Verslag openbare vergadering 2 juni 2016

Opening

Adrie opent de vergadering. Bijzonder welkom aan Louis Vriens van waterschap Brabantse Delta.

 

Noordpolder

Louis Vriens werkt al tien jaar in gebied Jagersrust/Noordpolder. De Brabantse Wal is een heel mooi en specifiek gebied. In de Noordpolder komt een natte natuurparel van 250 hectare in deelplannen. De Noordpolder is een oud landschap van 1685. Heel veel elementen uit die tijd zijn nog zichtbaar.

De polder bestaat uit veel aangespoeld slib uit rivieren. Tegen de steilrand aan zit een dik veenpakket. De Schelde en Agger liepen door de polder. De rivieren zijn grotendeels dicht geslibt. De Calfvense kreek en Agger zijn nog restanten daarvan.

Water infiltreert in de Wal en komt via de Noordpolder omhoog. Het water is zesduizend jaar onderweg. Het water wordt helemaal gefilterd door bodemlagen. De kwaliteit is dus erg goed. Het water wordt nu nog afgevoerd en weggepompt. Op een aantal plaatsen zitten zandopduikingen. Daar komt het water omhoog. De goede kwaliteit willen we inzetten voor planten en dieren.

In 1995 beslist dat er een EHS moet komen. Vanaf jaren negentig is er grond aangekocht. Dat is een tijdje gestagneerd. Voor een deel al natter ingericht. Nagenoeg alle gronden zijn nu aangekocht.

Natte natuurparel -> opdracht vanuit provincie dat het gebied hydrologisch zo ingericht wordt dat natuur kan renderen.

In 2010 begonnen met herinrichting rond Zouteweg. 2012 zuidelijk deel bij Heerenweg. Nu deelgebieden 3 en 4 in buurt van Maareberg. In alle deelplannen worden dezelfde maatregelen uitgevoerd.

Maatregelen: stuwtjes aanleggen voor een hoger grondwaterstand. Natter milieu, water kan makkelijker over maaiveld vloeien. Kwalitatief water krijgt plek in Noordpolder.

Een paar jaar terug is er ook een panoramatafel weggezet. Er wordt ook geplagd om te kijken wat er terugkomt aan nieuwe planten.

Er zijn veel kleine stuwtjes aangelegd. Sommige greppels zijn gedempt. De leemte is er nog wel in het landschap. Je krijgt daar andere plantengroei. Daardoor blijft het een lint in landschap.

De wegen zijn opgehoogd. Het wordt natter, dus wegen moeten begaanbaar blijven. Er liggen nog best wat leidingen in gebied. Die moeten meegenomen worden in proces.

Ondernemers in gebied krijgen ook kans om natuur te ontwikkelen. Familie De Jong doet mee met kavel aan huis. Ondernemers kunnen daar subsidie voor aanvragen.

Het waterschap werkt samen met Natuurmonumenten, agrariërs, gemeente, provincie, Grenspark, leidingbeheerders, aannemer en de streek. Het gebied is heel nat. Je kan maar op bepaalde momenten in het jaar daar weken. Aannemers krijgen speciale instructies.

Normaal is het niet gebruikelijk dat we in het broedseizoen werken. De draagkracht van de bodem is belabberd. Natuurverenigingen waren niet gecharmeerd van de uitvoering in het broedseizoen. Zoals het er nu naar uitziet gaan we het werk toch opschorten. Samen bekijken we hoe nu verder. Wettelijk mogen we broedvogels niet storen. Het project gaat daardoor wel langer duren.

Waarom niet in de winter begonnen? Dat heeft te maken met draagkracht van de grond. Al drie winters heeft het niet gevroren. De aannemer pakt het project voor zes maanden aan. Die komt niet voor twee dagen met zijn machines. We willen liever de structuur van grond ook niet beschadigen.

Komt verkeer via dorp? We werken met gesloten grondbalans. Doel is om alles binnen gebied te verwerken. In gebied zelf zie je wel beweging.

Is het mogelijk dat de kelders in Calfven gaan onderlopen? Het gebied is doorgerekend. Calfven ligt al heel stuk hoger dan de Noordpolder. Hoogteverschillen zijn zo groot dat er geen gevolgen zijn voor de randen van het gebied. Bij de deelnemende ondernemer mogen de gebouwen niet vernatten. Het water rond gebouwen wordt opgevangen.

Hoeveel stijgt het waterpeil? Verschilt van 40 tot 90 centimeter. Dat gebeurt niet van een op andere dag. We nemen daar drie jaar de tijd voor. Het gebied moet daar ook aan wennen. We gaan nauwkeurig monitoren, omdat we andere flora en fauna krijgen.

Komen er ook dieren grazen? De natuurbeherende instantie bepaalt het beheer. Waterschap legt basis weg. Onderhoud en beheer komt bij beheerder.

Is er ook een nulmeting naar vogelstand? Wat is verwachting van soortenwijziging? Ook dat is aan de natuurbeherende instantie om de uitdaging aan te gaan. Het is net hoe de fauna erop inhaakt.

 

Spreekrecht

Vanesse Heijer:

Aantal vragen over Peeberg. Speeltuin bij ODIO.

Kan er eenrichtingsverkeer ingericht worden of borden met spelende kinderen geplaatst worden? Is het ook mogelijk om de speeltuinen samen te voegen?

Adrie: Dit kunnen we mogelijk meenemen in het project Jeugd in Beweging. In de pauze worden gegevens uitgewisseld.

 

Vic Kil: Ik maak me zorgen over veiligheid langs speeltuin in de Molenstraat.

Adrie: om voetbalveld komt boarding te staan. Extra barrière voordat de kinderen de straat oprennen.

 

Nand Verelst

Afvalbak bij bushokje Pottenbergen bij de JOP is weer vervangen.

Wanneer komen nummers op houten paaltjes voor brandweer? -> Wethouder Van Agtmaal is ermee bezig

Kunnen straatnaambordjes gewassen worden? -> Van Agtmaal: komende weken even prio op het groen. Daarna kunnen de bordjes schoongemaakt worden.

Container op oude kerkhof. Wordt van alles ingegooid. Kan die niet weg of op slot? -> Ko de Crom: zie op meerdere begraafplaatsen dat dat gebeurt. Moeilijk om daar iets mee te doen. Adrie suggereert om met zijn allen proberen mensen op gedrag aan te spreken.

 

Chris Heijer:

Wij ergeren ons iedere dag aan vrachtwagens door de Burg. Voetenstraat. We hebben gereageerd bij de gemeente en een formulier ingevuld via de website.

Uiteindelijk krijg ik reactie dat contact moest opnemen met lid dorpsplatform.

Adrie: dan is het anders gelopen. Wij hebben de mail rechtstreeks binnengekregen en dachten dat klacht voor ons bedoeld was.

Van Agtmaal: We sturen de klacht door naar de politie. We hebben dit ondergebracht bij de politie.

Chris: Dit zit voor ons behoorlijk hoog, we zijn hier al twintig jaar mee bezig.

Vanessa: zijn bloembakken daar niet mogelijk?

Adrie: dat moeten we met de verkeersdeskundige overleggen.

 

Bewoonster Peeberg:

Als er nu een goede regenbui is, dan komt water binnen. De drainage zit vol zand.

 

Chris: We hebben het gevoel dat wij restmensen zijn. Dat het gedeelte Ossendrecht voorbij café Zaal de Vrede niet meetelt

Adrie: Voor ons is dat niet. Wij zijn er voor heel dorp Ossendrecht en voor Calfven.

 

Jan Hugens:

Veel paaltjes op fietspad Trambaan zijn niet meer goed zichtbaar -> Frans Linders: is al uitgezet bij schilder.

Bloembakken voldoen ’s avonds niet aan veiligheid met reflecteren-> Adrie: er is al gekozen voor duurste vorm om goed te reflecteren.

 

Mededelingen

Ernest Meijlemans is gestopt als lid. We vinden het bijzonder jammer dat hij gestopt is. We hebben hem wel gevraagd om zijn besluit te heroverwegen. Ernest opende deuren die voor anderen gesloten bleven. Hij stelde ook niet uit tot morgen als hij vandaag kon doen  en had een geweldig netwerk.

 

Ron Claessen, nieuwe voorman Hoogerheide/Calfven is sinds anderhalve week aan de slag. We gaan er wat moois van maken!

 

Hangmandjes en bloemenschaal: zouden ingeplant worden na IJsheiligen. Ze worden volgende week ingepland.

 

Symposium grensoverschrijdende samenwerking.

Wendy: Er was een hele middag georganiseerd met de burgemeesters van vijf aangrenzende gemeenten. Presentaties van verschillende bedrijven. De BASF had strekking van het verhaal wel mooi vernoemd. Vanuit de jaren vijftig zijn ze vanuit BASF Duitsland gaan kijken waar het bedrijf zich kon vestigen. Nederland was niet bereid om gronden te verkopen aan een Duits bedrijf. Antwerpen was wel bereid. Economisch gezien is de komst van BASF voor deze regio heel belangrijk. Doel is om niet alleen grensoverschrijdend samen te werken, ook grensverleggend. Daarvoor heb je echter met allerlei wet- en regelgeving te maken. Burgemeesters in Nederland hebben andere bevoegdheden dan in België. Er zitten heel veel verschillen in. Daar valt nog veel te winnen. Ook op gebied van onderwijs. Er waren ook instellingen aanwezig. PITO leidt mensen op voor bedrijven. ROC doet dat ook voor vliegbasis. Maar ze werken beide niet grensoverschrijdend.

Er was weinig ruimte voor discussie in het volle programma. Wel moesten we nadenken over eeb aantal stellingen.

Moeten we breed inzetten op samenwerking of juist themagerichte afspraken maken?

Mogen er cultuurverschillen zijn tussen Belgen en Nederlanders zijn?

-> We hebben ons als DPO zelf vaak de vraag gesteld wat we met Belgen in Ossendrecht kunnen doen. We zouden zelf graag zien dat er integratie kan komen. Dat willen we ook hoger op agenda zetten met dp Putte, burgemeester en wethouder Groffen.

Is studeren in Nederland en België zelfde? Wat moet de school hier beter doen tegenover Belgische school?

Grenspark moet Unesco Geopark worden. Wat levert dat inwoners op?

 

Waarom geen Belgenavond? Daar hebben we als DPO wel aan gedacht, maar het is best lastig om doelgroep te bereiken.

Sharan Kok: in Putte speelt zelfde. Daar maken ze een tas met dingen die in dorp spelen.

 

Toekomst Dorpsplatforms

Er is bijna een jaar gesproken over de verzelfstandiging. Het convenant is nu ondertekend. We moeten nog naar notaris en ons inschrijven bij KVK. We zijn de leefbaarheidsagenda aan het vullen met waar we ons de komende jaar mee bezig houden.

 

Mobiliteitstour

Verslag staat op de website.

Er zijn drie mobiliteitsconsulenten: oa. Henk van de Brug en Ger de Heer. Daar kan je terecht voor vragen over vervoer.

Gemeentelijke invloed op buslijnen 2017.

 

Ingekomen stukken

Verzoek Buurtschap Heide bijdrage jubileumfeest -> DPO betaalt springkussen

Verzoek SBO bijdrage kermisloop -> bijdrage geleverd

Verzoek over Lacrosse-clinics -> uitleg gegeven over doeltjes. Nog even ingaan op verzoek voor bijdrage spelmateriaal. Kijken of we via BWI wat kunnen regelen.

Verplaatsen van bloemenschaal Markt en twee nietjes geplaatst

Heel veel klachten over vrachtverkeer door Ossendrecht en Calfven -> hebben allemaal doorgestuurd naar gemeente en politie.

 

Actielijsten

Oude kerkhof nog inventarisatie tegen hoge bomen

Bushalte Putseweg: zijn aanbesteed en ingepland bij aannemer. Adrie: graag nog even aandacht voor vragen.

Weg naar ZWH College eenrichting: school kijkt of er financiële middelen

Kennismaking wijkteam Calfven: is geweest

Leuning bij trapje Karmelietenstraat: is geplaatst

 

Politiezaken Frank Nolten

Ik ben nu bezig aan tweede jaar, al idee dat mensen mij kennen.

Er spelen hier veel verkeerszaken. Ik merk dat er ook veel problemen zijn tussen buren.

Er is nu ook een steunpunt bij gemeentehuis, waar mensen terecht kunnen.

Ik heb contact met Almata over jongeren met moeilijke opvoedproblemen. Als ze weglopen is er een heel protocol aan. Als wijkagent ben ik ook daarbij betrokken. Goede contacten, wekelijks contact.

Nieuwe regelgeving is dat als er een verdachte is, moet die naar Bergen op Zoom komen. Dan ben ik wel voor Ossendrecht aan het werk, maar zit ik in Bergen.

Dat zijn wel uren die ook opgaan aan wat een ander vind dat ik als wijkagent in Ossendrecht moet doen.

 

Inzet van Ernest mtb tot bloembakken nog graag even benoemen. Ik vind het een mooi succes. Ik word er ook over benaderd. Iedereen vindt er weer wat van. De discussie vorig jaar ging over dat er te hard wordt gereden. Er werd gezegd dat ik snelheid moet controleren. Wij hebben altijd gezegd dat gemeente als wegbeheerder de straat moet aanpassen. De bloembakken zijn niet alleen een snelheidsremmer, maar ook symbool van samenwerking.

 

De boa van de gemeente mag ook bekeuringen schrijven. De gemeente heeft er maar één voor één dag in de week. We gaan wel vaak samen op pad. Tegen collega’s heb ik gezegd dat ze tijdens surveillance ook moeten letten op vrachtwagens. Als we ze staande houden, moet de chauffeur aantonen dat hij in dorp moet zijn. Veel hebben toch een geldige vrachtbrief bij.

Ga verder met samenwerking met marechaussee en Belgen. Samen met Fon Wagenaars van Putte. Drie dagen stage gelopen bij politie in België. Voor toekomst hebben we geleerd dat de marechausse seintje geeft als er een controle op de A4 is, zodat wij ook kunnen handhaven.

 

Aandachtspunt ook parkeren op Cichoreiplein en auto’s op stoep geplaatst. Op rijbaan mag gewoon legaal geparkeerd worden en snelheid wordt afgeremd.

Binnenkort verkeersweek ook in Ossendrecht.

 

WMO

José van der Wegen: Het huishoudelijke tarief voor extra huishoudelijke hulp is verlaagd voor mensen met WMO-indicatie en om mantelzorgers te ontlasten. Mantelzorgers moeten wel geregistreerd zijn bij BWI. We merken dat veel mensen dat niet weten. Als je je aanmeldt, kom je ook in aanmerking voor mantelzorgcompliment.

 

Bij huiskamer bij de Hille ligt een map met informatie. Info is niet altijd up to date en er is te veel info. De map wordt daarom toegankelijker en actueler gemaakt. In de huiskamer komen ook seniorenvoorlichters namens KBO en BWI langs.

 

Er is regelmatig een Ossendrechts Overleg. Daarin zitten oa. protestantse kerk, wmo, kbo, dpo, gemeente enz. Er wordt gesproken over diverse punten op gebied van wonen en zorg met als doel om te zorgen dat niemand buiten de boot valt.

 

We hebben twee vacatures. José is enige uit Ossendrecht. Heel veel uit Hoogerheide en Huijbergen. De WMO-Adviesraad bestaat uit 11-12 mensen. Tien keer per jaar vergadering. Tot en met 15 juni kan je reageren via website wmo Adviesraad.

 

Bloembakken

Al jaren discussie is er in Ossendrecht over snelheid. Er zijn veel rapporten geweest. Handhaven bleek een lastig verhaal, herinrichting is te duur. Ernest kwam met het idee van bloembakken.

Met de verkeersdeskundige hebben we gekeken naar de plaatsing van de bakken. Er bleken toch best wat opmerkingen te zijn over de plaatsing. De eerste klachten zijn direct na plaatsing opgelost. Er loopt nog één kwestie. Die bakken staan verkeerstechnisch goed, maar toch voor de bewoner niet handig. Het heeft best wat tijd nodig om juiste locatie daarvoor te vinden.

 

Kermisloop

Arno van Loon:

Maandag 20 juni is het de eerste Kermisloop. Er wordt gestart met een kinderloop om 18.30 uur en volwassenen starten om 19.00 uur voor vijf of tien kilometer.

De SBO heeft als kerntaken Koningsdag, Sinterklaas, Lampionnenoptocht. We wilden graag iets extra’s doen. Daarom hebben we samen met l’Oslopers een Kermisloop opgezet. Samen met Johan Bogers van Kermisloop Putte hebben we het parcours uitgezet. De route is vanaf Harmoniezaal, achter Drieschaar langs, over de sportvelden naar de kermis. Een rondje van 2,5 kilometer, dus het publiek kan de lopers meerdere keren voorbij zien komen.

Aanmelden kan via Facebook en l’Oslopers.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor op- en afbouw route, begeleiding, bemanning waterpost, inschrijvingen ed.

Kom allemaal kijken, ook als je niet meeloopt.

DPO heeft startkapitaal gegeven en daarom startnummers.

Tot 13 juni online inschrijven. Op de dag zelf kan ook nog.

 

Veiligheid

Marco en Rutger zijn op informatiebijeenkomst geweest bij Doel.

Uitnodiging voor deelname aan klankbordgroep. Marco gaat dat oppakken.

Communicatie is verbeterd, zorgen blijven.

 

Collegezaken

Accommodatiebeleid: onderhandelingen met Drieschaar in laatste fase. Hopen eind deze maand definitief akkoord mee te krijgen. Met ODIO alles rond mbt zelfwerkzaamheden. Tennis is hier al geprivatiseerd.

 

Boudewijn Groeve: Kan wel gebouwd worden, maar niet grootschalig. Vestia wil van de gronden af. Woningen moeten wel aansluiten op woonvisie.

 

Begraafplaatsen: Als er geen grafrechten meer betaald worden, gaat de gemeente de zerken weghalen. Vanaf najaar weer verder zerken weghalen.

 

Onkruidbestrijding: we mogen geen chemicaliën gebruiken bij onkruidbestrijding. Samen met Saver een ‘wave’ aangeschaft dat stoepen schoonhoudt met stoom en kokend water. Tot in de wortel sterft onkruid af. Voor alle gemeenten zoeken naar beste methode, ook gezien de kosten.