Verslag bijeenkomst over mobiliteit

Het dorpsplatform schuift regelmatig aan bij een overleg over mobiliteit in de gemeente Woensdrecht. Daar gaat het onder meer over het busvervoer en ook over andere vervoersmogelijkheden. 26 april was er weer een overleg. Hieronder is het verslag terug te lezen. 

1. Welkom door wethouder en vaststellen agenda

De wethouder heet alle aanwezigen welkom en licht de agenda toe. De wethouder geeft het voorzitterschap over aan Bas van Andel. Bas van Andel stelt zich aan de aanwezigen voor.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

3. Doorlopen voortgangsdocument kleine mobiliteitsoplossingen (Bijlage 1) en inventarisatie door deelnemers uitgevoerde acties.

Stichting ZET heeft aangegeven dat er maar 1 maal subsidie kan worden aangevraagd. Dit kan voor of een meterkastkaart of de buurtbus. De wethouder geeft aan dat het college heeft besloten om de meterkastkaart te financieren uit eigen middelen. Op deze manier blijft de optie voor de aanvraag van subsidie voor de buurtbus nog open.

Ook heeft stichting ZET aangegeven dat voor een succesvolle aanvraag voor subsidie van de buurtbus eerst alle andere mobiliteitsmogelijkheden moeten zijn onderzocht. Pas als deze mogelijkheden niet voldoen aan de vraag uit de dorpen kan een aanvraag succesvol zijn.

Rita van Gaal geeft aan dat in het voortgangsdocument de aanbevelingen van het dorpsplatform Putte ontbreken. Dit zijn de volgende punten:

- Houdt rekening met de aansluiting op het Belgische openbaar vervoersnetwerk.

- Probeer rekening te houden met de schooltijden.

4. Bespreken actiepunten

De punten op de agenda voldoen aan de verwachtingen van de aanwezigen.

Lars geeft een toelichting op de buslijnen van Arriva. De gemeente heeft contractueel minder invloed op de instandhouding van de buslijnen van Arriva. De gemeente neemt deel in een projectgroep. In deze projectgroep wordt overlegd over de buslijnen, bustijden etc. Er wordt nu toegewerkt naar een optimaal werkend netwerk. Hierbij wordt concreet gekeken op welke tijdstippen het beste de bussen kunnen rijden. In Zundert is bijvoorbeeld op dit moment een proef met kleinere bussen op de rustige tijden en de grote bus op drukke tijden. In 2017 wordt de NS dienstregeling aangepast. Arriva gaat hierop de eigen dienstregeling ook weer aanpassen.

Stichting ZET heeft aangegeven dat eerst iedere kern de vervoersinformatie compleet moet maken. De rol van de mobiliteitsconsulenten moeten duidelijk zijn. Hoe krijg je de informatie bij de mensen (meterkastkaarten, BWI, huiskamers, pilot Putte). Pas als dat op orde is, voldoen we aan de basis om een subsidieaanvraag te kunnen doen.

Stichting ZET heeft aangegeven om initiatieven te ontwikkelen die niet concurreren met het OV, maar juist het OV aanvullen. Een e-mail van de Stichting ZET met mogelijkheden voor alternatief vervoer zit als bijlage bij dit verslag. De vraag aan de deelnemers is om te kijken of dit opties zijn voor de diverse kernen. Pas daarna kan bekeken worden of er nog vragen openstaan die niet kunnen worden opgelost met deze bestaande alternatieven.

is de bedoeling om vraaggericht toe te werken naar een oplossing. Het is van het grootste belang dat de verstrekte informatie actueel blijft. De veranderingen in het openbaar vervoer moeten snel beschikbaar komen voor de inwoners. Mogelijkheden om informatie beschikbaar te krijgen:

- Meterkastkaart

- De gemeentegids

- Extra optie achter telefoonnummer 14 0164 (optie 4 mobiliteit)

- Aandacht in de bode

De informatie hoeft niet heel erg gedetailleerd en specifiek te zijn, maar moet wel de juist contactgegevens bevatten. En handvaten bieden om de nodige informatie te kunnen vinden. Kernwoorden bij het samenstellen van de informatie zijn:

- Eenduidig

- Dichtbij

- Eenvoudig

- Makkelijk toegankelijk

- Actueel (beheersbaar)

Afgesproken wordt dat de mobiliteitsconsulenten dit in samenwerking met de gemeente (en de BWI) gaan vormgeven. Vanuit de BWI wordt gesignaleerd dat er met name een behoefte is voor vervoer naar en van het ziekenhuis. Een voorbeeld van een oplossing voor deze vraag zou bijvoorbeeld een “medibus” kunnen zijn. De Stichting ZET heeft aangegeven in deze inventarisatiefase, maar ook daarna bij het opstellen van een plan te kunnen ondersteunen.

Mobiliteitsconsulenten

Ger de Heer en Henk van de Brug hebben een opleiding gevolgd zodat zij de rol van mobiliteitsconsulent kunnen vervullen. De rol van mobiliteitsconsulent is tweeledig. Enerzijds is het informatieverstrekkend. Zij kunnen de vragen van inwoners beantwoorden. Ook willen de consulenten de beschikbare informatie actief bekend maken onder de inwoners (vb. in de huiskamers). Anderzijds kunnen ze inwoners ook heel praktisch ondersteunen. Bijvoorbeeld door een keer met ze mee te gaan in het openbaar vervoer.

De mobiliteitsconsulenten geven aan dat ze graag aansluiten bij de BWI. Bas van Andel zal dit opnemen met Ilse. De mobiliteitsconsulenten willen graag van de dorpscoöperatie Huijbergen en de zorgcoöperatie Putte weten welke initiatieven op het gebied van vervoer zij ontplooien.

De rol van de integrale toegang en de BWI

Iedereen is van mening dat de integrale toegang en de BWI een sterkere rol moeten krijgen op het vlak van mobiliteit. De mobiliteitsconsulenten kunnen hier een bijdrage aan leveren.

 Het vastleggen wie uitvoering geeft aan de afspraken zoals die in het startdocument zijn vastgelegd

De mobiliteitsconsulenten hebben een inventarisatie gemaakt van alle vervoersmogelijkheden. Deze inventarisatie wordt ter beschikking gesteld van alle aanwezigen en eventueel aangevuld. Van daaruit kunnen aanvullingen worden aangegeven. Belangrijk is om te zoeken naar alternatieven die het huidige openbaar vervoer aanvullen en niet beconcurreren. Daaraan gekoppeld kan iedereen aangeven of de mogelijkheden van ZET een optie zijn voor de kernen.

5. Maken afspraken

Het streven is om voor de zomervakantie alle inwoners te kunnen voorzien van informatie op het gebied van mobiliteit. Concreet betekent dit dat uiterlijk 1 juli de informatie aan de genodigden voor dit overleg wordt gepresenteerd.

6. Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7. Sluiting

Actiepuntenlijst

Alternatieve vervoersmogelijkheden per kern inventariseren -> Gerda

Informatie gegevens inwoners ter beschikking stellen -> mobiliteitsconsulenten

Overleg met Ilse over mobiliteitsconsulenten -> Bas van Andel

Initiatieven coöperaties inventariseren -> mobiliteitsconsulenten