Nieuwe kadernota Integrale Veiligheid

De gemeente Woensdrecht heeft een nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid. Daarin staan de prioriteiten voor 2015 tot 2018 vastgesteld.
 
Als dorpsplatform hebben wij ook mogen meepraten over het vaststellen van de nieuwe prioriteiten. Het is goed om te zien dat de gemeente onze inbreng heeft overgenomen. Hieronder leest u het persbericht van de gemeente Woensdrecht over het veiligheidsbeleid en kunt u ook het nieuwe veiligheidsbeleid downloaden. 
 
Op 11 november 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Woensdrecht de nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 vastgesteld. In dit beleid wordt het kader voor de aanpak van de veiligheid in de gemeente Woensdrecht beschreven. Er wordt onder andere ingegaan op de veiligheidsthema’s die centraal staan in de komende vier jaar. Uit de evaluatie van het vorige veiligheidsbeleid is gebleken dat er de laatste jaren een daling te zien is in de criminaliteitscijfers in de gemeente Woensdrecht.
 
Veiligheidsthema’s
Voor de vaststelling van de prioriteiten is gebruik gemaakt van de cijfers uit de Veiligheidsmonitor en cijfers van onder andere politie, brandweer en GGD. Met dit actuele beeld van de veiligheidssituatie in de gemeente Woensdrecht hebben de dorpsplatforms, buurtpreventieteams en de ambtelijke werkgroep hun prioriteiten kenbaar gemaakt. Ook de jongerenraad heeft input gegeven voor de kadernota. De volgende thema’s zullen de komende jaren prioriteit krijgen:
 
Sociale samenhang en zelfredzaamheid
Veilige en leefbare kernen
Jeugd, school en veiligheid
 Alcohol en drugs
Verkeersveiligheid
 
Vervolg
In december zal het beleid door de gemeenteraad worden besproken. Na vaststelling door de raad, kan aan de uitvoering gewerkt worden. In de Kadernota Integrale Veiligheid is het beleid op hoofdlijnen vastgesteld. In tweejaarlijkse uitvoeringsplannen zal concreter ingegaan worden op de invulling ervan. Bij het samenstellen van de uitvoeringsplannen zal weer advies van diverse groepen ingewonnen worden.
 
Evaluatie veiligheidsbeleid 2011-2014
Bij het opstellen van de Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018  is ook een evaluatie gemaakt van het vorige veiligheidsbeleid. Uit deze evaluatie is gebleken dat de criminaliteit in de gemeente Woensdrecht in de afgelopen jaren is afgenomen. Dit geldt op vrijwel alle delictsoorten, waaronder woning- en autoinbraken, fietsendiefstallen, vernielingen en jeugdoverlast.
 
Delict 2011 2012 2013 ’11-‘12 '12-'13
Totaal aantal 1112 1107 925 -0,5% -16%
Woninginbraak 111 125 93 13% -26%
Autokraak 93 109 49 17% -55%
Diefstal van fietsen 34 29 24 -15% -17%
Vernieling 206 211 157 2% -26%
Jeugdoverlast 75 64 37 -15% -42%
 
 
Het cijferoverzicht van 2014 is uiteraard nog niet gereed, maar op basis van de beschikbare cijfers is de verwachting dat de dalende trend bij de meeste delictsoorten zal worden doorgezet.
 
Burgemeester Adriaansen licht toe: "De landelijke daling van de criminaliteitscijfers is gelukkig ook in Woensdrecht terug te zien. Dit komt door onder andere door een gerichtere inzet van politie en vrijwilligers. Ik wil alle partijen die hierbij betrokken zijn dan ook bedanken voor hun inzet. Het blijft voor ons als gemeente een belangrijke opgave om de politie, buurtpreventie, jongerenwerker en de BOA’s goed op elkaar af te stemmen, zodat we een maximaal resultaat behalen. Ook moeten we alert blijven op de zwaardere criminaliteit. In regionaal verband worden hiervoor flinke inspanningen geleverd. Zo wordt er intensief samengewerkt met andere gemeenten uit Brabant en Zeeland, met name op het gebied van informatiedeling, om samen op te treden tegen georganiseerde misdaad.”
 
Bron: gemeente Woensdrecht
 
 

 

Dossier: