Reactie op de Nota van Uitgangspunten voor de woonvisie

Naar aanleiding van opmerkingen tijdens onze openbare vergadering en reacties die wij via de mail hebben binnen gekregen over de Nota van Uitgangspunten voor de Woonvisie, hebben wij gemeend de volgende opmerkingen richting de gemeente te plaatsen:

 

-          Wij missen in de Nota van Uitgangspunten aandacht voor starters/jongeren. Er is nu vooral aandacht voor ouderen en extramuralisering van de zorg. Hoewel wij dat aandachtspunt ondersteunen gezien alle ontwikkelingen in de zorg, zijn wij ook van mening dat er gekeken moet worden naar de positie van jongeren op de woningmarkt. Terecht wordt geconstateerd dat de gemeente Woensdrecht heeft te maken met vergrijzing en ontgroening. Om dat laatste tegen te gaan is het belangrijk om in kaart te brengen waar jongeren behoefte aan hebben om hen aan de gemeente te binden. Jonge gezinnen zijn immers belangrijk voor het behoud van onze voorzieningen (denk aan basisschool, mfc en het verenigingsleven). Opvallend genoeg hebben de gemeenten Antwerpen, Roosendaal, Reimerswaal en Essen wel aandacht voor jongeren en jonge gezinnen. We moeten voorkomen dat zij naar die gemeenten trekken. Aangezien mantelzorg gemeengoed gaat worden, moeten we ervoor zorgen dat er ook (jonge) mensen zijn die mantelzorg kunnen verlenen.

 

-          De Nota van Uitgangspunten gaat uit van een aantal bestaande beleidsdocumenten en rapporten van de woningcorporaties in de regio. Wij missen echter een onderzoek naar de woonbehoeften van de inwoners zelf. Momenteel staan in Ossendrecht 100 woningen te koop. Dat zijn er net zoveel als in Hoogerheide. Waarom is dat in het ene dorp relatief meer dan in het andere dorp? Wat is de reden dat mensen hun huis te koop zetten? Waar hebben zij behoefte aan? Die antwoorden zijn nodig om het woonbeleid te laten aansluiten bij de wensen van de inwoners.

 

-          Wij pleiten voor een goede verdeling van de nieuwbouwwoningen over alle kernen. Uit de woningbouwplanning 2014 (zie bijlage) blijkt nu dat de helft van de geplande woningen in Hoogerheide gebouwd zullen worden. De visie van de woningstichtingen laat eenzelfde beeld zien. De corporaties willen Hoogerheide en Putte versterken. Voor Ossendrecht en Huijbergen wordt een conserverend beleid gevoerd. Gezien het feit dat er in Ossendrecht momenteel relatief veel huizen te koop staan is een afwachtende houding vanuit zowel gemeente als woningstichtingen niet gewenst. Wij vragen daarom aandacht voor de specifieke woonbehoeften per kern en daar dan ook het beleid op aan te passen en de woonvisie niet te laten leiden door economische voordelen door projectontwikkeling. Vroeg of laat krijg je als gemeente de rekening gepresenteerd wanneer de huizenprijzen en dus ook de WOZ-waarde van woningen in Ossendrecht zullen dalen.

 

-          In de Nota van Uitgangspunten wordt terecht opgemerkt dat er onder jongeren behoefte bestaat om eerst een aantal jaren te huren. Echter, in Ossendrecht is dat als starter nauwelijks mogelijk vanwege het grote aandeel aan particuliere woningen. De laatste tien jaar zijn heel wat (sociale) huurwoningen van de woningstichtingen verkocht. Daarvoor zijn geen nieuwe eengezinshuurwoningen in de plaats gekomen. Jongeren die willen huren, zijn nu gedwongen om uit te wijken naar Hoogerheide of Putte, of kiezen dan maar voor steden als Bergen op Zoom of Breda.

 

-          De woonvisie moet ons inziens kansen bieden aan inwoners die zelf het initiatief willen nemen voor het bouwen via bijvoorbeeld cocreatie of particulier opdrachtgeverschap. Wij zien ook kansen voor inbreiding, omdat in Ossendrecht veel kleine huizen op grote percelen grond zijn gelegen.

 

-          Wij vragen ook aandacht voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Nu is die nauwelijks gereguleerd. Leegstaande woningen in Ossendrecht worden veelal verhuurd aan arbeidsmigranten. Dat komt de leefbaarheid van een woonwijk vaak niet ten goede. Maak goede afspraken met verhuurders over bijvoorbeeld onderhoud van de tuin, parkeren,  alcohol op straat en bij bijvoorbeeld de Emté en het gebruik van de kliko’s.

 

-          Wij zien kansen in de promotie van de gemeente Woensdrecht als groene buffer tussen Antwerpen en Rotterdam. Met de nieuwe A4 verbetert ook de bereikbaarheid richting de Randstad. De gemeente moet die kansen benutten om jonge gezinnen aan zich te binden.

 

Wij vernemen graag van u wat er met onze inbreng zal worden gedaan en willen ook op de hoogte blijven over de ontwikkeling van de nieuwe woonvisie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dorpsplatform Ossendrecht

 

 

 

 

Dossier: