Antwoord gemeente op brief strooibeleid

Geachte voorzitters van de Dorpsplatforms,
 
Op 8 december ontvingen wij van u een email waarin u aangeeft zorgen te hebben over de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het gladheidbestrijdingsplan van de gemeente Woensdrecht. Tevens geeft u aan dat u zich overvallen voelt door de besluiten van het college en de raad ten aanzien van bovengenoemde wijzigingen.
 
Proces
Op 7 juli 2011 heeft de gemeenteraad een aantal besluiten genomen met het oog op de kerntakendiscussie. De besluiten zijn tot stand gekomen nadat hiertoe ambtelijk voorstellen zijn gemaakt. In het voortraject is de bevolking in een aantal sessies geconsulteerd welke maatschappelijke aspecten wel en welke niet voor bezuiniging in aanmerking zouden moeten komen.
Het klopt inderdaad dat niet elke bezuiniging die op 7 juli is vastgesteld door de raad tevoren met de specifieke doelgroepen waaronder de dorpsplatforms is gecommuniceerd. Sommige bezuinigingsvoorstellen zijn zelfs pas tijdens het debat op 7 juli door de politieke partijen ingebracht. Zo is het ook gelopen met de beslissing om niet langer prioriteit 2 te strooien.
Hierna heeft de totstandkoming van het Gladheidbestrijdingsplan 2011/2012 de normale procedure gevolgd tot en met de ter inzage legging.
 
Tot slot
Wat de precieze gevolgen zijn van deze beslissing zijn laat zich niet eenvoudig uitleggen in een brief. Het college wil hierover graag een uitleg geven tijdens de themabijeenkomst van 31 januari. Hier heeft u ruimschoots de gelegenheid om uw vragen aan een inhoudelijk deskundige te stellen. U inbreng zal daarna gebruikt worden om te kijken naar maatwerkoplossingen die de pijn kunnen verzachten, wetende dat de beoogde bezuinigingsdoelstelling gerealiseerd moet worden. Verder moet er rekening gehouden worden met het voorkomen van aansprakelijkheid indien de gemeente dergelijke taken aan derden overlaat. 
 
Deze brief  wordt u in de loop van volgende week eveneens via de post toegezonden.
 
Met vriendelijke groet,
 
college van burgemeester en wethouders
Dossier: