Verslag openbare vergadering 10 mei 2011

Opening:
 
Welkom aan Arjan
Afwezig: Ernest en Ad
 
Hondenwachter, Dhr. Van Trijen:
De hondenwachter werkt als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) voor meerdere gemeentes. Hij heeft veel te maken met politie Midden- en West-Brabant, milieu, strafrecht en de gemeentelijke regelgeving. Voor Woensdrecht richt hij zich vooral op het hondenbeleid en dan met name op de handhaving en controle. Hij werkt 24 uur in Woensdrecht. De uren verdeelt hij over alle kernen. De hondenwachter komt vooral af op meldingen.
 
Veilig Honk Piet van de Kieboom:
Stichting Ondersteunend Veilig Honk is vanuit de gemeente Halderberge opgestart. Het uitgangspunt is dat kinderen en jongeren recht hebben om in een veilige omgeving op te groeien. De meeste kinderen gaan met de fiets naar school. Ritten zijn niet altijd vrij van risico. Bijv. lekke band of onderweg gepest worden. Indien kinderen hulp nodig hebben, kunnen zij een beroep doen op mensen langs de route. Herkenbaar aan een bordje. Tegenwoordig hebben veel kinderen een gsm bij. Die gebruiken ze om te waarschuwen, maar een gsm biedt geen oplossing tegen een lekke band.
 
Op de route Putte-Bergen op Zoom zitten zo’n twaalf honken. In de hele gemeente een stuk of 22. De stichting voorziet de honken van verband, bandplakmateriaal een reserve fiets enz. Er is een verklaring omtrent goed gedrag nodig. De stichting heeft behoefte aan nieuwe mensen, die regelmatig thuis zijn. Aanmelden kan via info@dorpsplatform-ossendrecht.nl
 
Buurtpreventieteam Frank Cleeren:
Het team is sinds 22 maart actief. De leden hebben eerst een cursus en informatie gehad. Er waren 19 enthousiaste deelnemers. De vrijwilligers hebben alles in kaart gebracht in Ossendrecht. Er zijn zes verschillende zones. De leden kunnen zich aanmelden op een kalender. De coördinator houdt in de gaten of er in alle wijken voldoende gelopen wordt.
 
Het team heeft heel veel contact met de gemeente en de servicelijn. Bijv. bij het Beeldje waren de voetbalgoaltjes vernield. Dat hebben de leden op de site gezet. De gemeente pakt het gelijk op. Over de terugkoppeling zijn de leden heel tevreden. Ze waren eerst bang dat er niet veel met hun meldingen werd gedaan. Het team is wel op zoek naar nieuwe leden. Er staan al vier leden op de wachtlijst voor een cursus. Opgeven voor het team kan bij Anton de Jong. Meldingen doorgeven kan via www.buurtpreventieossendrecht.nl
 
Inventarisatie spreekrecht
Geen vragen vanuit zaal.
 
Wel vragen over mail van mevrouw Rijk.
- Bankje Wasseven: is het mogelijk deze terug te plaatsen?
  > Doorgeven aan behandelend ambtenaar
- Paadje Cichorei/Hondseind: ontstaat nu steegvorming, kan daar iets aangedaan worden
  > Komt in het IDOP
- Paadje Slingerstraat/Duinstraat: Is het mogelijk lantaarn te plaatsen? Is heel eng paadje
  > Moet bekeken worden door ambtenaar. Terugkoppelen
- Ook paadje Don Bosco en Eikelhof erg donker.
 
Mededelingen:
11 juli is er weer een wijkschouw
 
Budget: 22.000 euro
 
Website is weer up to date
 
Ingekomen stukken
Dhr. Vervoort: aanvraag voor een buurtbarbecue
Er is overleg geweest of het past binnen de taken. Buurtfeesten kunnen vallen onder het thema veiligheid, omdat het de sociale samenhang bevordert.
Voorwaarden:
- Niemand mag worden uigesloten
- Geen familie/vereniging
- Foto website
- 10 euro pp, max 150, besteden bij plaatselijke ondernemers
- In openbare ruimte
- Geen 2 jaar achter elkaar bijdrage aan zelfde evenement/bbq
 
Kadernota integrale veiligheidsbeleid: ontvangen en goedgekeurd
 
Kleine Kernen: niemand naartoe geweest
 
Actielijst:
Strooibeleid: alleen nog strooien in prio 1gebieden.
 
Dashbordlijst:
Eikelhof: nog geen terugkoppeling. In mei wordt alles bekeken.
 
30km op Calfven komt als kavels zijn verkocht/bebouwd
Christ Koolen: Als huizen zijn verkocht komt meer logica in verschillende snelheden.
30km kan niet omdat buiten kom, tijdens bouwen wel naar 30 km
Dies Rijk: Zal waarschijnlijk eis zijn om te bouwen als geluid terug wordt gebracht
Arno: volgende vergadering duidelijk standpunt weergeven
Rapport sluipverkeer is binnen. In mei naar college. DPO krijgt ook nog kopie
 
Wijkagent John van Veen:
No Drugs
In juni 2009 is de gemeente begonnen met de actie No Drugs. Sindsdien is het aantal meldingen van drugsoverlast toegenomen. In Ossendrecht en Hoogerheide was dat in 2009 respectievelijk 14 en 20 meldingen. In 2010 lopen de meldingen terug en zijn er in Ossendrecht nog maar drie meldingen. In Ossendrecht zitten we dus op het goede spoor. Voor drugsgerelateerde zaken kan men terecht bij de gemeente, de politie en de jongerenwerker.
 
Districtsinterventieteam
Voorheen heette dit team Courage. Dat was een enorm succes, maar door een reorganisatie heeft het een nieuwe naam gekregen. De leden van het team opereren vaak in burgerkledij. Het team gaat over drugs en de veiligheid voor de bevolking. De leden worden ook ingezet om overlast van hangjongeren en woninginbraken tegen te gaan. Het team is dus breed inzetbaar.
 
Woninginbraken
Op één nacht zijn er vijf inbraken geweest in Ossendrecht. De week ervoor zes in één nacht in Hoogerheide. Het idee is dat de inbrekers niet van hier komen, maar gebruik maken van de invalswegen en de A4. Als er geen technische sporen zijn, is het heel moeilijk om de daders te pakken. De sporen moeten wel in een database zitten. Wanneer de inbrekers van over de grens komen, wordt dat nog lastiger, omdat die mensen niet bij ons bekend zijn. Daarom een oproep aan iedereen: als je iets verdachts ziet, noteer het kenteken of andere details.
 
Het buurtpreventieteam surveilleert zelden ’s nachts. Het is ook voor hen vrijwilligerswerk. De ervaring leert dat de meeste inbraken tussen 15.00 uur en 22.00 uur plaatsvinden. Voor mensen die op vakantie gaan is er de vakantiekaart. De politie houdt hun woning extra in de gaten.
 
De wijkagent is te bereiken via 0900-8844 of via team-bergen-woensdrecht@mw-brabant.politie.nl
 
Collegezaken, burgemeester Marcel Fränzel:
 
Bezuinigingen
Op 21 april heeft de gemeenteraad vergaderd over de bezuinigingen. De zaal zat goed vol. De raad heeft een besluit genomen om voor 2,8 miljoen euro structureel te bezuinigen. De taakstelling was 3,1 miljoen, maar alle voorstellen leverden bij elkaar 4,4 miljoen euro op. De zeer scherpe kanten aan de voorstellen zijn eraf gehaald. Subsidies zullen vanaf 2013 maximaal tien procent worden gekort. Daarnaast wil de raad samen met de verenigingen in 2012 een Kadernota Welzijn opstellen. Daarin worden de subsidies herbekeken. De raad heeft het college opdracht gegeven uit een lijst onderzoeksvragen nog eens 300.000 euro te halen. Dat lijkt kansrijk.
 
De hoogte van de bezuiniging ligt vast. Daar is geen discussie meer over mogelijk. Wel is het mogelijk om te bepalen hoe snel en op weke manier de bezuinigingen worden doorgevoerd. Op 7 juli worden de bezuinigingen definitief.
 
IDOP
Op basis van reacties en avonden wordt het plan bekeken en geredigeerd. De projectmedewerkers van de gemeente werken naar het uitvoeringsprogramma toe. We moeten het met gemeentelijke middelen doen, omdat er geen subsidie is vanuit de provincie. De gemeente stelt bijna zes ton beschikbaar voor de uitvoering van het IDOP. Dat geld is gereserveerd voor Ossendrecht (geld is niet in beheer van het college of van het dorpsplatform). Er wordt gekeken of voor bepaalde projecten andere investeringsmogelijkheden zijn, bijv. de woningstichting, tanteLouise of externe subsidies.
 
Op 15 juni is er een verdiepingsavond met de presentatie van het IDOP. Vragen stellen en opmerkingen geven is dan mogelijk. We zijn zeer geïnteresseerd in de reacties van bewoners. De avond is een tussenstap. Daarbij wordt ook het tijdspad gepresenteerd.
 
De gemeenteraad keurt het IDOP pas goed als er een sessie in het dorp is geweest. Er is geen deadline, zoals dat bij Huijbergen en Putte wel was ivm de subsidie, dus er is tijd om alle reacties te verwerken.
 
Hondenwachter
Een paar jaar geleden is er een enquête geweest. Daaruit bleek dat te hard rijden en hondenpoep de meeste irritaties veroorzaken. Tot 2006 was er geen hondenhandhaving. De raad heeft toen gezegd dat ze daar tijd en geld voor wilde vrijmaken.
 
Sinds 2010 is er de hondenpenning. Dat functioneert goed. We hebben sindsdien ook een hondenwachter. Zijn hoofdtaak is hondencontrole. Hij werkt op basis van signalen die binnen komen van de bevolking. Die meldingen komen binnen via servicelijn. Daarbij is een concrete melding nodig (adres, tijdstip). Ik ben het ermee eens dat we er nog niet zijn. Daarom: melden, melden, melden en aanspreken. We steken geld in de hondenwachter, dus we mogen ook resultaat verwachten.
 
Bij de wijkschouwen afgelopen voorjaar is gebleken dat er niet meer gigantisch veel signalen van hondenpoep, maar het leeft nog wel. Af en toe betrapt de hondenwachter ook een fout geparkeerde auto. Hij mag verbaliserend optreden. De eerste prenten zijn al gegeven. Hij houdt het dus niet bij waarschuwen. De hondenwachter werkt ook ’s avonds en in het weekend. Hij heeft geen vaste rondes, maar gaat op pas op basis van signalen.
 
Verkeer en vervoer
Al behandeld bij dashbordlijst
 
Openbare ruimte
 
Wijkschouw
Markt – hondseind – kon. Wilhelminastraat – olv ter duinenlaan – entree Ossendrecht
a. Fietspad Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan -> is al aangepast (buurtpreventieteam al doorgegeven)
b. Eikelhof, Hoge beukenhaag geeft onveilige situatie. Voorkomen dat kinderen straat opschieten door sluis -> wordt naar gekeken
c. Stoep eikelhof, de lantaarn staat daar midden op de stoep -> wordt naar gekeken
d. Kapotte bloembak kon. Wilhelminastraat -> is al verwijderd (ook opgemerkt door buurtpreventieteam)
e. Verzakking Markt 9 al bijgewerkt
 
11 juli is de nieuwe wijkschouw. Vertrek is om 19.00 uur bij de Drieschaar. Voorstel om het Eikelhof-Kloosterstraat op te nemen in de wijkschouw. Het buurtpreventieteam stelt de Stenenhoef voor, omdat de bewoners daar vragen om éénrichtingsverkeer.
 
Veiligheid
Op 24 mei houdt het dorpsplatform een thema-avond over Veiligheid. Hans Kaldenbach geeft een workshop aanspreken op ongewenst gedrag. Hij geldt als een autoriteit op dat gebied. De eerste avond hadden we het over verkeerd geparkeerde auto’s. We kunnen wel wachten tot de wijkagent komt, maar we kunnen de mensen ook zelf op een nette manier aanspreken. Hoe doe je dat? De avond is ook in Roosendaal geweest en daar waren de deelnemers erg enthousiast. Iedereen kan meedoen, maar er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Opgeven kan via de mail of na afloop. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.
 
Reclamezuil
We hebben het voorstel gedaan om de reclamezuil te verplaatsen naar de brouwerij. Dat idee was door gemeente doorgegeven aan de beheerder van de zuilen. Die vond dat geen betere plaats. De beheerder is Led’s Move. Op 17 mei is er weer een overleg met Led’s Move om te kijken wat er met de zuilen gaat gebeuren.
 
Mededeling
Nationale jeugdronde is verzocht Ossendrecht aan te doen. Het is een wielerevenement met 300 kinderen. Normaal heeft de jeugdronde altijd een tussenstop in Hoogerheide en fietsen de renners weer terug via Hoogerheide. Op vrijdag 15 juli komen ze nu door Ossendrecht en gaan dan richting Zandvliet.
 
Volgende vergadering
De volgende vergadering is 14 november.