Dashboardlijst bij openbare vergadering 12 mei 2014

Versie: mei 2014
 
1. Idop Ossendrecht  
 
Status
Update mei 2014: De toekomstvisies van alle dorpen (de 5 iDOP’s) lopen tot 2025 en omvatten zowel ruimtelijke als maatschappelijke projecten. De deelprojecten uit de iDOP’s zijn uitgezet in de gemeentelijke organisatie. De deelprojecten worden waar mogelijk meegenomen in de gemeentelijke taken en gefinancierd uit reguliere budgetten. De maatschappelijke projecten worden meegenomen in het nieuwe WMO-beleid en in het Integraal project Transities. De ruimtelijke iDOP-projecten zijn overgedragen aan het team Ruimte.
 
Centrum is opgeknapt, maatschappelijke projecten gaan nog door.
 
Op 17 september 2013 is een overleg geweest tussen Margriet Rozemond, Arjan Wierckx en het dorpsplatform Ossendrecht. Margriet heeft verzocht om een vervolgafspraak (nog geen reactie vanuit het dorpsplatform hiervoor).
 
Een iDOP is een toekomstvisie met deelplannen tot 2025. Daarbij kunnen gaande het traject door nieuwe ontwikkelingen deelplannen afvallen of bijkomen. Als projectontwikkelaars kansen zien en willen investeren in ruimtelijke projecten, zullen die zeker door de gemeente opgepakt worden. 
 
De ‘Maatschappelijke’ projecten worden meegenomen in het nieuwe WMO-beleid en in het Integraal project Transities. En komen terug (worden besproken) in het overleg met de Wmo-adviesraad. De komende 3 maanden draagt Margriet de lopende ‘Ruimtelijke’ iDOP-projecten over aan collega’s van het team Ruimte. 
 
Margriet Rozemond
Oktober 2013
 
 
2. Sluipverkeer
Status Mei 2014: geen update
 
27-05-2013: Dit onderzoek is uitgevoerd vorig jaar in maart maar stilgelegd in samenspraak met het dpf, omdat de resultaten zullen worden samengenomen met het nieuwe onderzoek (snelheid). Voor dit onderzoek worden nu de voorbereidingen getroffen.
 
In het verleden heeft het regionaal onderzoek sluipverkeer plaatsgevonden. Dit rapport is in 2011 door de raad goedgekeurd. Voor de gemeente Woensdrecht werden onderstaande maatregelen voorgesteld.
 
1. knip Abdijlaan;
2. vrachtwagensluis Lange weg;
3. afsluiten op- en afrit nummer 29.
 
Door de raad is enkel maatregel 2 goedgekeurd. 
Het onderzoek zal dit jaar wijzigingen ondergaan en komt opnieuw in het college omdat door het bureau, voor de Belgische gemeenten, een aantal zaken niet zijn doorgevoerd. U zal hiervan op de hoogte worden gehouden.  
 
Het onderzoek is gewijzigd maar door de wijzigingen in het Antwerps bestuur hebben zij nog niet gereageerd. Voor de gemeente Woensdrecht hebben de wijzigingen geen consequenties. De stad Antwerpen heeft beloofd om hier zo snel mogelijk werk van te maken. 
 
Véronique Termolle
27-05-2013 -
 
 
Accommodatienota
Status Update mei 2014: Op 27 maart 2014 zijn alle dorpsplatforms geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Eind mei / begin juni zullen de verenigingen uitgenodigd worden voor een informatief gesprek over de gemeentelijke accommodaties. 
 
Nader onderzoek onder de inwoners nodig.
 
De eerste bestuurlijke stap zal in december genomen worden. Daarna zal begin volgend jaar nader overleg gevoerd worden met de betrokken verenigingen, instanties etc. 
Margriet Rozemond
Oktober 2013
 
Boudewijngroeve
Status Mei 2014: geen update
 
22/10: Vestia is bezig met de totstandkoming van het m.e.r. en het voorontwerp bestemmingsplan.
Als dat gereed is en naar de gemeente opgestuurd is, kunnen wij onze planning van de behandeling en de te volgen procedure maken. 
Vestia is ook bezig om een overeenkomst te sluiten met Natuurmonumenten over het beheer en mogelijk toekomstig eigendom van het natuurgebied binnen het project groeve Boudewijn. Mogelijk zou een dergelijk overeenkomst dit jaar nog gesloten kunnen worden.
 
27/5: Projectleider heeft informatie verstrekt nav vraag Rutger Meijer tijdens openbare vergadering maart. Dorpsplatform heeft dit verslag ook gekregen Kees Nieuwenhuize Oktober 2013 -