste tijd er wel meldingen over aangereden reeën. Het is nog even afwachten welke maatregelen we kunnen nemen. Verwacht op basis van het signaal van de raad niet dat er met de weg zelf iets zal gebeuren.
Arjan geeft aan dat het platform graag op de hoogte wil blijven.
 
Ad overhandigt Kim een presentje, omdat zij stopt als ambtelijk secretaris. Ad is voor het DPO één van de pioniers; de gemeente heeft Kim. Beide zijn tegelijk begonnen. We willen onze dank uitspreken richting Kim. Zij was onze steun en toeverlaat en portier richting de gemeente. Ze probeerde altijd voet aan wal te krijgen bij de gemeente. We rekenen erop dat de gemeente een passende functie voor haar gaat vinden.
Kim wil het DPO ook bedanken voor de prettige samenwerking. Ze komt zelf ook uit Ossendrecht en heeft daardoor altijd een speciale band gehad. Ze bedankt ook het publiek voor de trouwe komst.
 
6. Sluiting