Brief aan de gemeenteraad over AZC

Beste leden van de Raad,
 
Mede naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 24 mei jongstleden met betrekking tot de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Putte of Ossendrecht, willen wij hierbij onze zorg uitspreken met betrekking tot de gevolgde procedure en de eventuele komst van een asielzoekerscentrum.
 
Allereerst willen wij beginnen met onze complimenten uit te spreken over de uitgebreide en transparante informatie die het college van B&W en de vertegenwoordigers van COA hebben verstrekt tijdens de informatieavond van 24 mei jongstleden.
 
De presentatie was uitgebreid en er was voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.
 
Qua procedure hebben wij twee zaken waar we uw aandacht voor willen vragen.
 
Ten eerste bevreemd het ons dat een ondernemer (in dit geval de firma de Nijs) een dergelijke procedure kan opstarten en hiermee wellicht onnodig veel onrust kan veroorzaken onder de bevolking. Als het AZC namelijk niet doorgaat is alle discussie en ongenoegen voor niets geweest en zijn er alleen maar verliezers. Wij zijn van mening dat de gemeenteraad in dit soort kwesties veel meer het voortouw dient te nemen, de te volgen (communicatie)procedure moet bepalen en aan het roer moet blijven staan bij alle te nemen beslissingen.
 
Ten tweede hebben wij onze twijfels of er een gedegen onderzoek is uitgevoerd naar alternatieve locaties. Een dergelijk onderzoek dient namelijk een integrale afweging te zijn, waarbij de financiële haalbaarheid, de impact op de bevolking, milieuaspecten, ruimtelijke consequenties en toekomstvisies nader zijn onderzocht. De uitleg dat het AZC niet gevestigd kan worden op de Kon. Wilhelminakazerne (vanwege bouwkosten) roept bij ons bijvoorbeeld de nodige vraagtekens op. Op deze locatie werd een kleine 10 jaar geleden de komst van een AZC geaccepteerd en waren volgens de burgemeester weinig klachten vanuit de omgeving. Wat weegt in deze dan zwaarder.
 
Ons inziens zijn in overleg met bovengenoemde ondernemer een 2-tal locaties als voorkeurlocaties aangewezen en zijn later mindere locaties in het locatieonderzoek opgenomen. Bij een gedegen locatieonderzoek wordt qua procedure veelal andersom gewerkt: eerst een x aantal locaties aanwijzen en later locaties door besluitvorming van de Raad laten afvallen.
 
Als dorpsplatform kunnen we geen uitspraak doen over of we voorstander of tegenstander zijn van de komst van een AZC in ons dorp.
 
Wel bereiken ons vele negatieve reacties van inwoners van Ossendrecht over de komst van een AZC in onze gemeente.
 
Mocht de locatie “Boudewijn groeve” of een andere locatie in Ossendrecht uiteindelijk worden aangemerkt als locatie voor de vestiging van een AZC, dan vragen wij u aandacht voor het volgende:
 
-       Het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) voor Ossendrecht zal u binnenkort worden aangeboden. Dit IDOP, gemaakt door en voor de bewoners van Ossendrecht, wordt tijdens een 3de bewonersavond op 15 juni aanstaande aan de bewoners gepresenteerd. In dit IDOP staat bijvoorbeeld het gebied “Boudewijn groeve” als herontwikkelingslocatie genoemd. Is een herontwikkeling van andere voorzieningen (b.v. woningen) nog reëel en financieel haalbaar met een AZC in de achtertuin. Kortom voor deze locatie dient ons inziens een volledige ontwikkelingsvisie te worden opgesteld waaruit de financiële haalbaarheid van andere ontwikkelingen getoetst dient te worden. Bij deze ontwikkelingsvisie dient de komst van een AZC nadrukkelijk in ogenschouw te worden genomen. Dit zou overigens wat ons betreft ook moeten gelden voor andere locaties in Ossendrecht;
 
-       Wij hebben onze zorg voor het behoud van de identiteit van ons dorp. Thans bepalen vele Polen, Duitsers, Roemenen en andere migranten het straatbeeld van Ossendrecht. Daarnaast huisvest Ossendrecht “probleemjongeren” in Almata en drugsverslaafden in de voormalige kazerne.
 
Ossendrecht wordt onder andere gekenmerkt door het “ons kent ons” gedachte en het sterke verenigingsleven. Door de komst van meerdere onbekenden in het dorp wordt dit gevoel sterk aangetast. We spreken namelijk van circa 500 asielzoekers op een bevolking van ongeveer 5000 inwoners.
 
-       We vragen aandacht voor onze voorzieningen (waaronder supermarkten, scholen, verenigingen en medische zorg) in ons dorp en of deze voorzieningen kwalitatief gezien op de komst van asielzoekers zijn ingesteld. In hoeverre gaat de gemeente of COA deze voorzieningen ondersteunen en het personeel ofwel de vrijwilligers hierin begeleiden;
 
-       Hiernaast geven wij u in overweging om de opbrengsten die een AZC (mogelijk) genereert ten goede te laten komen aan de betreffende kern waar het AZC wordt gevestigd, zodat deze middelen kunnen worden ingezet voor ontwikkelingen en/of voorzieningen in het dorp;
 
-       Tot slot achten wij een kwalitatief goede en transparante communicatie op zijn plaats. Zoals hierboven aangegeven is een goed begin gemaakt op 24 mei jongstleden. We vragen ons namelijk af op welke wijze omwonenden en andere dorpsbewoners in de vervolgfase worden betrokken bij de planvorming, bij de periode van bouwen, bij de ingebruikname van het AZC en na vertrek van de asielzoekers. Bij dit soort ontwikkelingen is het erg belangrijk dat de gemeente en de oprichter van een dergelijk complex (in dit geval COA) continu in gesprek blijft met de omwonenden. Een gedegen communicatieplan is voor deze ontwikkeling onontbeerlijk.
 
Wij verzoeken u het bovenstaande als advies te beschouwen en mee te nemen in uw overwegingen met betrekking tot dit onderwerp.
 
Hoogachtend,
 
Het dorpsplatform van Ossendrecht,
 
Namens dezen,
 
A. van der Vliet.
 
Dossier: