Openbare vergadering 21 mei 2012

Maandag 21 mei hebben we om 19.30 uur weer onze openbare vergadering in mfc De Drieschaar. Hier onder vindt u de agenda:
 
1. Blok 1
Opening
Vaststellen agenda
Inventarisatie spreekrecht over de onderwerpen: 
a) Verkeer en vervoer
b) Openbare ruimte
■ Jongerenwerker
c) Veiligheid
 
Mededelingen 
■ Beslisboom financiële ondersteuning
■ Terugkoppeling vorige vergadering
Ingekomen stukken
Vaststellen actielijst (verslag vorige vergadering) en dashboardlijst
 
2. Blok 2
Politiezaken (uitleg/informatie van de wijkagent)
■ ‘Nationale politie’
 
3. Blok 3
Collegezaken (uitleg/informatie van het collegelid)
■ Wijkveiligheid
 
4. Blok 4
Behandeling van lopende en nieuwe zaken aangaande:
a) Verkeer en vervoer
b) Openbare ruimte
■ Wijkschouw 
■ Bepalen branchepatroon standplaatsenbeleid
c) Veiligheid
 
5. Rondvraag
 
6. Sluiting