Dorpsplatform stelt notitie verkeersbeleving op

Al jaren bereiken het dorpsplatform Ossendrecht vragen en klachten over sluipverkeer door ons dorp. Het gaat met name over de snelheidsovertredingen en verkeersopstoppingen op bepaalde plaatsen.
 
De gemeente verklaarde altijd dat ze samen met de Belgische buurgemeenten een onderzoek lieten doen naar het sluipverkeer. In juni was het onderzoek eindelijk gereed. Maar daaruit bleek dat het dorp Ossendrecht slechts enkele malen werd genoemd. De enige twee aanbevelingen die van belang zijn voor de gemeente Woensdrecht zijn het afsluiten van de Abdijlaan en een vrachtwagensluis bij de A12. De afsluiting van de Abdijlaan is door de politiek verworpen en voor de vrachtwagensluis zijn we afhankelijk van de Belgen.
 
Het dorpsplatform heeft daarom besloten om zelf na te gaan waar de knelpunten liggen. Daarvoor hebben wij de notitie Verkeersbeleving in Ossendrecht opgesteld. De notitie bevat een weergave van de knelpunten en biedt maatregelen voor de korte termijn. Tevens kan de notitie gebruikt worden voor de verkeersscan die in het kader van het IDOP wordt uitgevoerd. De verkeersnotitie is hieronder te raadplegen.
 
Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen hoe de bewoners van Ossendrecht het verkeer door hun dorp beleven en in welke mate men hinder en overlast van het verkeer ondervindt.
Hiernaast worden enkele onderzoeken (onderzoek sluipverkeer en IDOP) onder de aandacht gebracht die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden op gebied van verkeer. 
Vanuit de huidige verkeerssituatie en aan de hand van deze onderzoeken is tot slot een advies opgesteld waarbij het dorpsplatform handreikingen aan de gemeente doet en maatregelen voorstelt om de verkeerssituatie in Ossendrecht te verbeteren.
 
Deze notitie is gepresenteerd tijdens onze openbare vergadering van 14 november jongstleden. De inbreng van de inwoners van Ossendrecht die aanwezig waren tijdens deze vergadering, is verwerkt in deze notitie.
 
Huidige situatie (knelpunten)
Thans wordt het volgende ervaren op verkeersgebied in ons dorp:
-    Hoge snelheden. De maximum snelheid wordt in vele gevallen overschreden.
-    Toename van sluipverkeer. Er rijden met name veel Belgische auto’s in de spits door onze dorpskern;
-    Toename van massa van het verkeer. Meer vrachtwagens door het dorp en een toename van de grootte en het aantal landbouwverkeer. Tevens zijn de routes van het busvervoer gewijzigd waardoor er meer bussen door de dorpskern rijden;
-    Nauwelijks verkeerscontrole. De handhaving op verkeersgebied is nihil.
-    Ongelukkige verkeerssituaties, zoals ter hoogte van kiosk aan de Markt en ter hoogte van Hotel Dekkers (Zr. Mr. Adolphinestraat).
 
Onderzoeken
Regionaal onderzoek sluipverkeer
Onlangs is dit onderzoek uitgevoerd door Vectris.
Het onderzoek is erg uitgebreid en zoals het DPO heeft vernomen zal alleen ter hoogte van de A4 een vrachtwagensluis worden gemaakt om vrachtwagens door de Woensdrechtse dorpen te weren. 
Dit roept bij ons de volgende vragen op:
-    Waar komt deze vrachtwagensluis ? Komende vanaf de rijksweg A4 voor of na de rotonde ?
-    Waarom komen er geen andere maatregelen ? Er is namelijk ook een aanwijsbare toename van het sluipverkeer tussen BASF en omgeving Essen dat door ons dorp rijdt. 
-    In welke mate wordt het DPO betrokken bij de resultaten van dit onderzoek, zoals eerder is toegezegd. 
 
IDOP
Op 15 juni jongstleden is het IDOP Ossendrecht gepresenteerd aan de bewoners van Ossendrecht.
In het IDOP zijn enkele verkeersprojecten benoemd die integraal worden opgepakt bij de centrumontwikkeling. Op zich is dit een goede aanpak om vanuit een breder verband deze verkeersprojecten met de bewoners van Ossendrecht en andere belanghebbenden te bespreken en te bezien wat hierbij mogelijk is.
Echter bepaalde situaties vragen wel om op korte termijn actie te ondernemen en niet te wachten op de uitvoeringsperiode 2013/2014 waarin uitvoering van deze verkeersprojecten is voorzien.
Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd van te treffen maatregelen die direct opgepakt kunnen worden en die dus niet op de uitkomsten van het IDOP hoeven te wachten.
 
Maatregelen
Het DPO stelt voor om op korte termijn de volgende maatregelen door te voeren:
1.    Ophangen van dynamische display waarop kenbaar wordt gemaakt hoe hard men rijdt, langs de O.L.V. ter Duinen laan (tussen Duinstraat en Kon. Wilheminastraat) en Molenstraat.  Zie mail dorpsplatform (d.d. 4-11-2011) gericht aan mevrouw Kolkman van de gemeente.
2.    Parkeerverbod ter hoogte van kiosk aan de Markt om doorstroming van verkeer te bevorderen. Met name de bussen en landbouwverkeer ondervinden hinder van deze smalle doorgang;
3.    Overleg voeren met eigenaren hotel Dekkers om bezoekers te laten parkeren op Cichoreiplein in plaats van langs Zr. Mr. Adolphinestraat en op Adolphineplein. Op het Cichoreiplein is namelijk na 18.00 uur voldoende plaats voor het parkeren van auto’s. Met bewegwijzering zou dit nog extra gestuurd kunnen worden;
4.    Overleg voeren met BASF of het mogelijk is om werknemers erop te wijzen een andere route te kiezen dan via Ossendrecht en Huijbergen of het inzetten van collectief vervoer naar de omgeving Essen. Vertegenwoordiger van DPO zal hiervoor een eerste aanzet geven in het reguliere overleg met BASF;
5.    Uitvoeren van verkeerscontroles waarbij met name op snelheid wordt gecontroleerd. Tijdstippen en locaties van deze controles in overleg met DPO.
6.    Invoeren van breedte- en lengtebeperkingen door de dorpskern van Ossendrecht;
7.    Plaatsen van bewegwijzering voor met name vrachtverkeer naar grote bedrijven aan rand van dorp (zoals Holland Crop);
8.    Uitwerking geven aan de verkeersadviezen die zijn opgenomen in het IDOP Ossendrecht. Met name de optimalisatie van de verkeerscirculatie.
 
Voorstel
Enerzijds stellen wij voor om op korte termijn een deel van de hierboven genoemde maatregelen te nemen die de verkeersstructuur in Ossendrecht direct kunnen verbeteren. Anderzijds vragen wij aandacht voor de uitwerking van de verkeersvraagstukken die genoemd zijn in het IDOP en deze vraagstukken voortvarend en in een goed georganiseerd overleg op te pakken. Met bijvoorbeeld een afzonderlijke “verkeerswerkgroep” hiermee aan de slag te gaan en de bevolking hierbij te betrekken. Uitkomsten goed afstemmen op de centrumontwikkeling. Op deze manier kunnen beide trajecten parallel aan elkaar lopen zonder dat er vertraging optreedt.
Hiernaast verzoeken wij de gemeente om het dorpsplatform op de hoogte te houden van allerlei ontwikkelingen op verkeersgebied, zoals bijvoorbeeld het geven van een terugkoppeling over de resultaten van het verkeersonderzoek nabij de basisschool in Ossendrecht. Bij het verplaatsen van de bushaltes in de O.L.V. ter Duinenlaan is dit overigens wel op een correcte manier gebeurt.
 
Ossendrecht, november 2011.