Verslag Openbare vergadering 16 februari

Adrie opent de openbare vergadering. Hij wenst iedereen nog een gelukkig nieuwjaar en spreekt de wens uit dat we dit jaar mooie projecten met zijn allen kunnen realiseren.

Wijkcoördinatoren

Per 1 januari 2016 is de buitendienst veranderd in vijf wijkteams. Ossendrecht staat onder leiding van Ko de Crom en Calfven onder Jeffrey van Hal. De wijkcoördinator van Ossendrecht is aanwezig om tekst en uitleg te geven. Daarnaast heeft het dorpsplatform een plattegrond afgegeven voor zowel Ossendrecht en Calfven met de aandachtspunten.

Wethouder Van Agtmaal legt uit waarom de buitendienst is hervormd. Sinds de gemeentelijke herindeling kende de gemeente Woensdrecht één buitendienst met 24 man. In de loop der jaren werd de buitendienst steeds verder uitgekleed, waardoor de gemeente steeds vaker mensen moest inhuren. Bij inwoners en medewerkers leefde daardoor het gevoel dat alles op afstand werd geplaatst. Het eigen personeel bleef ook lang in onzekerheid over de toekomst van de buitendienst. Het college heeft daarom gezegd dat de buitendienst behouden moet blijven, maar dat de dienst wel moet worden aangepast naar de situatie van voor de herindeling. Ieder dorp krijgt een eigen ploeg, met daarboven een voorman of –vrouw. Het heeft behoorlijk wat tijd gekost om het zover te krijgen, omdat er nog wat contracten liepen. Door de bezuinigingen zag het groen er ook niet meer uit. Daarom hebben we toch doorgepakt.

Als er nog tips zijn voor de buitendienst, geef ze gerust door. Er zijn verschillende manieren: telefoon, mail, app. Ook kun je de lijntjes naar dorpsplatform en raadsleden gebruiken. Als het goed draait, is iedereen enthousiast.

Frans Linders staat boven alle dorpen, als aanspreekpunt voor alle vragen. Oa. voor Bomenploeg en vragen over riolering. Ko de Crom is voorman Ossendrecht, Jeffrey van Hal is voorman van Calfven.

 

Waarom valt Calfven niet onder Ossendrecht? Dat heeft te maken met het aantal vierkante meters. De wijk Heiakkers valt onder Woensdrecht en Calfven onder Hoogerheide.

Frans Linders: Vijf mensen in Ossendrecht met Ko als voorman. Calfven valt onder Hoogerheide. De keet voor Hoogerheide/Calfven staat in Mgr. Poelsstraat. Het is makkelijk om daar melding te doen. Dat mag ook bij de voorman van Ossendrecht, want alle voormannen hebben maandagmorgen overleg met elkaar. Je kan ook afspraken via Servicelijn of rechtstreeks vragen. We merken dat deze werkwijze nu al zijn vruchten afwerpt. De meldingen nemen behoorlijk af en worden ook sneller afgedaan. De medewerkers zijn ook zichtbaarder in de dorpen. De wijkoverstijgende taken, zoals het bomenonderhoud, het vegen, opruimen na evenementen en de riolering, blijven in een apart team.

 

Vic Kil: waarom wijkcoördinator en niet dorp of buurtschap. De benaming kan verwarrend overkomen, omdat we in het buurtpreventieteam spreken over zes wijkcoördinatoren voor alleen Ossendrecht.

Van Agtmaal: we hebben het zelf ook meer over voormannen. Dat is ook een betere benaming.

 

Opmerking: de ploeg is nog niet op Calfven geweest.

Frans: Dat komt omdat overal hetzelfde beeldkwaliteit wordt gehanteerd. Als Calfven daar nog aan voldoet, is het nog niet nodig geweest. Aan het einde van het jaar vindt een evaluatie plaats. Dan kijken we of dit de juiste werkwijze is geweest.

 

Ko de Crom: meewerkend voorman van dorp Ossendrecht

We zijn in het centrum begonnen, omdat daar de meeste mensen komen. Dat moet er als eerste netjes uitzien. Vanaf de keet aan de Dokterstraat hebben we de leilinden geknipt, lantaarnpalen rechtgezet etc. We zijn van het Marktje doorgegaan naar de Adolphineplein, Adolphinestraat, Cichoreiplein en hebben rond de kerk de boel zuiver gezet. Er was veel achterstallig onderhoud. Nu is het resultaat te zien. We hebben ook al veel complimenten gehad dat het er beter uitziet. Ik heb gelukkig een goed team. Dat bevalt goed.

Bijv. klimop in Pottenbergen groeide tot aan goot. Flink teruggesnoeid.

Veel vuil rond Brouwerij. Er lag vuil in de goot, daar groeit dan weer veel gras. Dat nu ook schoongemaakt.

Officieel is niveau C de standaard, maar als de ploeg is langs geweest ziet het er weer even als A uit.

 

Vraag: kunnen de olievlekken onder en rond de containers schoongemaakt worden? Door bijv. een bak onder containers te plaatsen om olie op te vangen?

Ko: vroeger was er in Ossendrecht iedere vrijdag een schoonmaakroute. Dat heb ik weer terug ingevoerd. Twee medewerkers prikken en vegen ook rond containers. We laden het glas dat naast de bak staat ook meteen op.

Frans: is uitgezet bij Saver om schoon te maken.

 

Van Agtmaal stelt voor om een keer met de voorman voor Calfven uit te nodigen bij Café Calfven, zodat inwoners van Calfven kennis kunnen maken met hem.

Adrie vindt dat een goed idee en zegt dat er snel zo’n avond moet komen. Het dorpsplatform heeft op eigen initiatief al kennisgemaakt met Jeffrey van Hal en heeft goede ervaringen met hem.

 

Inventarisatie spreekrecht

Adrie van Oevelen: Hoe zit het met inzet verkeersregelaars tijdens atb-tocht?

Ernest zit in organisatie van atb-tocht Woensdrecht. In de opdracht staat duidelijk dat verkeersregelaars fietsers tegen moeten houden, niet de auto’s, in belang van de veiligheid.

Adrie van Oevelen: in opleiding staat: als gevaar dreigt, mag je auto tegenhouden.

Adri van Zweden: ben verkeersregelaar bij diverse wielerevenement. Je hebt opleiding en pasje nodig. Als er niet voldoende verkeersregelaars zijn, dan wordt er geen vergunning afgegeven.

 

Vraag: kan er een bord komen op de hoek Bergstraat/Calfven voor gelijkwaardige kruising?

Frans: dat is iets voor verkeersdeskundige.

Opmerking: is dertig kilometer zone, dan zijn het allemaal gelijkwaardige kruisingen.

 

Mededelingen

Nieuwe leden: Rutger Meijer draait momenteel proef. Hij is jong, heeft kennis van openbare ruimte en gemeentelijke organisatie. Binnenkort hebben we een gesprek om te kijken of hij definitief lid wil worden.

Daarnaast hebben we Elcilia Kleinschmidt aangetrokken voor de zorgkant.

 

Verzelfstandiging Dorpsplatforms

Officieel moeten we nog werken onder een verordening. Die is sterk verouderd, beklemmend en niet meer van deze tijd. Er moet dus iets nieuws komen. Het voorstel van de gemeente is om de dorpsplatforms om te vormen tot stichtingen. Voor ons hoeft dat niet per se, maar we vinden dat wel het minst slechte alternatief. We zijn nog met de gemeente in gesprek om een paar hobbels weg te nemen. Het gaat onder meer om de aansprakelijkheidsverzekering en afspraken over financiën. Want een timmerman zonder hamer is geen timmerman.

Wat betreft de financiële paragraaf is het goed om te weten dat de gemeenteraad een bezuiniging van 10.000 euro per jaar heeft doorgevoerd. Die bezuiniging is mede ingegeven door het feit dat er veel reserves waren bij de dorpsplatforms. Dat is op zich niet goed, maar er is vanuit de raad ook nooit de vraag gesteld hoe het komt dat er zulke reserves zijn. Zeker in een ver verleden was het bijna onmogelijk om ons geld uit te geven, omdat we werden vastgehouden in allerlei regels.

 

Mobiliteitstour

Geen nieuws

 

Ingekomen stukken

-          Verzoek uit Hoefke voor omheining speeltuin -> samen met bewoners en gemeente opgepakt

-          SBO verzoek over bijdrage Kermisloop -> bespreken we volgende week in interne vergadering

-          Verzoek vanuit jeugd voor step/fiets/skatevoorziening -> zijn mee in gesprek

-          Verzoek overleg met OVO -> overleg staat gepland voor 1 maart.

Vic Kil: verzoek om een ‘nietje’ te plaatsen op trap tussen Wilhelmietenstraat en Molenstraat.

Mail is niet aangekomen. Dorpsplatform zoekt uit hoe dat komt. We komen daar op terug.

 

Actielijst

-          Inventarisatie begraafplaats: Frans kost veel tijd. We zijn er al mee begonnen, maar het kost veel uitzoekwerk van wie de graven zijn.

-          Bushalte Putseweg: speelt al van november 2014. Zou voor winter 2015 gerealiseerd zijn. In november zagen we activiteit, maar dat bleken haaientanden te zijn die werden aangelegd. Nu is de mededeling dat het voor 1 oktober 2016 moet gebeuren…

-> Van Agtmaal begrijpt ook niet waarom dit zo lang blijft liggen Dit al heel vroeg in bestuurlijk overleg besproken. De gemeente wordt iedere keer aan het lijntje gehouden met mooie beloftes. De provincie beweert iedere keer dat de aannemer aan het werk is gezet. We hebben nu ook overleg over aanpak van de wegen naar Volksabdij. Dat gaat allemaal voortvarend, maar provincie laat het nu afweten wat betreft de bushalte

-          Komt eenrichtingsverkeer rond Volksabdij.

-          Fietspad achter Drieschaar: dat netwerk gaat meer over onverharde wegen. Wel raar dat het zo is aangeduid.

-          Nietjes bij halte OLV ter Duinenlaan zijn geplaatst.

-          Plaatsen containers voor groenafval: is uitgezet bij Saver.

Politiezaken:

Wijkagent heeft verstek moeten laten gaan.

 

Wmo

Anita: We werken nu een jaar sinds de invoering van de nieuwe Wmo. De gemeente is goed door de transitie heen gerold. We hebben nog geen echte problemen ervaren. We zien wel dat er een aantal burgerinitiatieven ontstaan: in Putte is er een zorgcoöperatie, in Huijbergen een dorpscoöperatie en in Ossendrecht een ‘Ostrechts Overleg’.  In alle kernen gebeurt het op een eigen manier, die past bij de kern.

In Ossendrecht is er gekozen voor laagdrempelige bijeenkomsten, waar iedereen met ideeën welkom is. Het Reparatiecafé en de huiskamer zijn twee goede voorbeelden. Het Ostrechts overleg brengt bestaande initiatieven bij elkaar. Nu wordt er gewerkt aan het thema eenzaamheid.

We merken ook dat de zorg voor sommige mensen wat is afgenomen. Die mensen kunnen dienstencheques afnemen bij de gemeente voor extra hulp. Dat loopt nog niet storm, misschien ook omdat mensen het nog niet weten. Er ligt nu een voorstel om de prijs voor die cheques te verlagen. Je betaalt dan nog maar vijf euro. Die cheques zijn ook bedoeld om mantelzorgers te ontlasten.

 

Jeugd in Beweging

Ria geeft uitleg over het project Jeugd in Beweging. In Ossendrecht speelden eigenlijk meerdere initiatieven op het gebied van speeltuintjes en jeugd. We kregen een verzoek vanuit ’t Hoefke om het speeltuintje op te knappen en nieuwe omheining te plaatsen. In de Molenstraat/Bevrijdingsstraat is er een werkgroep bezig met het behoud van de zandbak. Er ligt een verzoek voor een skate-fiets-step-voorziening voor de wat oudere jeugd. En er zijn ook plannen voor het upgraden van het Eikelhof.

Samen met de gemeente hebben we als dorpsplatform besloten om al die projecten te bundelen in één groot plan: Jeugd in Beweging. We willen ook een verbinding tot stand brengen tussen al die deelprojecten, bijv. in de vorm van een speelroute langs alle speeltuintjes.

Het moeilijkste verhaal in dit geheel is de plaatsing van de sfs-voorziening. We hebben al meerdere locaties bekeken, en allemaal hebben ze hun voors- en tegens. Vanuit de zaal komt de opmerking dat we die niet achterin het Eikelhof moeten wegstoppen. Dat was ook het advies van de jongerenwerker. Die raadt aan voorin het Eikelhof (bij de bushalte) of aan de Molenstraat/Bevrijdingsstraat. We zijn nu nog met omwonenden in gesprek.

Marie-Rose stelt voor om de sfs-voorziening bij Odio te plaatsen. Daar hebben we ook aan gedacht, maar Odio is overdag gesloten, terwijl dit juist iets voor jeugd is om zich overdag mee bezig te houden.

 

Veiligheid

De vorige keer hebben we al gesproken over de kerncentrale van Doel. We vonden toen dat de communicatie dramatisch was. Na de openbare vergadering zijn we bij de burgemeester langs geweest en hebben we aangegeven dat de communicatie anders moet. Ad heeft dat ook verwoord tijdens een interview aan de NOS. De gemeente wordt nu op de hoogte gehouden van calamiteiten en stuurt die berichten naar ons door.

Op 6 april komt er ook nog een informatiebijeenkomst over Doel. Daarnaast mogen we één person afvaardigen voor de klankbordgroep van Doel.

 

Collegezaken

Accommodatiebeleid

De voetbalverenigingen en accommodaties zijn zo goed als rond. De handtekeningen moeten nog gezet worden. De accommodaties gaan verder op een andere manier, maar de gebruiker zal daar niet veel van merken.

 

Woningen tegenover Tamoil

Gesprek is aangegaan.

 

Groeve Boudewijn

We wachten al jaren op Vestia. Die heeft de Groeve Boudewijn nu in de etalage staan en wat op een projectontwikkelaar die het terrein wil overnemen. Dat is Vestia ook wettelijk verplicht, omdat woningstichtingen alleen in hun eigen werkgebied werkzaam mogen zijn.

Het is nog niet bekend wat voor woningen daar komen. Die moeten in ieder geval afgestemd zijn op de woonvisie. Maar als er geen concretere plannen komen, kan het zijn dat de hele ontwikkeling geschrapt wordt en dat de woningen elders gerealiseerd worden.

Ria vraagt aandacht om in dat geval die woningen wel voor Ossendrecht te behouden.

 

Saver:

We kijken nu hoe de containerparkjes beter kunnen functioneren. Er ligt vanuit alle Saver-gemeenten een opdracht bij Saver. Het plaatsen van ondergrondse containers is een optie.

Er komt ook een proef met het huis-aan-huis inzamelen van plastic afval. In dat geval kan je plastic zakken kopen bij bijv. de Emté. Daar staat dan een automaat, waar je de zakken met je Saverpas uit kunt halen. Kunststof levert nu veel geld op. Daarom willen we het makkelijker maken voor burgers. Ze kunnen de zakken dan aan straat zetten. We zijn nog bezig over de frequentie van het halen. De oranje containers blijven ook nog staan.

 

Sluiting

Adrie sluit de vergadering. De volgende openbare vergadering is op 2 juni 2016.