Verslag openbare vergadering 21 mei 2012

BLOK 1
 
Arno opent de vergadering. 
Afwezig met kennisgeving: Ernest, Ad
 
Arno stelt de agenda vast
 
Inventarisatie spreekrecht
Er komt een vraag over de bus in Calfven. Die wordt behandeld bij de ingekomen stukken.
 
Terugkoppeling mevr Termolle op presentatie Verkeer
De presentatie verkeer van het dorpsplatform in november 2011 wees op een aantal knelpunten in het dorp.
 
Snelheden:
Er zijn veel klachten over te snel rijden in het dorp. Daarom heeft de gemeente 2 snelheidsdisplays aangeschaft met een uitleesmogelijkheid. De gemeente heeft een lijst met straatnamen opgesteld, waar die displays dit jaar komen te hangen. Die lijst is samengesteld aan de hand van reacties van de wijkagent, het dorpsplatform, klachten/meldingen bij de gemeente en tellingen van de gemeente.
 
Bij verkeerssnelheid wordt gebruik gemaakt van de V85. Dat is de maximale snelheid die 85 procent van de mensen rijdt. Ligt die snelheid hoger dan 10 km/h boven de toegestane snelheid, dan is actie nodig omdat de snelheid en de inrichting van de weg niet met elkaar overeen komen.
 
Mogelijke acties zijn: met de wijkagent kijken naar de weg, een campagne opstarten. Hoeft dus niet per se te leiden tot een herinrichting van de weg.
 
Arjan vraagt of het klopt dat wanneer 85 procent van de mensen 41 kilometer of harder rijdt op bijv. de Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan die straat wordt afgekeurd. Veronique bevestigt dat.
 
Sluipverkeer/massa:
Dit onderdeel is ook opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Daarin staan allerlei maatregelen voor de komende jaren. Voor de kern Ossendrecht is er hoge prioriteit gegeven aan een onderzoek naar doorgaand verkeer, dat onlangs heeft plaatsgevonden. Op elke ingangsweg stond een camera die registreerde hoelang een voertuig er over doet om het dorp te verlaten en hoeveel voertuigen een bestemming hadden in het dorp.
 
Het rapport zal in juni gereed zijn en wordt vervolgens gecommuniceerd met de gemeente.
 
Aanpak Knelpunten:
Er zullen periodiek metingen verricht worden, zoals de inzet van displays.
 
De problemen rondom de Markt en bij Hotel Dekkers worden meegenomen in het iDOP. Ter hoogte van Hotel Dekkers komt een parkeerverbod buiten de vakken. Er wordt ook gekeken of het dan nodig is om meer vakken aan te leggen.
 
Regionaal onderzoek sluipverkeer:
Het onderzoek naar sluipverkeer heeft voor de gemeente Woensdrecht een concrete aanbeveling opgeleverd in de vorm van een vrachtwagensluis bij de Langeweg. Die zou ter hoogte van de grens komen Daar komt nog wel wat bij kijken. De vrachtwagens moeten de kans krijgen om te keren. Ook moet de gemeente met de zuiderburen rond de tafel. Voordat de sluis er komt, wordt ook het dorpsplatform gehoord.
 
Andere maatregelen zijn niet mogelijk, omdat je ook met bestemmingsverkeer en landbouwverkeer zit. Daar moet bij de vrachtwagensluis ook naar gekeken worden.
 
Communicatie:
De maatregelen worden voortaan altijd gecommuniceerd met het dorpsplatfrom
 
Maatregelen korte termijn:
-          Displays zijn aangeschaft
-          Parkeren aangepakt via iDOP
-          De projectleider heeft een gesprek gehad met Hotel Dekkers. Die geven de klanten nu mee om op het Cichorei te parkeren.
-          BASF -> het is moeilijk om de BASF alleen aan te spreken op het sluipverkeer. Je hebt te maken met een heel havengebied.  Er wordt wel aangewerkt om ook de andere bedrijven te contacteren. De bus van de BASF rijdt door Ossendrecht, maar pikt hier ook mensen op.
-          Naar aanleiding van de resultaten van de displays kunnen snelheidscontroles gehouden worden.
-          Breedte- en lengtebeperkingen zijn niet mogelijk door bestemmingsverkeer en landbouwverkeer
-          Een betere bewegwijzering wordt meegenomen in het onderzoek naar het doorgaande verkeer door Ossendrecht.
 
Reacties:
-          Geldt het parkeerverbod alleen op Markt?
Geldt ineens voor alle straten. Er komt een zone voor het hele centrum
-          Komt er nu ook een oversteekplaats bij de school?
Een oversteekplaats is niet gebruikelijk in een 30-km zone. Dat kan ook een gevoel van schijnveiligheid met zich meebrengen. Probleem is ook de frequentie. Slechts op bepaalde tijden zou zo’n oversteek nuttig zijn.
-          Waarom is er in Huijbergen wel een vrachtwagenverbod en in Ossendrecht niet?
In Huijbergen rijdt veel meer verkeer door de kern. De wegen kunnen dat niet aan, omdat ze smaller zijn.
-          Display met of zonder smiley (in Huijbergen staat er blijkbaar één met smiley)
Met smiley is dan niet van gemeente. Onze borden flikkeren. Displays kunnen verplaatst worden.
-          Display Putseweg werkt nooit
Technische storing. Was van de provincie, is bij overdracht van weg naar gemeente overgenomen.
 
Verlichtingsschouw (Arjan)
Het dorpsplatform heeft samen met het buurtpreventieteam gekeken naar de openbare verlichting in het dorp en de bevindingen tijdens de openbare vergadering van februari gepresenteerd.
 
Vorige week heeft er een gesprek plaatsgevonden met de desbetreffende ambtenaar. Hij heeft het onderzoek beoordeeld en kwam veel herkenbare straten tegen. Die zijn in zijn ogen ook slecht belicht.
 
Het probleem zit in de financiën. Er zijn 5500 lichtmasten in de gemeente. In 2011 heeft de gemeenteraad echter besloten om het budget voor de openbare verlichting van 230.000 euro terug te brengen naar 125.000 euro. Van dat budget mag alleen het noodzakelijke onderhoud betaald worden. Dus alleen het vervangen van lampen of het herstellen van masten. Men probeert altijd wel om wat geld over te houden voor extra’s, maar dat kost ook wel weer veel.
 
Op dit moment loopt er een aanbesteding voor het onderhoud van de openbare verlichting. In de tweede helft van dit jaar zal het werk naar een nieuwe aannemer gaan. Daarna kunnen we weer wat kleine aanpassingen inplannen.
 
Er wordt in ieder geval gekeken om de anti-inbraakbeveiligingen snel toe te passen. Er is ook een toezegging gedaan om te kijken naar groen dat dichtbij verlichting staat en daardoor licht ontneemt. Dat kan met snoeien opgelost worden.
 
In het kader van het centrumontwikkeling voor het iDOP kijken we ook naar de verlichting. Op de Cichorei willen we bijvoorbeeld met schijnwerpers gaan werken.
 
We zijn echter afhankelijk van het budget dat door de gemeenteraad beschikbaar wordt gesteld. De OLV ter Duinenlaan heeft bij de ambtenaar ook een hoge prioriteit. Zodra er geld vrijkomt, wordt die als eerste aangepakt.
 
Mededelingen
 
Beslisboom financiële ondersteuning (Kim) 
De beslisboom is gemaakt om de dorpsplatforms een ondersteuning te bieden bij de vraag aan welke doelen of initiatieven financiële middelen beschikbaar gesteld mogen worden. Dit zou moeten leiden tot een vereenvoudiging van de huidige werkwijze.
 
Bij de dorpsplatforms leefde de verwachting dat daarmee ook meer ruimte zou ontstaan voor bijdragen aan doelen (waaronder meerjarige initiatieven) die in de oorspronkelijke opzet buiten de boot vielen.
 
Nu dit niet het geval blijkt te zijn, heeft met name de gemeenteraad verzocht om een verruiming van de mogelijkheden. Omdat de uitgaven van de dorpsplatforms feitelijk uitgaven zijn waarvoor de gemeente in de huidige opzet verantwoordelijk is, vallen deze formeel onder het subsidiebeleid.
 
Omdat het subsidiebeleid te weinig mogelijkheden biedt voor verruiming wordt er momenteel gekeken naar een andere oplossing. Hierbij moet gedacht worden aan een andere status of opzet van de dorpsplatforms.
 
Wijzigingen hierin zijn geen zaken die van de ene op de andere dag geregeld zijn. De bevoegdheid daarvan ligt bij de gemeenteraad.
 
Nadat de mogelijke wijzigingen door het college zijn bepaald, worden deze intensief met de dorpsplatforms besproken en uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad. Naar verwachting zal dit pas in het laatste kwartaal van dit jaar zijn. Gestreefd wordt om voor de volgende openbare vergadering van de dorpsplatforms een besluit van de raad te hebben. Tot die tijd worden aanvragen volgens de oude methodiek afgewerkt.
 
