Verslag inspraakavond bezuinigingen 29 maart 2011

Dinsdag 29 maart hebben burgers, instellingen en verenigingen de gelegenheid gekregen in te spreken op de voorgestelde ombuigingsoperatie aan de gemeenteraad voor 2012-2013 en 2014. Tijdens deze avond zijn de navolgende reacties ingekomen. Naast deze reacties is er een schriftelijke reactie ingekomen van bibliotheek Huijbergen.
Inspreekreacties:
 
1) Woensdrechtse voetbalfederatie, de heer H. van Hoek,
De Woensdrechtse voetbalverenigingen zijn het absoluut oneens met de voorgestelde bezuinigingen. De heer van Hoek spreekt van een ‘gitzwarte toekomst’ voor alle voetbalverenigingen wanneer de voorgestelde drastische bezuinigingen doorgaan. Een hogere bijdrage in het beheer en onderhoud is niet realistisch. Een grote mate van zelfredzaamheid is al ruimschoots aanwezig er kan niet meer worden verlangd. De voetbalverenigingen willen graag in gesprek met het college om te komen tot acceptabele maatregelen.
 
2) Scouting Hoogerheide, de heer de Heer en de heer Roskam,
Scouting Hoogerheide is bereid constructief mee te denken om te komen tot een acceptabele oplossing. Men is bereid om mee te denken over overname van het clubgebouw waarbij men dan verzoekt om eenmalige investering voor uitbreiding van het huidige clubgebouw. (€125.000).
 
3) Podium Kloosterhof, de heer Buijs,
Het theater gaat verloren als subsidie wordt ingetrokken. Programma voor het seizoen 2011-2012 is klaar en alle contracten zijn getekend deze kunnen niet meer worden geannuleerd. Wat in zes jaar is opgebouwd wordt nu in een keer afgebroken door de voorgestelde drastische maatregelen.
 
4) Peuterspeelzaalwerk Woensdrecht, de heer Presser,
Subsidiestop dan wel korting op subsidie, plus verhoging van de ouderbijdrage zou volgens Presser leiden tot een drastische afname van het aantal peuters. Wat ook weer gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de peuters. De basisscholen krijgen hierdoor te maken met meer leerlingen met leerachterstand. Verhoging ouderbijdrage en vermindering subsidie betekent einde van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Woensdrecht.
 
5) Vechtsportclub Mudo, de heer H. Bolders,
Subsidies afschaffen is de doodsteek voor kleine verenigingen. Met de voorgestelde maatregel moet Mudo de contributies met 225% verhogen en dat is onbespreekbaar. Met deze drastische maatregel zijn wij gedoemd te stoppen.
 
6) Katholieke Bond van Ouderen (KBO) de heer Buswijler,
Inspreker vraagt zich af waar de O van WMO is gebleven in het voorstel ? Geen subsidie betekent dat de KBO de contributie met 50% moet verhogen en dit is absoluut onbespreekbaar. Accommodaties worden niet meer betaalbaar voor de ouderen van de KBO. Ouderensamenleving wordt fors aangepakt. Veel ouderen leven al in sociale armoede. Geen deelname meer aan ouderenactiviteiten lijdt tot vereenzaming.
 
7) Benegora, de heer Zwiers,
Vereniging zet zich belangeloos in voor de gemeenschap bij allerlei maatschappelijke activiteiten. 25 % van de inkomsten komen van bijdrage van de 135 leden, de overige 75% via subsidies van gemeenten. Indien subsidie wordt wegbezuinigd verzoekt spreker om een afkoop som of afvloeiingsregeling.
 
8) de heer R de Bruijn, namens de muziekverenigingen in de gemeente Woensdrecht,
Opleiden van jonge muzikanten is een van de hoofdtaken van de muziekverenigingen. 80 % van de subsidies gaan op aan muziekonderwijs. Subsidie verlaging of stopzetten is de doodsteek voor de muziekverenigingen. Spreker plaatst grote vraagtekens bij gehouden enquête met betrekking tot onderwerp cultuur. Hoe betrouwbaar is het onderzoek. Voorts vraagt hij zich af hoe de maatschappelijke impact is ingeschat? Waarom worden de onderzoeksvragen niet meegenomen in de besluitvorming? Spreker constateert dat de voorgestelde bezuinigingen haaks staan op het gestelde in de verkiezingsprogramma’s van de raadsfracties. Verenigingen zijn het fundament van de gemeente daarom zijn de muziekvereniging tegen het bezuinigingsvoorstel. Zij zijn bereid om mee te denken om te komen tot acceptabele maatregelen.
 
9) de Sunflowers Ossendrecht, mevrouw I. Moerkens,
Indien het subsidie voor de vereniging wordt stopgezet betekent dit het einde van het voortbestaan van de vereniging. Spreker overhandigd een petitie met 385 handtekeningen. Ondertekenaars van de petitie zijn tegen de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen voor verenigingen.
Bovenstaande inspreekreacties worden door de gemeenteraad meegenomen in haar vergadering van 14 april 2011.
 
Bron: gemeente Woensdrecht
Dossier: