Verslag openbare vergadering 14 november 2011

Allen aanwezig, de burgemeester is verlaat.
Arno opent vergadering en stelt agenda vast.
 
Inventarisatie spreekrecht:
Leo van Dooren kaart de veiligheid rondom scholen bij gladheid aan.
Henny van de Lee wil het over het Strooibeleid in het algemeen hebben.
 
Jan Hugens heeft vragen over het digitaal informatiebord ivm de veiligheid
Daarnaast heeft hij een opmerking over het oversteekpunt bij de school aan de Molenstraat
 
Dhr. Le Duc heeft een vraag over bladkorven.
 
Dhr. Van Oevelen kaart het onderhoud aan het kerkhof aan .
 
Mededelingen:
Woensdag 23 november is er van 18.30 uur tot 21.00 uur een Energiemarkt. Het is een Leerzame markt vol nuttige besparingstips. Iedereen is van harte welkom.
 
Financiën
Ernest licht de financiën toe.
Dit jaar is door bijna alle buurtschappen gebruik gemaakt van bijdrage voor buurtbbq. 
Jammer dat het initiatief vanuit de gemeente maar eenmalig mag zijn. Misschien iets voor volgend jaar?
 
Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan de opknapbeurt van het Adolphinekapel. Dat was begin dit jaar nog doelwit aan vandalisme. De stichting Marie Adolphine heeft flink geïnvesteerd in nieuwe, stevige ramen en kozijnen. Door het nieuwe glas zijn de mededelingen niet meer leesbaar. Daarom willen ze een kast ophangen voor de aankondigingen. Het Dorpsplatform financiert die kast en draagt ook bij aan de nieuwe ramen. 
 
Beantwoording Spreekrecht:
Ambtenaar Frans Hoeckx (openbare ruimte) is straks weg, dus worden de vragen vanuit het publiek nu al beantwoord.
 
Vragen over gladheid
Frans: De eerst prioriteit wordt nog wel gestrooid. De school valt daar officieel niet onder. De strooiwagens moeten eigenlijk bij Rini Pijnen terugdraaien, maar pakken nu de Meulenberg alsnog mee. De Molenstraat en Molendreef vallen sowieso onder prioriteit 1. De voetpaden rond de school worden nu niet meer schoongemaakt. Dat moet de school zelf doen. 
Leo van Dooren roept op om dan op tijd voor zout te zorgen, zodat de school zelf kan strooien. 
Frans legt uit dat de school vanaf deze winter ook geen zout meer krijgt, omdat de hele prioriteit 2 (inclusief scholen) is geschrapt. Scholen hoeven dus niet op zout te rekenen.
 
Christ Koolen verwoordt het algemene standpunt van de gemeente. Het strooibeleid gaat terug van heel uitgebreid naar veel smaller. We hadden een redelijk hoog niveau in vergelijking met andere gemeenten. Het is kijken hoe we maximaal de veiligheid van de weggebruikers tegemoet kunnen komen. Het plan ligt nu nog ter inzage en is dus nog niet definitief. Het is vrij om in te spreken. Daar waar veel opmerkingen komen, kunnen wellicht nog aanpassingen worden doorgevoerd. 
 
Yvonne Rijk merkt alvast op dat er een betere afstemming met ondernemers moet komen over wie stoep vrij houdt.
 
Christ Koolen geeft nog aan dat de gemeente inzet op de zelfredzaamheid van de burger/ondernemers. Als mensen zelf iets kunnen doen, graag! De gemeente kan de burger niet verplicht stellen om de stoep vrij te houden, omdat er dan gehandhaafd moet worden. 
Door het opstellen van een gladheidbestijdingsplan dekt de gemeente zich zelf ook in voor wat betreft de aansprakelijkheid. Waar de gemeente niet strooit is het uitkijken op de weg. 
 
Henny van der Lee vraagt zich nog af waarom er dan geen bakken met zout worden geplaatst.
Jan Hugens wil weten of doorgaande wegen wel ijsvrij worden gemaakt. -> Dat zijn prioriteit 1-wegen, daar wordt dus wel gestrooid. 
 
Het dorpsplatform biedt aan namens het dorp een brief te schrijven. Alle opmerkingen zijn tot vrijdag 25 november welkom via info@dorpsplatform-ossendrecht.nl. Het dorpsplatform stuurt dan alle opmerkingen door naar Sven Willemse, s.willemse@woensdrecht.nl van de gemeente. 
 
Bladeren
Robert LeDuc merkt op dat in Huijbergen er veel bladkorven staan. In Ossendrecht is dat naar zijn mening veel te weinig. In wijk Molenakkers (Bevrijdingstraat/Kennedylaan) staat er bijvoorbeeld maar één, terwijl er wel plek genoeg is. Het plaatsen van bladkorven stimuleert mensen ook om meer blad op te ruimen. 
Frans Hoeckx antwoordt dat de berm in Huijbergen erg smal is. Daarom staan daar korven, om te voorkomen dat het blad op de weg terecht komt. In Ossendrecht is voldoende ruimte om het blad op een grasperk te storten. Wanneer u het blad bij elkaar veegt op een grasperk en naar de servicelijn belt, wordt het blad de eerst volgende maandag opgeruimd. U kunt ook zelf een bladkorf maken, maar dan moet u er wel voor zorgen dat de planken maandag weg zijn. 
 
Ingekomen stukken
 
Bushalte:
Het dorpsplatform heeft van de verkeersdeskundige een verzoek gekregen voor een andere locatie voor de bushalte aan de Olv ter Duinenlaan, omdat de bewoners klaagden over rommel in hun voortuin. Er waren twee alternatieve locaties. Het dorpsplatform heeft advies gegeven om de halte te verplaatsen naar de komgrens, omdat zo een groter gebied wordt verzorgd en de halte het verkeer nauwelijks hindert. 
 
Verzakking Aanwas:
Via de mail was een opmerking over een verzakking aan de Aanwas binnengekomen. Dat is doorgestuurd naar de servicelijn en inmiddels ook verholpen.
 
Bladkorven
Er was een verzoek om bladkorven te plaatsen in het Eikelhof. Dat is doorgestuurd naar de servicelijn en de korven staan er nu ook.
 
Rekenkamer:
De Rekenkamercommissie gaat een onderzoek doen naar het functioneren van de dorpsplatforms. 
 
Yvonne Rijk geeft aan dat ze nog een mail had gestuurd over het winkelgebied Ossendrecht. Die is echter niet aangekomen in onze mailbox. Na de vergadering heeft ze de mail nog eens gestuurd naar het juiste mailadres. Hij wordt nu in behandeling genomen. 
 
Actielijst
Van vorige vergadering (15-5):
 
Aanbrengen verlichting paadje Kerkhof/Eikelhof
Er is geen budget voor nieuwe verlichting
 
30 km-zone Calfven
Pas wanneer bewoond gaat worden, kan zone ingaan. Alleen tijdens de bouw.
Vraag: wordt Calfven dan ook ingericht als 30 km-weg.
Wijkagent John van Veen: Toevallig is daarover ook een discussie over binnen de politie. Er is literatuur over de 30 km-zone, die zegt dat de weg ook daadwerkelijk zo moet worden ingericht, dat er niet harder gereden kan worden dan de wettelijk toegestane snelheid. Daardoor zijn de mogelijkheden tot handhaving beperkt. Een collega heeft contact opgenomen met het Openbaar Ministerie. Het is even de vraag of op Calfven gehandhaafd kan worden.
Burgemeester Marcel Fränzel voegt daar aan toe dat er wel snelheidsremmende maatregelen zijn op Calfven in de vorm van de bloembakken. 
 
Verplaatsing lantaarnpaal Eikelhof
Inmiddels verplaatst
De situatie van het voetpad Eikelhof/De Hille wordt meegenomen in het verkeersonderzoek van het IDOP.
 
Digitaal informatiebord
Christ Koolen legt uit dat de gemeente het dorpsplatform om advies heeft gevraagd over eventuele verplaatsing. Verplaatsen naar de Brouwerij was de voorkeur van het dorpsplatform, maar dat was volgens de eigenaar te duur. De tweede optie was om het bord een kwart slag te draaien. Dat wordt nu gedaan.
Christ merkt op dat het bord niet alleen voor adverteerders is, maar ook voor boodschappen van ‘algemeen nut’. Niet-commerciële boodschappen mogen gratis geplaatst worden. Dat kan via de persvoorlichting. 
 
Richtlijnen budget
Dat wordt intern besproken.
 
Dashboardlijst
De meeste punten hierop zijn al besproken bij de Actielijst
 
Sluipverkeer
Het onderzoek van Vectris is afgerond. Het rapport is in juni gepubliceerd op de website van de gemeente.
 
Hondenuitlaatplaats
Het dorpsplatform had vragen gesteld over de frequentie van het schoonmaken van de hondenuitlaatplaatsen. Door onvoorziene kosten heeft de gemeente besloten om het onderhoud tot het einde van dit jaar terug te schroeven. De verwachting is dat vanaf 1 januari 2012 de normale situatie weer in werking treedt
 
BLOK 2
 
John van Veen, donkere dagen
De politie houdt ieder jaar een Donkere Dagen Offensief. Doel is om het aantal inbraken en overvallen terug te brengen. Het offensief bestaat uit de komende acties:
-    Inbraakgevoelige objecten worden extra gesurveilleerd. 
-    De politie werpt roadblocks op, waarbij alle gegevens van de voertuigen en passagiers worden gecontroleerd.
-    Districtelijk Interventieteam, opereert veelal in burger
-    Buurtpreventieteam: in Ossendrecht loopt het buurtpreventieteam nu voor het eerste jaar rond. Het is kijken wat de verschillen zijn met voorgaande jaren. 
-    Beroep op inwoners om alert te zijn op verdachte figuren of omstandigheden. Schroom niet om zo snel mogelijk de politie te bellen. Binnen de mogelijkheden die er zijn, zullen we reageren. 
-    Op de Energiemarkt van woensdag 23 november is er aandacht voor inbraakpreventie. Let bijv. op uw hang en sluitwerk.
 
Momenteel is het vrij rustig. Wat wel opvalt is dat de meeste inbraken in de late middag plaatsvinden, tussen 15.00 uur en 18.00 uur. Dan valt de schemer al in en is het donker in huis. Tip: schakel een tijdklok in als het donker wordt. Een verlicht huis houdt de inbrekers buiten. 
 
Vanuit het publiek komt de opmerking dat er weer veel geknal te horen is in het weekend.
John van Veen antwoordt dat het vuurwerk zal zijn. Er komen inderdaad weer veel meldingen binnen. Maar als de politie komt, zijn de daders vaak al weg. Het is moeilijk om daarop te anticiperen.
Christ Koolen voegt daaraan toe dat de jongerenwerker inspeelt op vuurwerk. Hij heeft contacten met de wijkagent en de bijzonder opsporingsambtenaar (boa).
 
PAUZE
 
BLOK 3
 
Burgemeester Marcel Fränzel praat het publiek bij over het Integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP). Dat is in Ossendrecht al een tijdje aan de gang. Op 13 september is de voorbereiding voor de ontwikkeling van het centrum gestart. 25 oktober is de begeleidingsgroep geïnstalleerd. Daarin zitten drie leden van het dorpsplatform. Deze maand is er nog een werkrondleiding door het centrum. Daarnaast wordt er de komende maanden gewerkt aan het verkeersonderzoek, de inrichting van het centrum en de start van het bestemmingsplan. 
 
Arjan geeft aan dat het dorpsplatform speciale aandacht heeft gevraagd voor een goede communicatie bij de uitwerking van deelprojecten en dat de bevolking goed betrokken moet worden. 
Marcel Fränzel antwoordt dat daarvoor de gebruikelijke kanalen worden ingezet, zoals het Loopke, de Woensdrechtse Bode en de website van de gemeente. 
 
BLOK 4
 
Verkeer en vervoer
Het dorpsplatform heeft naar aanleiding van het onderzoek naar sluipverkeer een notitie ‘verkeersbeleving Ossendrecht’ opgesteld. Arjan legt uit dat in het onderzoek Ossendrecht nauwelijks voorkomt, terwijl er wel signalen binnenkomen dat het sluipverkeer als last wordt ervaren. Vandaar deze notitie. Daarin staan knelpunten en mogelijke oplossingen. De notitie kan ook dienen als input voor het verkeersonderzoek vanuit het IDOP. De hele notitie is terug te lezen op onze website. Reacties zijn welkom via info@dorpsplatform-ossendrecht.nl 
 
Openbare ruimte
 
Hondenuitlaatplaats:
Ad vraagt zich af wat de normale frequentie van het schoonmaken is.
Christ Koolen kan daar niet direct antwoord opgeven en zal het navragen bij de desbetreffende ambtenaar. 
 
Bankje Wasseven:
Stans is samen met Yvonne Rijk bij het Wasseven gaan kijken om een bankje terug te plaatsen. De locatie is doorgegeven aan de gemeente. Het is wachten op een antwoord. 
 
Kerkhof:
Dhr. Van Oevelen last in de Zuidwestkrant een stuk over slecht onderhoud aan de begraafplaats. In Ossendrecht is dat precies hetzelfde. Hij heeft net een maand geleden 900 euro betaald voor het verlengen van het grafrecht. Er liggen ongeveer 200 graven. Wat wordt er met dat geld gedaan?
Christ Koolen zegt dat eerst gekeken moet worden naar de algemene onderhoudstoestand. Het is moeilijk om grafrechten te vertalen in onderhoud. Het onderhoud moet goed zijn en recht doen aan de omgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor de omgeving, zoals het blad en onkruid. De nabestaanden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de zerken. Hoe ouder de graven, hoe groter de verschillen in onderhoud.  Daarom moet eerst worden bekeken wat de huidige situatie is en of dat in overeenstemming is met zoals het zou moeten zijn. 
 
Veiligheid
 
Overleg BASF
Ad schuift namens het dorpsplatform aan bij het burenoverleg van de BASF. In oktober ging het over geluidsoverlast door industrie en verkeer. Dat wordt uitgevoerd door het gemeentelijk havenbedrijf van Antwerpen. Iedereen kon punten van geluidsoverlast inbrengen. Op die plaatsen wordt drie keer een meting gehouden. Indien nodig zullen er maatregelen volgen. Een probleem is wel dat de normen in Nederland en België verschillend zijn. In België ligt de grens op 80 db(A), terwijl dat in Nederland al 60 db(A) is. De volgende keer zal Ad het sluipverkeer onder de aandacht brengen.
 
Veiligheid rondom school (Molensstraat)
Jan Hugens geeft aan dat volgens nieuwe Europese richtlijnen de omgeving van scholen beter zouden moeten worden ingericht. Hij stelt voor om klaarovers te plaatsen bij de Molenstraat. Die vormen ook een visueel punt  in het verkeer. 
Leo van Dooren van de Meulenrakkers reageert dat de school al eens geprobeerd heeft om te werken met klaarovers, maar dat er geen aanmeldingen vanuit de ouders waren. 
Arno geeft aan dat we dit onderwerp meenemen in het IDOP.
 
Buurtpreventieteam
Frank Cleeren meldt dat het buurtpreventieteam nieuwe leden kan gebruiken. Ook is het mogelijk om aan te melden voor de nieuwsbrief. 
 
Rondvraag
Arjan heeft nog een vraag over de bladkorven. Hij heeft gelezen dat de bomen in Huijbergen binnenkort worden gerooid. Kunnen die bladkorven dan niet naar Ossendrecht komen?
Christ Koolen antwoordt dat op dat moment een heroverweging plaatsvindt over de bestemming van de bladkorven. Er wordt gekeken waar de korven het meeste nut hebben. Locaties kunnen wel worden ingediend.
 
Arno meldt nog dat opmerkingen over gladheid uiterlijk voor vrijdag 25 november naar het dorpsplatform gemaild kunnen worden, zodat we een dossier naar de gemeente kunnen sturen. Dat dossier komt ook op de website te staan.