Brief aan de gemeenteraad inzake bezuinigingen

Beste collegeleden en leden van de raad,
 
De afgelopen week hebben wij met het nodige ongeloof en verontwaardiging kennis genomen van het ombuigingsvoorstel van het college om 4,4 miljoen euro de komende jaren te bezuinigen, dat door de raad moet worden teruggebracht naar 3,1 miljoen. Alhoewel het niet tot onze kerntaken behoort willen wij als dorpsplatform graag meedenken over de bezuinigingsoperatie met als doel ervoor te zorgen dat Ossendrecht een leefbare en bruisende kern blijft.
 
Via deze brief willen wij u dit ongenoegen verduidelijken en doen wij ook enkele suggesties om uit deze impasse te komen.
 
Uit het ombuigingsvoorstel blijkt dat met name het maatschappelijk werk, het jeugd- en jongerenwerk en de (sport)verenigingen de dupe worden van de bezuinigingen die het college voorstelt.
 
In Ossendrecht zijn deze organisaties talrijk, goed georganiseerd en de hoeksteen van onze gemeenschap.
 
Als voorbeeld kan hierbij worden genoemd het onlangs geïnstalleerde buurtpreventieteam in Ossendrecht, waarbij vorige week al snel een wachtlijst ontstond van enthousiaste vrijwilligers die aan dit initiatief wilde deelnemen.
 
De verenigingen in Ossendrecht dragen ons inziens in sterke mate bij aan de leefbaarheid in ons dorp en de leefbaarheid is mede daardoor van een hoge kwaliteit. Mensen kennen elkaar vanuit de verenigingen en kunnen elkaar vanuit deze sterke samenhang goed en gemakkelijk aanspreken op houding en gedrag.
 
Door het invoeren van het ombuigingsvoorstel zien we deze sociale samenhang de komende jaren achteruit gaan, zien we het ledenbestand van diverse verenigingen afnemen en zijn we bevreesd dat bepaalde verenigingen het hoofd niet meer boven water kunnen houden.
 
De bezuinigingsvoorstellen voor de thema’s welzijn, leefbaarheid en sport zijn namelijk qua financiële omvang aanzienlijk en voor sommige situaties in onze ogen niet realiseerbaar.
 
Bovendien hebben wij grote moeite met het wegvallen van de bibliotheek in ons dorp. De drempel om boeken in Hoogerheide te halen zal namelijk voor vele bewoners van Ossendrecht te groot zijn, waardoor ons inziens vele kinderen uit Ossendrecht geen boek meer zullen lezen, terwijl ze dit nu wel doen. Een reden te meer om vast te houden aan toezeggingen uit het verleden dat elke kern recht heeft op zijn eigen voorzieningen.
 
Ook de reacties in BN de Stem en de massale opkomst tijdens de inspraakavond van dinsdag 29 maart tonen aan dat er de nodige bezorgdheid is bij de inwoners en ondernemers van de gemeente Woensdrecht over dit voorstel.
 
Bij een dergelijke hoeveelheid tegenstanders rechtvaardigt dit ons inziens een heroverweging van het gedane ombuigingsvoorstel.
 
We realiseren ons dat er bezuinigd moet worden en vanuit deze invalshoek en rekening houdend met het bovenstaande willen wij u dan ook hierbij enkele suggesties en voorstellen doen:
 
1. Verdeel de bezuinigingsvoorstellen evenredig over de twaalf thema’s zodat het zwaartepunt niet bij het maatschappelijk werk, het jeugd- en jongerenwerk en de (sport)verenigingen komt te liggen;
 
2. Bezuinig op de grote posten van uw begroting (zoals Onderhoud wegen en riolering / uitkeringen en WMO) zodat de directe pijn minder is bij de burger. Het ombuigingsvoorstel voor het thema “Bereikbaarheid” is bijvoorbeeld volgens ons een te laag percentage ten opzichte van de totale lasten voor dit thema in de programmabegroting;
 
3. Stel grote investeringen enkele jaren uit zodat er financiële ruimte ontstaat in deze moeilijke tijd. Als voorbeeld noemen we hierbij de reconstructie van de Scheldeweg/Putseweg;
 
4. Inventariseer of alle gevoteerde middelen binnen de gestelde jaarschijven worden uitgegeven. Anders gezegd: worden alle gevoteerde middelen wel op tijd uitgegeven en zijn er de afgelopen jaren geen middelen in de begroting blijven staan die niet besteed kunnen worden;
 
5. Scherp het aanbestedingsbeleid aan en zoek naar alternatieve aanbestedingsmogelijkheden, zoals prijsvraag, EMVI, raamcontracten, Design & Construct. Ook hiermee kan het nodige bespaard worden in financiële zin en voor het ambtelijk apparaat (inzet van uren);
 
6. Doe een goede implementatie van het overdragen van financiële verantwoordelijkheden naar verenigingen. Zorg voor een ruime overgangsperiode en voor een professionele begeleiding. Zoek naar een bepaalde samenhang van werkzaamheden en ondersteun de verenigingen hierin. Organiseer bijvoorbeeld het onderhoud van alle gebouwen van de voetbalverenigingen en ga hiervoor één contract aan.
 
Vanwege het grote ongenoegen van ons en de inwoners van de gemeente Woensdrecht over dit voorstel gaan wij ervan uit dat u uw geloofwaardigheid wil behouden en rekening houdt met de belangen van onze inwoners.
 
Wellicht dat bovengenoemde suggesties en voorstellen u voldoende inzicht hebben gegeven om het ombuigingsvoorstel een positieve wending te geven voor de gemeenschap van Ossendrecht (en de andere dorpen).
 
Wij hopen dan ook dat u een weloverwogen besluit neemt over de voorgestelde ombuigingsvoorstellen van het college.
 
Hoogachtend,
 
Het Dorpsplatform Ossendrecht,
 
Namens dezen,
 
A. van der Vliet
 
(voorzitter Dorpsplatform Ossendrecht)
Dossier: