Forse bezuinigingen in 2012, 2013, 2014

Vrijdagochtend 18 maart 2011 presenteerde wethouder financiën Martin Groffen de voornemens van het college van burgemeester en wethouders om te komen tot een sluitende begroting voor de komende drie jaar. Door de tegenvallende uitkering vanuit het rijk dient Woensdrecht de komende drie jaar 3,1 miljoen euro te bezuinigen. Het voorstel wordt op 29 maart behandeld in de opinieraad die plaatsvindt in MFC De Drieschaar in Ossendrecht.
 
De onzekerheid omtrent de (meerjaren) ramingen van de overheidsfinanciën is momenteel groot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat zowel het moment als de mate van het economische herstel nog voor een belangrijk deel onduidelijk zijn. Inmiddels is al wel zeker geworden dat de overheidsfinanciën langdurig uit het lood geslagen zijn als gevolg van de financiële en economische crisis. Een mogelijke verdere krimp van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2012, 2013 en 2014 als uitvloeisel van de toekomstige Wet Tekortreductie Rijk en Medeoverheden is niet ondenkbeeldig. Woensdrecht is genoodzaakt om de komende 3 jaar 3,1 miljoen euro te bezuinigen.
 
Maatregelen 2012-2013-2014
Op 6 januari 2011 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de prioritering van thema’s binnen de kerntakendiscussie en een aantal kaders en spelregels meegegeven voor de uitwerking van de vervolgopdracht: “doe de raad een voorstel met ongeveer 4,5 miljoen aan ombuigingsvoorstellen”. Waarbij de keuzes gemaakt dienen te worden gerelateerd aan de uitslag van de burgerraadpleging van eind 2010. Tijdens de uitwerking van de opdracht heeft het college geconstateerd dat de financiële opgave zo groot van omvang is dat zij genoodzaakt zijn om ook ombuigingsvoorstellen in beeld te brengen binnen de eerste 4 thema’s veilig, welzijn, bereikbaar en leren.
 
Het college heeft een voorstel voorbereid voor 4,4 miljoen euro waarbij men zich ten doel heeft gesteld om de financiën zodanig in te richten dat de kerntaken zijn veilig gesteld. Het is niet meer vanzelfsprekend dat overige taken en diensten, die niet wettelijk zijn opgelegd, van gemeentewege worden betaald. Aan de raad worden de navolgende ombuigingen voorgesteld:
 
1. thema veilig; voor dit thema wordt een ombuiging voorgesteld van € 50.000. Het college is van mening dat dit voorstel geen of nauwelijks effecten heeft op de te bereiken maatschappelijke effecten;
 
2. thema welzijn; hierbij wordt een ombuiging voorgesteld van € 213.000. Dit voorstel raakt het algemeen maatschappelijk werk en de ondersteuning van vrijwilligers. Deze instellingen worden met 10% gekort. Daarnaast worden de subsidies volledig geschrapt voor plaatselijke instellingen en ondersteuningsgroepen. In de kosten voor huishoudelijke verzorging wordt 5% bezuinigd. Ook wordt voorgesteld te bezuinigen op de EHBO-verenigingen. Burgers moeten zelf meer investeren in EHBO-opleidingen en de kosten voor de organisatoren van evenementen zullen hierdoor mogelijk toenemen als EHBO-verenigingen hun eigen inkomsten moeten verhogen. De voorziening in AED’s zijn buiten beschouwing gelaten;
 
3. thema bereikbaar: een ombuiging van €150.000 wordt voorgesteld. In het algemeen leiden de voorstellen tot een algehele versobering in de kwaliteit van de openbare ruimte. Er zal meer onkruid blijven staan, straatmeubilair wordt minder functioneel, de diversiteit van de wegbermen verandert;
 
4. thema leren: het college stelt een ombuiging voor van € 324.000. Ouders moeten meer gaan betalen voor peuterspeelzaalwerk. Het project Doe Effe Normaal  wordt gestopt. Voorts wordt het muziek- en dansonderwijs niet langer gesubsidieerd. Ook vervallen emancipatiesubsidies en subsidies voor opvang van vluchtelingen;
 
5. thema milieu: het college stelt een ombuiging voor van € 109.000. De effecten zijn beperkt. Er wordt bezuinigd bij groenafval, onderhoud van waterlossingen e.d. Voorts vervallen de subsidies aan Benegora en klimaatinitiatieven;
 
6. thema leefbaarheid: Bij dit thema worden ombuigingen tot een bedrag van € 922.000 voorgesteld. Het jeugd- en jongerenwerk wordt gekort. Subsidies voor organisaties die zich bezighouden met jeugd- en jongerenwerk, kindervakantiewerk en de scouting vervallen. Voor de beschikbaarheid van accommodaties zijn de maatschappelijke effecten groot. De MFC’s worden in stand gehouden. Echter de exploitatie en beheer komen volledig in handen van de beheerders. Deze gaan huurovereenkomsten aan met de gemeente. Kleinere accommodaties worden afgestoten waaronder het voormalige gemeentehuis in Huijbergen. Verder behelst het voorstel de scoutinggebouwen te verkopen aan in eerste instantie de scoutinggroepen tegen de boekwaarde en geen bijdragen meer te leveren voor beheer en onderhoud.
 
7. thema economie: hier wordt een ombuiging van € 20.000 voorgesteld. De voorstellen richten zich op een versobering van de adviezen van derden en voorlichting;
 
8. thema natuur: binnen dit thema wordt een ombuiging voorgesteld van € 100.000. De voorstellen regelen het afschaffen van het groenbeheerplan, het sluiten van het hertenkamp in Putte en het stoppen met het organiseren van boomfeestdagen;
 
9. thema werken: hier wordt een ombuiging voorgesteld van € 384.000. De voorstellen zijn van velerlei aard. Dit heeft maatschappelijke impact. Alle inwoners met inkomens tot 120% van de bijstandsnorm worden geraakt doordat het declaratiefonds wordt afgeschaft en bijzondere bijstand wordt verminderd;
 
10. thema sport: voor sport worden ombuigingen voorgesteld tot een bedrag van €818.000. Dit heeft  maatschappelijke impact is fors en divers. Kleinere gymzalen in Hoogerheide en Huijbergen worden afgestoten. Er wordt bezuinigd op evenementen, de monumentencommissie wordt afgeschaft en de sportsubsidies wordt in hun geheel afgeschaft. Voorgesteld wordt 1 centrale bibliotheekvoorziening in Hoogerheide in stand te houden, met servicepunten in de overige kernen. Alle sportparken moeten kostendekkend worden. De gemeente brengt meer kosten in rekening aan de verenigingen. Resumerend betekenen deze voorstellen dat de burgers voor het beoefenen en beleven van sport, kunst en cultuur meer op zichzelf worden aangewezen en dat de gemeente een basisniveau biedt in een select aantal kernen;
 
11. thema toerisme; hierbij wordt een ombuiging voorgesteld van € 126.000. Deze maatregelen hebben gevolgen, vooral voor de kermissen, volksfeesten als carnaval en Koninginnedag. Voorts dienen de kosten voor de accommodaties van de carnavalbouwclubs kostenneutraal worden, mogelijk door de loodsen te verkopen;
 
12. thema bestuurszaken: binnen dit thema wordt een ombuiging voorgesteld van € 162.000. Deze voorgestelde maatregelen hebben vooral effecten op de publieksvoorlichting, representatieve activiteiten als bijvoorbeeld huwelijksjubileumdag. Het wegvallen van een aantal subsidies voor promotionele activiteiten waardoor een aantal verenigingen zelf moeten gaan voorzien in de kosten van de activiteiten als Huijbergse muziekfeesten en kosten rondom wielerevenementen. Daarnaast worden er voorstellen gedaan over werkingskosten van de raad en raadscommissies.
 
Voorts stelt het college een ombuiging voor op de gemeenschappelijke regelingen. Men gaat uit van 3 maal 3% wat neerkomt op een bedrag van € 229.000 in 2014.
 
Bovenop alle ombuigingen wordt ook een besparing op de personeelskosten gerealiseerd van ruim € 700.000 en 10% op bedrijfsvoering (€70.000). Het gaat hierbij om ca. 10 tot 12 formatieplaatsen. Uitgangspunt is wel dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.
 
Buiten deze voorstellen zijn er nog 68 onderzoeksvragen, waarvan over 22 vragen uitsluitsel zal worden gegeven in de raadsvergadering van 7 juli.
 
Vervolgtraject
Het college voorstel wordt behandeld in de opinieraad van 29 maart. Aan de raad wordt voorgesteld om een principe besluit te nemen tot het bepalen van kerntaken en activiteiten en de daarbij behorende financiële ombuigingen in de raad van 14 april. Wat moet resulteren in ombuigingen van 3,1 miljoen euro. Dit besluit van 14 april 2011 gaat het college bespreken met het maatschappelijk middenveld met de bedoeling hen bij de ombuigingen te betrekken en door synergie effecten de gevolgen voor de maatschappelijke effecten te beperken. De resultaten hiervan worden vervolgens gerapporteerd aan de raad. De gemeenteraad zal in haar vergaderingen van 23 juni en 7 juli overgaan tot definitieve besluitvorming.
 
Persbericht gemeente Woensdrecht 
 
Dossier: