Onzekerheid over toekomst mfc's

Begin 2012 zijn er in BN de Stem en de Woensdrechtse Bode artikelen verschenen over het toekomstig beheer van de Multi Functionele Centra in de gemeente en in Putte in het bijzonder. De vier dorpsplatforms van de gemeente Woensdrecht hebben daarover opheldering gevraagd bij het college. Per mail is onderstaand antwoord naar ons gestuurd:
 
 
Terecht dat u naar aanleiding van met name het artikel in BN de Stem uw zorg uitspreekt over de wijze waarop de gemeente denkt om te gaan met de MFC`s in de kernen. Deze berichtgeving is helaas niet volledig geweest waardoor de indruk is gewekt dat er op korte termijn grote veranderingen zouden plaatsvinden doordat de gemeente het beheer in handen zou gaan geven van een bedrijf.
 
De informatie zoals later door de Woensdrechtse Bode is gegeven komt grotendeels wel overeen met de werkelijkheid met dien verstande dat door omstandigheden de ingangsdatum voor de wijziging in de Biezen is opgeschoven naar 31 januari 2012.
 
In dit schrijven willen wij u graag op de hoogte brengen van de feiten rondom dit thema.
 
Tijdens de kerntakendiscussie heeft het college een tweetal voorstellen aan de raad gepresenteerd om het beheer van de MFC`s kostenneutraal te kunnen ( laten) uitvoeren. De raad heeft hierop besloten dat eerst een onderzoek moet worden uitgevoerd naar andere beheersvormen waarbij de gemeente minder bemoeienissen heeft.
 
Om in de toekomst de handen vrij te hebben heeft het college hangende het onderzoek daarom besloten om de lopende contracten met de huidige beheerders op te zeggen. De looptijd varieerde van 2011 tot en met 2015.
 
In mei 2011 heeft de toenmalige beheerder van MFC de Biezen te kennen gegeven aan het college dat hij het liefst met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden wilde opzeggen. De gemeente is toen op zoek gegaan naar een nieuwe beheerder en heeft deze ook vrij snel gevonden, mede op voorspraak van de toenmalig beheerder.
 
De gemeente heeft een tijdelijk contract opgesteld voor de periode van een half jaar, tot eind 2011.
 
Zoals al in de inleiding uitgelegd is de overdracht van het beheer om organisatorische redenen vertraagd naar eind januari, dit om te voorkomen dat huurders voor een gesloten deur terecht zouden komen. Eind januari zal de overdracht plaatsvinden van de huidige beheerder naar de nieuwe beheerder.
 
De raad heeft er voorlopig voor gekozen om alle MFC`s te behouden en pogingen te ondernemen om de lage bezettingsgraad positief te beïnvloeden. Om een beter inzicht te krijgen in demografische ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de gemeente Woensdrecht zijn er twee belangrijke onderzoeken gestart. Het eerste betreft een onderzoek naar de gevolgen van de demografische ontwikkeling, het tweede is de zogenaamde accommodatienota welke dieper ingaat op de toekomst van de gemeentelijke accommodaties, waaronder de MFC`s.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
C.A.M. Koolen
 
Afdelingshoofd Beheer Collectieve Voorzieningen.
Dossier: