Verslag Bijeenkomst Kerntakendiscussie

Inwonersavond kerntakendiscussie fase 1 “Wat vindt Woensdrecht belangrijk?”
Ossendrecht, 25 oktober 2010 om 19.30
Aanwezig: 23 inwoners/burgers
 
Namens het stuurgroep/college: wethouder Groffen, wethouder Huijgens, gemeentesecretaris A. Baart en C. Adriaanse
Namens de klankbordgroep: raadsleden H. de Waal en M. Bolders, burgerraadslid Soffers
 
Overige raad en burgerleden als toehoorders: E. van Oevelen, L. Bolders, R. Boussen, R. Musters, L. de Vos.
 
1. Inleidende toespraak wethouder Groffen
 
2. Introducerende gedeelte, gespreksleider H. Schol
Tijdens dit gedeelte zijn de volgende vragen en opmerkingen door het publiek gemaakt.
 
- Het is onduidelijk of er nu al over bezuinigingen wordt gesproken, de verwachting was dat er nu al over bezuinigingen zelf gesproken zal worden  (commentaar deheer Schol legt uit dat dit voor de tweede fase is).
 
- Er is ergernis over het feit dat de gemeente subsidies vergeet aan te vragen en dat er blijkbaar door een rekenfout extra tekorten zijn
 
- Men spreekt de zorg uit over het sociale beleid van de gemeente
 
- Liever geen grote plannen ontwikkelen en zeker geen prestigeplannen. Dit moet de gemeente meer aan de markt overlaten.
 
- Men vraagt zich af of de gemeente met het investeren in Aviolanda wel echt een vinger achter de deur krijgt bij bijvoorbeeld het bedrijf Stork/Fokker. Als zij de stekker eruit trekken staat de gemeente machteloos
 
- De gemeente(n) moeten meer een vuist maken naar “Den Haag” om het banenverlies naar het buitenland aan de kaak te stellen
 
- Men maakt zich zorgen over het verlies van voorzieningen voor vooral ouderen (hulpmiddelen, uitkeringen en subsidies) die mogelijk gaan verdwijnen (commentaar: dit kan een gevolg zijn van landelijke regelgeving)
 
- Mantelzorg kan de toenemende zorgvraag nu al niet invullen, binnen gezinnen woont men op grotere afstand van elkaar en “burenhulp” is door het grote aantalmensen dat werkt bijna niet mogelijk
 
- De zorg in zorgcentra en verpleeghuizen moet beter worden
 
- Het onderhoud van het groen en maaien gebeurt met grote machines. Er wordt niet erg zorgvuldig gewerkt en er wordt bijna niets opgeruimd waardoor vuil opstraten, fiets- en voetpaden terecht komt. De gemeente wordt opgeroepen meer met “beleid” te onderhouden.
 
De heer Schol neemt vervolgens de thema’s door waar de burgers vanavond over gaan discussiëren. Hij licht kort de rollen van de raadsleden en college toe: zij zijn er vanavond vooral om te luisteren. De gemeenteraad moet later beslissen maar neemt daarbij de uitkomst van de avonden en enquête als uitgangspunt.
 
3. Werkgroepen gaan aan de slag.
Onder leiding van een ambtelijk gespreksleider en notulist worden twee groepen gevormd die met elkaar de thema’s doornemen. Deelnemers maken uiteindelijk hun individuele keuze door hun voorkeur voor 4 thema’s aan te geven. De gesprekken gaan als volgt
 
a. Er is een korte voorstelronde en gelegenheid tot het maken van algemene opmerkingen
 
b. Aan de slag met de thema’s:
 
1. Wat is je beeld bij de thema’s?
2. Wat vindt je van de thema’s, wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente en burgers en moet dat zo blijven?
3. Waar kies je voor en plak je de sticker? (maximaal 4)
 
Groep 1 (geel, 11 personen)
 
Door deze groep zijn de volgende algemene opmerkingen gemaakt:
 
- De thema’s lijken onsamenhangend en dekken niet de lading van alles wat de gemeente doet. Elke keuze wordt daardoor discutabel. In deze gespreksavonden worden ook alle opmerkingen genoteerd. Daarin kunnen we goed de toelichtingen van iedereen teruglezen. Geef in de schriftelijke enquête en die op internet ook de mogelijkheid om een toelichting bij je keuze te plaatsen. Dat zal de keuze vergemakkelijken en ervoor zorgen dat meer mensen de enquêtes invullen.
- Wat moet je verstaan onder subsidies voor cultuur?
- Kun je niet beter per thema een percentage bezuinigen: de kaasschaaf over alles heen halen in plaats van een keuze te maken voor een paar onderwerpen? Dat kan een keuze zijn als uit de enquêtes en uit deze avonden blijkt dat gemiddeld genomen mensen in Woensdrecht alles even belangrijk vinden.
- Anders werken en anders doen. Dat betekent bijvoorbeeld meer initiatief bij burgers en ambtenaren mag best: doe meer zelf en bel niet te snel naar de gemeente: doe meer zelf
 
Thema leefbaarheid:
- Wel kiezen voor MFC’s maar niet voor woningbouw is niet mogelijk. Men hecht waarde aan MFC’s.
- Volgens de groep bestrijkt een IDOP alle thema’s. Dat klopt ook, veel onderwerpen kunnen in een IDOP terug komen. Onderscheidend is dat een IDOP alles in samenhang beziet, van, voor en door de inwoners is met leefbaarheid als doelstelling .
 
Thema Leren
- Leren is de motor van de maatschappij en dus erg belangrijk
 
Thema Sport:
- Er mogen best subsidieverschillen zijn tussen jong en oud. Er mag best verschil gemaakt worden in subsidies, maar het is niet duidelijk waarvan dat nu afhankelijk is. Er kan met verschillende tarieven worden gewerkt, zorg zelf binnen verenigingen etc. zelf voor een sociale verdeelsleutel zodat iedereen mee kan blijven doen, bijvoorbeeld door iets hogere contributie te vragen van de andere leden. Minderdraagkrachtigen zou de gemeente ook nog kunnen ondersteunen om deelname mogelijk te maken.
- Kunnen verenigingen niet meer zelf gaan doen ( bijvoorbeeld onderhoud) en onderling zaken regelen?
- Verenigingen zelf de sportparken laten onderhouden
- Er gaat te veel geld naar grote evenementen, die leveren naamsbekendheid op en toerisme maar de vraag is waar de opbrengsten naar toe gaan en hoe de burgers daarvan profiteren.
- Subsidies om iets op gang te brengen zijn prima, maar daarna moet men zichzelf bedruipen
- Goed beleid van sportverenigingen zelf, je mag eigen ‘ondernemerschap’ verwachten
- De ijsbaan in Hoogerheide is een initiatief van ondernemers, zijn moeten er dus zonder geld van de gemeente iets van maken
 
Thema Natuur
- Burgers kunnen openbaar groen adopteren en zelf onderhouden
 
Thema bereikbaar
- Geef minder geld uit aan nieuwe wegen
 
Thema Veiligheid:
- Veiligheid is belangrijk maar hoeft niet te duur te zijn, maak keuzes!
- Bedrijven kunnen best meer samenwerken als het om beveiliging gaat en moeten zichzelf bedruipen
 
Thema werken:
- Dit gaat meer over de niet-werken dan over de werken, noem dat anders
 
Groep 2 (groen, 12 personen)
Door deze groep zijn de volgend algemene opmerkingen gemaakt:
 
Thema Leefbaarheid
- Ossendrecht dreigt te worden vergeten, behoud huidige voorzieningen, de meeste gaan naar Hoogerheide
- Zorg voor minder verkeersdruk van vooral vrachtverkeer in de kern Ossendrecht door betere bebording en geleiding en leidt verkeer langs de randen van de kern
- Stem het woningaanbod beter af op de vraag, zorg voor woningaanbod voor jongeren
- Schrap prestige projecten
 
Thema Sport:
- Minder en lagere subsidies voor wielerevenementen en het wielercollege
- Spreid voorzieningen over de kernen, maar doe niet alles in één kern
- De gemeente mag best minder inspanningen hiervoor leveren
- Doe meer aan marktwerking
- Minder/geen subsidies voor sportverenigingen. De verenigingen en leden moeten zelf zorgen voor financiële dekking
 
Thema Cultuur:
- In standhouden en subsidiëren van verenigingen, bibliotheken en musea
 
Thema werken:
- Meer controleren en sturen op uitkeringen zodat er minder misbruik van wordt gemaakt en er meer stimulans is om te gaan werken
- Meer begeleiding en re-integratie
 
Thema economie:
- Laat vooral veel aan de markt over en meng je niet in de markt
- Maak geen/lagere kosten voor standplaatsen en kermissen zodat de exploitanten de prijzen voor de bezoekers kunnen verlagen
- Behoud jongeren: lagere prijzen voor grond, woningen, bedrijfspanden, tref regelingen voor jongeren
 
Thema Leren:
- Zorg voor een goed aanbod om jongeren te behouden
 
Thema welzijn:
- Behoud zorg in alle kernen, laat deze meegroeien met de demografische ontwikkelingen en de vraag
- Spreid specialismen over de kernen en centraliseer niet te veel: mensen moeten in hun eigen kern geholpen worden
 
Thema Veiligheid:
- Infomeer en adviseer burgers over zelf te nemen maatregelen
- Sturing openbare orde en veiligheid (brandweer en politie)
 
Thema Milieu:
- Vooral de luchtkwaliteit is erg belangrijk
 
4. Terugkoppeling van de resultaten van de groepen
Het overzicht van beide groepen wordt getoond. Er is tekent zich nog geen duidelijk beeld af. Dat komt omdat veel mensen hun individuele keuzes hebben gemaakt. Iedereen was erg betrokken.
 
De belangrijkste opmerkingen zijn:
- Er is behoefte om een toelichting te mogen geven, ook als je kiest voor een thema betekent dat nog niet dat je het met alle onderdelen eens bent
- Over alle thema’s kun je wel een hele avond met elkaar praten
- Er is altijd samenhang tussen de thema’s te ontdekken, dat maakt kiezen moeilijk Iedereen wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken en krijgt een verslag van de avond.
 
Uitslag van de bijeenkomst in Ossendrecht
 
Totaal aantal stemmen:
 
Leefbaarheid 13
Milieu 5
Welzijn 6
Natuur 6
Economie 12
Leren 12
Bereikbaar 3
Sport 6
Werken 5
Toerisme 3
Cultuur 5
Veilig 8
 
5. De heer De Waal, raadslid van de gemeente en voorzitter van de klankbordgroep uit de raad legt het vervolgproces uit.
 
6. Wethouder Groffen sluit de avond af en dankt iedereen voor de geweldige inzet.
 
Het verslag is op 28 oktober gemaakt door C. Adriaanse
Dossier: