Verslag openbare vergadering 15 februari

Opening
Allen aanwezig, burgemeester komt een uurtje later
Voorstellen voorzitters en nieuwe leden
 
Inventarisatie spreekrecht
 
Gerda Klokke geeft uitleg over de Brede Welzijns Instelling (BWI)
 
Yvonne Rijk merkt op dat het laatste verslag op de gemeentewebsite van 15 maart 2010 is. Kim legt uit dat de verslagen af zijn, maar dat de site nog moet worden bijgewerkt. De ict-omgeving is aangepast. Zodra alles goed werkt, komt dashbord online. Voortaan geen verslag meer maar een dashbord/actiepuntenlijst.
Cor v/d Korput: vraag over hondenwachter
 
Leo van Dooren meldt dat de Meulenrakkers beginnen met de bouw van extra fietsenstallingen
 
Wijkschouw:
Christ geeft uitleg over de wijkschouw.
Daarbij gaan ambtenaren van de gemeente, de wijkagent (niet altijd, maar wel zeer regelmatig), leden van het dorpsplatform, jongerenwerker, hondenwachter, woningstichting op pad in het dorp. Ook inwoners van het dorp kunnen aansluiten. Er wordt op eerlijke manier naar de straten gekeken. Het dorpsplatform wijst 3 straten aan (evt. in overleg met achterban) en gemeente wijst 3 straten aan. Er wordt gebruik gemaakt van een lijst waarop de score kan worden aangegeven, bijv. de algemene aanblik van de voortuintjes, zwerfvuil, hondenpoep, enz.
Kleine ergernissen worden direct meegenomen en zo snel mogelijk verholpen. De overige worden zaken getotaliseerd en opgenomen in het groot onderhoud. De wijkschouw is een extra input voor de gemeente en komt terug tijdens de volgende vergadering.
 
Arno doet een oproep om straten voor de wijkschouw door te mailen naar het dorpsplatform.
 
Nieuwe verordening
De raad heeft besloten de taken van de dorpsplatforms aan te passen.
Gevraagd en ongevraagd kunnen we adviseren over: Openbare Ruimte, Verkeer &Vervoer en veiligheid.
Ongevraagd over milieu, toerisme, recreatie en handhaving, WMO-aangelegenheden aan klantenpanel (deze thema’s zijn nieuw)
Klachten en bezwaarschriften zijn niet voor dorpsplatforms bedoeld.
Geen persoonlijke aangelegenheden en vragen over personeel &organisatie
 
Budget:
Arno legt uit dat een deel van het budget was gereserveerd voor de wedstrijd van 2008. Het dorpsplatform is nu aan het kijken in interne vergadering wat we met de rest van het geld kunnen doen.
 
Website:
Adrie vertelt stand van zaken website.
Na de vorige openbare vergadering is de website Under Construction gezet. Het heeft wat voeten in aarde gehad om de site te verhuizen. Ieder platformlid moet de nieuwe site kunnen bijhouden.
 
Ingekomen stukken:
- Bezwaarschrift bushalte OLV duinenlaan
Houden in de gaten wat de uitkomst is, maar kunnen niet teveel mee
 
- Strooibeleid Drieschaar:
Was hier vrij glad. Vraag doorgestuurd naar gemeente
Antwoord Christ:
De gemeente werkt volgens een vastgesteld plan, dat voor winter wordt vastgesteld en ter inzage wordt gelegd. Ze werkt volgens prioriteiten. Prio 1 is het belangrijkst (doorgaande hoofdwegen, buurtontsluitingswegen, hoofdfietspaden, busroutes en verkeerssluizen)
 
Prio 2 wordt normaal gezien ook meegenomen, tenzij er sneeuw ligt. Prio 2 bevat overige fietspaden, buitenwegen, rondom openbare gebouwen en polderroute)
De informatie staat ook op de website van de gemeente.
 
De gemeente heeft geleerd van de problemen van de afgelopen twee jaar en probeert de sneeuw rondom openbare gebouwen tijdig te lijf te gaan, door bijvoorbeeld met zand in plaats van zout ter werken. De gemeente doet alleen het openbaar gebied, eigen terrein is verantwoording van de eigenaar.
Op vraag van iemand uit het publiek wordt gekeken wie verantwoordelijk is voor de omgeving rondom het Medisch Centrum
 
- E-mailadres bij de gemeente is per direct uit lucht gehaald
 
- Nieuwe projectleider IDOP vanaf 8 februari
 
- Opening BWI
Actielijst/participatieladder:
Arno leest de lijst voor
Jon Gankema vraagt wanneer het DPO aan bod komt bij het sluipverkeeronderzoek.
Kim: conceptrapport bijna klaar. Gaat nog naar dorpsplatforms voor aanvullingen/opmerkingen
 
BLOK 2 WIJKAGENT
Paul Jacobs vervangt John van Veen
Sinds de laatste dorpsplatformvergadering zijn er nog tien inbraken geweest in Ossendrecht.
De Actie voetspoor was heel positief. Ruim 50 mensen hebben zich aangemeld.
In Putte loopt het team al bijna een jaar. Aantal inbraken is daar lager geweest dan andere kernen
Wat heeft de politie zelf gedaan? Aantal controles opgeworpen met Belgen. Inbraakpreventieactie, signaal afgeven voor inbrekers, het Donkere Dagen Offensief en Overvallenproject. Daarnaast heeft de politie een aantal inbrekers aangehouden.
 
BLOK 3 COLLEGEZAKEN
Kerntakendiscussie
Woensdrecht zit in financieel zwaar weer, net als andere gemeentes, en moet 3,1 miljoen structureel verminderen in haar uitgaven vanaf 2012.
Er zijn drie avonden geweest waarin burgers konden aangeven waarop de gemeente niet mag bezuinigen. Een kleine duizend inwoners heeft het enquêteformulier ingevuld, waardoor een breed beeld is ontstaan wat burger belangrijk vindt.
De vier thema’s waarop de gemeente niet mag bezuinigen zijn: Veiligheid, bereikbaarheid, welzijn en leren.
De raad heeft dat overgenomen en het college opdracht gegeven om voorstellen uit te werken, waarbij 4,5 miljoen euro wordt bezuinigd, zodat de raad nog wat te kiezen heeft.
5 april worden de voorstellen gepresenteerd aan raad. Daarna volgt een overleg met het maatschappelijk middenveld. In juni volgt het definitief besluit.
 
IDOP
Vóór de zomer 2011 gaat het voorstel naar raad.
De haalbaarheid van plannen en wensen nu beoordeeld door ambtenaren en het betrokken bureau.
Adrie vertelt dat de werkgroep in november bij elkaar is geweest. Er zou een derde avond zijn. Maar in de begeleidende stukken staat ‘bijeenkomsten zijn geweest’
Fränzel: Het IDOP komt nog een keer naar dorp om te presenteren. De mensen kunnen dan nog reageren.
Arno: Is er nog niet bekend wanneer?
Fränzel: voor de zomer.
Arno: april mei?
Fränzel: ja.
 
Make a difference Day
Vrijwilligers worden tijdens die dag in heel Nederland in zonnetje gezet. Ook de gemeente Woensdrecht gaat meedoen.
Oud-dorpsplatformleden ontvangen binnenkort presentje.
 
BLOK 4 LOPENDE ZAKEN
Infobord op Marktje
Ernest vertelt dat het dorp was verrast door de plaatsing van het mededelingenbord. Je kunt het alleen lezen vanuit apotheek of cafetaria, omdat het met de rijrichting mee staat. Met de ondernemersvereniging is gekeken naar een paar betere plaatsen. Verplaatsen brengt wel kosten met zich mee
 
Drie voorstellen:
1. Kwartslag draaien op de huidige plaats
2. Action/Brouwerij -> heeft telefooncel gestaan
3. Hoek bevrijdingsstraat/Moleneind. (Bakker) Plantsoen en bankje. Belangrijk dat het van een grote afstand is te lezen en staat aan een doorgaande weg.
 
Arno: in het dorpsplatform gaan we zelf nog praten over een locatie. Dat geven we door aan de gemeente.
Jan Hugens merkt op dat de leesbaarheid van het bord slecht is. Het staat te laag voor de leesbaarheid.
Christ zegt dat de gemeente aan de hand van de alternatieven met de verkeersdeskundige gaat kijken wat qua zichtbaarheid de beste locatie is.
 
Buurtpreventie
Adrie vertelt dat alle potentiële deelnemers zijn ingelicht op een infoavond. De conclusie was: Veilige buurt zaak voor iedereen.
De gemeente rust het buurtpreventieteam uit. Op 21 en 23 februari starten de opleidingen. De deelnemers krijgen een certificaat en worden verzekerd.
Fränzel: We hebben ontzettend beroep gedaan op de burgers. Ik wil allen danken dat er zo massaal gereageerd is. Cijfers laten zien woninginbraken terugloopt. Onze gemeente is even uit beeld.
 
Spreekrecht Hondenwacht
Cor van de Korput vraagt zich af wanneer de hondenwachter naar Ossendrecht komt. Hij ziet overal stront en plastic zakjes. Loopt de hondenwachter alleen in Hoogerheide? Worden we toch nog achtergesteld, vraagt hij zich af?
Christ antwoordt: De hondenwachter loopt al een half jaar rond. Hij heeft zich in het begin beziggehouden met hondenbelasting/controles. Daarna is hij heel gericht op hotspots gaan werken. Hij loopt op verschillende tijden rond. Overlast kan worden aangegeven op de servicelijn. Dan neemt de hondenwachter met u contact op om rondje te lopen. De hondenwachter krijgt in de toekomst waarschijnlijk meer uren.
Arno: We proberen hem voor de volgende openbare vergadering uit te nodigen.
 
Parkeerprobleem:
Cor Van de Korput had van bewoners gehoord dat mensen een waarschuwing van de wijkagent kregen omdat ze fout parkeerden. Wordt daar nog op toegezien?
Paul Jacobs maakt een notitie van de vraag en legt het voor aan zijn collega. John van Veen werkt sinds november in Ossendrecht, maar heeft nog veel contact met zijn voorganger Daan Peschier.
In Putte met heeft met Jacobs met het buurtpreventieteam folders onder de ruitenwissers geplaatst. Hij doet ook een oproep aan alle bewoners, want het zijn vaak de eigen inwoners die verkeerd parkeren. We moeten mensen kunnen aanspreken op hun gedrag. Dan is het snelste resultaat te zien.
 
Rondvraag
Ad heeft een vraag over een ‘afschuwelijke bank’ op het Adolphineplein. Hoe komt hij daar en wat kunnen we doen aan het zwerfafval?
Christ vertelt dat die bank is geplaatst in overleg met het vorige dorpsplatform, alvast vooruitlopend op het IDOP. Tijdens het IDOP krijgt de bank misschien een andere plaats.
 
Jon Gankema, voorzitter van het oude dorpsplatform, zegt dat dit is teruggekoppeld in het vorige platform. De hangmandjes van het Hondseind worden ook doorgetrokken naar het Adolphineplein.
 
Sluiting
Arno sluit om 21.10 uur.