 
Actielijst
-          Mail 825 jaar -> antwoord gehad
-          Eikelhof -> contact gehad met brandweer. Heeft gevraagd om parkeerverbod. Brandweer  is ook uitgenodigd voor IDOP
-          Budget buurtpreventieteams -> hebben apart budget
-          Uitdraai GIS voor bankje Wasseven -> ontvangen. Inmiddels contact gehad met Evides. Binnenkort kijken waar bankje precies kan komen
-          Hanging baskets -> hangen er al
-          Snoeien heg paadje Hondseind -> is gesnoeid
-          Stavaza digi infobord -> Tot op heden is toegezegd dat het digitaal informatiebord een slag gedraaid wordt. Daarbij is ook gezegd dat de gemeente wacht op de afronding van de totale procedure van alle digitale borden in de gemeente. Recent heeft er een hoorzitting plaatsgevonden naar aanleiding van een bezwaarschrift tegen een van deze borden. Naar verwachting zal de commissie bezwaar en beroep daar binnen een paar weken uitspraak over doen. Daarna zal de eigenaar van de borden de opdracht krijgen om in één keer alle wijzigingen of verplaatsingen door te voeren.
 
De huidige locatie van het bord is overigens in beeld bij het opknappen van het centrumgebied in het kader van het iDOP Ossendrecht. Wellicht dat hierdoor alsnog gezocht moet worden naar een andere locatie. Zodra hierover meer bekend is, wordt het dorpsplatform in kennisgesteld.
 
-          Displays zijn aangeschaft en worden ingezet.
-          Evaluatie strooibeleid in de zomer -> verwacht komende vergadering meer uitleg over
-          Bushalte OLV ter Duinen -> alle bushaltes toegankelijk ingericht, conform regels boek provincie. OLV ter Duinenlaan heeft één lantaarn. Bij volgende onderhoud verlichting andere lamp die meer licht geeft. Dan voldoet het helemaal aan norm verlichting.
-          Extra dorpsplatformlid -> Wendy de Koning wil ons versterken. We zijn dan helemaal compleet. Er komt een ledenstop op de website.
 
Adrie vraagt of de periodes wat concreter kunnen zijn. Zomer 2012 is nogal een rekbaar begrip.
Kim antwoordt dat het soms lastig is om ergens een datum op te zetten.
 
Ria vraagt of de dasbordlijst en actielijst op de website van de gemeente gepubliceerd kunnen worden, zodat anderen ze ook kunnen inzien. Kim gaat daar achter aan.
 
Dashboardlijst
-          IDOP
Er zijn twee bijeenkomsten met bewoners geweest. De gemeente is nu druk bezig met verwerken. We hebben de eerste conceptlijst met reacties gezien en kijken nu wat we doen met de reacties. De gemeente is ondertussen verder gegaan met allerlei voorbereidingen, zoals de aanbesteding. Dit jaar zal er nog een start gemaakt worden en anders wordt er zeker in 2013 hard gewerkt aan het centrum.
 
Binnen gemeente is men zoekende geweest naar extra budget. Komen wat voorstellen voor richting gemeenteraad om extra geld in te zetten die bedoeld waren voor achterstallend of achterstallig onderhoud voor kern Ossendrecht
 
Arno zegt dat tijdens zijn gesprek met de Commissaris van de Koningin sprake was van een tweede tranche voor de iDOP’s en vraagt de heer Fränzel of Ossendrecht daarvoor in aanmerking komt.
 
De heer Fränzel antwoordt dat die tranche niet voor onze gemeente gold, maar dat er nu sprake is van nieuw geld. De wethouder zit er bovenop om subsidies naar de gemeente te halen.
 
Ingekomen stukken
-          Buslijn Calfven
We hebben een mail in cc ontvangen, inclusief antwoord servicelijn over het mogelijk verdwijnen van de buslijn in Calfven. De gemeente zal er alles aan doen om deze lijn te behouden.
Fränzel: provincie komt eens in zoveel jaar op idee om Calfven te laten vallen. Dan komt er een lobby op gang vanuit Calfven, gemeente en het reizigersoverleg Brabant om Calfven te behouden. Als er wel vrachtverkeer door heen kan, dan moet er ook een bus door kunnen rijden, vindt de burgemeester. De wethouder zal ook nu weer een lobby opzetten.
 
-          Glasvezel Calfven
Reggefiber heeft het buurtschap uitgenodigd voor vervolggesprek.
Fränzel geeft aan dat de gemeente er alles aan wil doen om ook Calfven mee te laten liften. Reggefiber zegt dat de norm voor Calfven anders is dan andere kernen. Meer dan veertig procent wil zich aansluiten. Ze zitten dus al dik boven de norm.
Een man uit de zaal zegt dat de actie samen met Reggefiber is opgezet. De briefjes zijn ook uitgedeeld door Reggefiber.
Adrie zegt dat we het gesprek tussen beide partijen even zullen afwachten.
 
-          Aanleg gehandicaptenplaatsen
Geen opmerkingen over
 
-          Wal Dubois
Doorgestuurd naar Servicelijn
 
-          Aanbod Ossendrecht.eu voor 100 euro
Afgewezen. Blijkbaar naar meerdere mensen gestuurd.
 
-          Vragen over centrumontwikkeling
Doorgestuurd naar projectleiding IDOP
 
-          Uitnodiging cheques Roparun
Ernest en Ria zijn gegaan
 
-          Plaatsen displays Calfven
Naar mevr Termolle gestuurd
 
-          Mail speeltoestellen
Vervangen schommel Hoefke. Geen bezwaar tegen
 
-          WMO, nav artikel BN/DeStem
Gesprek geweest tussen vz dorpsplatforms, wordt vervolgd.
 
BLOK 2
Burgernet (Paul Jacobs)
Sinds dit jaar is SMS Alert overgegaan op Burgernet. Tijdens de vorige openbare vergadering heeft de burgemeester al uitleg gegeven over dit nieuwe systeem, maar er zijn nog steeds weinig deelnemers. Daarom besteedt de wijkagent er nu aandacht aan.
 
Aan SMS Alert deden 504 mensen uit Ossendrecht mee. Aan Burgernet nog maar 137. Dat geldt niet alleen voor Ossendrecht, maar ook voor meer plekken. Inschrijven gaat ook niet automatisch. Je moet je aanmelden en gegevens toevoegen.
 
Het doel van Burgernet is mensen informeren. Bij een misdrijf kan de politie het signalement van de dader versturen. Dat gebeurde onlangs nog bij de overval op Het Portret in Hoogerheide. De mensen die zich in een bepaalde cirkel bevinden, krijgen dan een bericht. Je kan zelf aangeven hoe je de boodschap wil ontvangen. Dat kan via sms, e-mail of een spraakbericht via je telefoon. Je kan ook meerdere locaties opgeven als je bijvoorbeeld woont in Ossendrecht, maar werkt in Hoogerheide.
 
De gemeente kan Burgernet ook inzetten bij calamiteiten. Op de website van de politie staat wat meer informatie.
 
Jan Hugens vraagt zich af in hoeverre het systeem beveiligd is. Paul Jacobs antwoordt dat net als de politiesite we ervan uit mogen gaan dat het honderd procent beveiligd is. De gegevens worden niet verkocht en je kunt ook ten alle tijden uitschrijven.
 
Fränzel kondigt aan dat hij rond de zomervakantie een brief verstuurt met info over Burgernet. Hij denkt dat zeker in een dorp als Ossendrecht, waar de sociale samenhang erg groot is, Burgernet goede resultaten kan opleveren. Hij voegt nog toe dat het voor de burger niets kost.
 
John van Veen
John van Veen, de wijkagent van Ossendrecht, krijgt een andere functie binnen de politie. Hij gaat als brigadier noodhulp werken. Er loopt op dit moment een vacature voor een nieuwe wijkagent. John blijft voor dringende zaken tot 16 juni bereikbaar. Paul Jacobs blijft wijkagent van Putte. Samen met de andere wijkagenten van het team Bergen op Zoom-Woensdrecht vervangt hij John. De politie streeft ernaar om voor het vertrek van John een nieuwe wijkagent te installeren.
 
PAUZE
 
BLOK 3
 
Accommodatienota (Fränzel)
 
Een aanpassing van de accommodatienota is nodig omdat de gemeente moet bezuinigen. De raad heeft vorig jaar besloten dat de accommodaties een van de onderwerpen is, waarnaar gekeken moet worden. Door de herindeling zijn er nog heel veel gemeentelijke gebouwen in iedere kern. Het is enorm van belang dat we die accommodaties hebben, maar het gebruik is niet erg royaal. De vraag die nu voorligt, is of wij de accommodaties en de activiteiten anders kunnen organiseren.
 
De gemeenteraad heeft onlangs de kaders voor die discussie vastgesteld:
-          Activiteiten zijn het belangrijkste, niet de stenen.
-          Activiteiten betaalbaar houden voor zowel gemeente als gebruiker
-          Gebouwen beter benutten. Beheerders ook kans geven om commerciëler te worden. Die zitten nu vast aan hoop regels. We kijken of het mogelijk is om ze er nog zaken bij te laten doen, bijvoorbeeld het exploiteren van een terras. Dat mag dan weer geen concurrentie van bestaande horeca zijn. Beheerders moeten ook ondernemers worden om de kosten te drukken.
-          Er komt een werkgroep met raadsleden, collegeleden, ambtenaren, gebruikers, dorpsplatforms. Eind  2012 komt er een besluit
 
Het onderwerp mfc’s heeft voor heel wat onrust in de media gezorgd. We willen de activiteiten behouden. Clusteren en combineren zijn daarbij belangrijk. We zullen met slimme oplossingen moeten komen. De accommodatienota is niet bedoeld om de pot van de gemeente te spekken, maar om kostendekkender te worden. Sommige mfc’s zijn slechts voor 15 procent gevuld.
 
Een man uit het publiek vraagt zich af hoe het dan zit met de wielerwereld. We hebben al zoveel accommodaties en dan wil de gemeente er nog iets bij zetten.
Fränzel is blij dat de man die vraag stelt, zodat hij een misverstand uit de wereld kan helpen. Hij antwoordt dat de gemeente in het project wielerwereld geen euro investeert. Dat moet allemaal bekostigd worden door de exploitant. De gemeente stopt geen euro in het wielercentrum in geen geval.
 
Op dit moment concurreren nog drie gemeenten met elkaar. Rucphen heeft al langer plannen. Roosendaal wil een wielerbaan in het RBC stadion. Woensdrecht wil met investeringen van derden een multifunctioneel wielercentrum opzetten. Dat plan wordt nu uitgewerkt. Er wordt later beken welk plan het haalt.
 
Fränzel is van mening dat de gemeente het niet kan maken om daar nu geld in te steken. De grond is van de gemeente. Die wordt verhuurd of via erfpacht beschikbaar gesteld. De gemeente verkoopt de gronden niet, omdat de omliggende gronden nog wel van de gemeente zijn. Ook kan je dan maar één keer geld verdienen, in plaats van structureel huur of erfpacht.
 
Adrie zet vraagtekens bij het multifunctionele karakter van het wielercentrum. Komt er dan een tweede mfc in Hoogerheide en gaat dat ten koste van andere mfc’s?
Fränzel antwoordt dat de gemeente niet van plan is om een commerciële partij te laten concurreren met de mfc’s.
 
BLOK 4
 
Verkeer en Vervoer
Geen punten
 
Openbare Ruimte
Wijkschouw gelopen rond Peeberg 
 
Standplaatsenbeleid
Dhr. De Bie had bij vorige vergadering presentatie gegeven over het nieuwe standplaatsenbeleid. Hij heeft gevraagd of wij willen meedenken aan wat voor soort standplaatsen behoefte is.
 
We hebben al een paar punten bedacht:
-          Alle kooplieden op één dagdeel. Dan krijg je meer concentratie en wordt het aantrekkelijker om naar de markt te gaan.
-          De standplaatsen moeten een aanvulling zijn op het huidige aanbod in Ossendrecht.
Heb je ideeën? Stuur voor 15 juni een mail naar info@dorpsplatform-ossendrecht.nl
 
Veiligheid
Geen punten
 
Rondvraag
Adrie: komt er nog een voorlichting over Diftar?
Fränzel: Alle bakken zijn voorzien van chips. Door in te loggen op de website van Saver kunnen mensen straks hun registratie bijhouden.
Voordat diftar er komt, moet er nog heel wat worden doorgerekend. Beter scheiden betekent dat de bak minder vaak aan straat wordt gezet. Misschien moeten de ronden van de vuilkar veranderd worden en moeten er extra oranje bollen bij. Ieder huishouden krijgt bovendien een papiercontainer. We bekijken nu hoe we dan omgaan met de verenigingen. Ook wordt er gekeken naar de ondergrondse containers. Er zijn dus nog genoeg vragen. Zodra we daar antwoorden op hebben, komt er een aparte campagne om de mensen voor te lichten.
 
Adrie verzoekt daarnaast nog om bij betalingen van het dorpsplatform de normale betalingsregeling van vier weken aan te houden.
 
Belangrijke data:
Wijkschouw 5 juni Calfven, Café Calfven
28 november 2012 openbare vergadering.
 
Sluiting
Arno sluit de vergadering om 21.30