Denk mee over de woonvisie van de gemeente Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht werkt aan een nieuwe woonvisie. Die visie moet richting geven aan de woningbouwontwikkeling voor de komende jaren. De oude visie liep door tot 2009, daarna is er eigenlijk geen nieuwe visie meer opgesteld. Daarom heeft de gemeente nu eerst een Nota van Uitgangspunten opgesteld, dat de basis zal vormen voor de daadwerkelijke visie.

De Nota bevat dus nog geen concrete visie voor bijvoorbeeld Ossendrecht, maar baseert zich wel op bestaande beleidsdocumenten zoals het Integraal Dorpsontwikkelingsplan en de visie van de Woningstichtingen. De Woningstichtingen focussen de komende jaren vooral op Hoogerheide en Putte en voeren voor Ossendrecht vooral een 'conserverend' beleid. 

In de Nota zijn onder meer de volgende uitgangspunten vermeld:

- De ontwikkelingen in de zorg, de positie van senioren op de woningmarkt en de gevolgen 
van extramuralisering voor het zorgvastgoed (leegkomende bejaardentehuizen); 
- De veranderende vraag van de woonconsumenten als gevolg van de verandering van de 
huishoudengrootte; 
- Ontwikkeling van de bestaande woningvoorraad; 
- De gewenste toename van diversiteit op de woningmarkt, met name de toenemende vraag 
naar huurwoningen en goedkope koopwoningen; 
- Mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid met name bij de bestaande 
woningvoorraad; 
- De huisvesting van specifieke doelgroepen zoals arbeidsmigranten en statushouders. 
 
De gemeente heeft ons als dorpsplatform gevraagd om mee te denken met de woonvisie. Wij zijn daarom ook benieuwd naar uw input. Wat vindt u van de uitgangspunten? Mist u daar nog invalshoeken in en waar ziet u graag dat de gemeente de accenten voor de komende jaren legt? Laat het ons uiterlijk donderdag 20 november weten via info@dorpsplatform-ossendrecht.nl 
 
Dossier: