Actielijst bij openbare vergadering 6 februari 2014

ACTIELIJST OPENBARE VERGADERING DORPSPLATFORM OSSENDRECHT 28-10-2013
 
Datum:                       28 oktober 2013
Voorzitter:                  A. v/d Vliet
Vicevoorzitter:           A. van Loon
 
Afwezig:
Aanwezig:                  A. v/d Vliet, A. van Loon, J.G. Zaal, J.M. Fontein, A.C.M. Buijsen, C.A.E. Meijlemans, W. de Koning, D. Voorheijen (wijkagent), A.C.H. van Dongen, R.A.M. van Meir, F. Linders. S. Adriaansen (collegelid), F.C. Hoeks (Teamleider Wijkoverstijgend Beheer, afdeling Beheer Collectieve Voozieningen), S.C.A. Kok (ambtelijk secretaris)
 
Aantal acties:  8
 
26 februari 2013
Evaluatie Diftar
Het dorpsplatform geeft aan dat zij graag betrokken willen worden bij de evaluatie van Diftar in de raad van oktober.
Begin 2014 (+- midden februari)  zal een echte evaluatie gehouden worden (dan kan er over de periode van een jaar gekeken worden).
22/10: Een tussentijdse stand van zaken (jan-september) is inmiddels in het college behandeld. Een raadsinformatienota met de tussentijdse gegevens gaat in november naar de gemeenteraad. Daarna zal het dorpsplatform deze ook ontvangen.
 
26 maart 2013
Verlichting OLV Ter Duinenlaan
Het dorpsplatform wil graag weten wanneer de verlichting in de OLV Ter Duinenlaan aangebracht wordt.
Medio maart zal de verlichting aangepakt worden. De verlichting wordt aan één zijde van de straat gepositioneerd (noordzijde), dus bij binnenrijden van Ossendrecht aan de rechterzijde van de straat. Enkel ter plaatse van de Shell en de bushalte spingt de verlichting over naar de andere zijde van de weg.
Oktober: Johan Tjarks neemt contact op met Arjen Buijssen en Ernest Meylemans om samen met Imtech te bespreken wat er gedaan kan worden.
22/10:: Het voorstel is nog niet aan het college voorgelegd.
27/5: Offertes zijn opgevraagd. Budget is niet voldoende, maar er is een financiële meevaller binnen het iDOP budget. Het college zal beslissen of dit ingezet kan worden voor verlichting OLV Ter Duinenlaan..
 
26 maart 2013
Wijkschouw 2012 Calfven
Wijkschouw 2012 terugkoppeling: handhaving carnavalsloods.
November 2013: Medewerker handhaving (Robbert Peeters) heeft per e-mail contact gehad en de aanvullende vraag beantwoord.
28/10: Meneer heeft de stukken ingezien en heeft nog een aanvullende vraag. Uitgezet bij Robbert Peeters.
22/10: Sharan heeft hier nog geen uitsluitsel over vanuit handhaving. Wel is de presentatie van de georganiseerde voorlichtingsavond beschikbaar.
3/6: Dhr. Van Oevelen wil graag het rapport inzien. Sharan vraagt aan handhaving of dit mogelijk is, maar mogelijk is dit niet openbaar.
9/4: Handhaving carnavalsloods. Het punt is bekend bij handhaving er is een voorlichtingsavond georganiseerd door de gemeente samen met de brandweer en Omgevingsdienst (voormalige RMD). Ook hebben de brandweer en de ambtenaren van handhaving na deze melding controle uitgevoerd en er werd op dat moment geen gevaarlijke situatie geconstateerd. Daarnaast zijn de carnavalsloodsen opgenomen in de periodieke controles (1x per 5 jaar worden deze nu gecontroleerd).
27/3 uitgezet bij buitendienst (Bergstraat) en handhaving (carnavalsloods).
 
3 juni 2013
Wateroverlast begraafplaats
Tijdens hevige regenval is er wateroverlast op de paden van de begraafplaats
In november is de grond losgemaakt zodat het water sneller kan wegzakken.
Oktober: Nog niet opgelost
9/8: De gebroken mijnsteen is inmiddels losgefreesd
3/6: Tijdens de openbare vergadering heeft Frans Hoeks aangegeven om dit probleem binnen een maand aan te pakken.
 
3 juni 2013
Verkeer Trambaan
Tijdens de openbare vergadering wordt het signaal afgegeven dat er tijdens de spits vaak te hard wordt gereden op de locatie bij de Luchtballon.
10/1: De meting op Trambaan moet nog worden uitgevoerd en is in de planning opgenomen. Maar we kunnen nog niet aangeven wanneer dat deze telling kan worden uitgevoerd. Op dit moment hangt de verkeersteller (we hebben er maar één) op Hageland waar ook klachten spelen en urgent gemeten moet worden. Verkeersdeskundige gaat na of de meting op de Trambaan naar voren gehaald kan worden.
9-1-2014: Aan Peter N. gevraagd
Oktober: Wanneer wordt het meettoestel opgehangen?
9/8: Reactie verkeersdeskundige: Ik heb hier nog niets over vernomen via de wijkagent maar ik zal deze straat in de lijst van het meettoestel plaatsen. Deze wordt dan wel pas na de vakantieperiode opgehangen.
3/6: Wijkagent neemt dit op met verkeersdeskundige gemeente. Echter is het ook verantwoordelijkheid van de inwoners zelf, want het is met name bestemmingsverkeer.
 
3 juni 2013
Openbaar vervoer
Stand van zaken
22/10: Verkeersdeskundige geeft aan dat de dienstregeling voor 2014 is vastgesteld door GS. Voor gemeente Woensdrecht worden er op de website van de Provincie Noord-Brabant geen wijzigingen in de lijnen (110, 104 of 105) genoemd. Maar de frequentie en tijden worden wel anders. Daar waar veel vraag is, komen extra ritten en waar weinig vraag is vervallen ritten. Dat is het verhaal dat de gedeputeerde in de raad(scommissie) heeft verteld. Het dorpsplatform zal deze presentatie ontvangen.
De verkeersdeskundige verwacht verder dat er in december meer gezegd kan worden over de dienstregeling in 2015.
3/6: De gedeputeerde zal in de raad van 11 september een presentatie gehouden.
 
28-10-2013
Bushalte Putseweg
Vraag dorpsplatform of hier geen abri’s geplaatst kunnen worden. Drukke bushalte met veel schooljeugd, maar geen voorzieningen.
10-1: Het plaatsen van abri’s is nog in onderzoek bij de verkeersdeskundige.
Bij mijn weten, worden abri's geplaatst door het bedrijf dat deze objecten feitelijk als reclame-uiting plaatst. Daarbij speelt het aantal passanten (verkeer) een rol, om te bepalen of een abri op de gevraagde plek voldoende dagelijkse kijkers heeft. Als dat het geval is (en volgens mij is dat hier zo) dan is er genoeg animo om reclame te plaatsen en de opbrengsten en daarmee dus interessant genoeg voor de abri-boer om er daar twee weg te zetten. Die aanvraag moet richting dat bureau. Maar ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar ik heb het in beeld nu en zal daar verder actie op ondernemen.
Het is mij (nog) niet duidelijk welke kosten gemoeid zijn met de aanschaf en plaatsing van abri's. Ook weet ik niet of er een budget voor gereserveerd is. Dus geeft aan dat we na contact met Veolia hierover wel de indruk hebben dat er voldoende reizigers zijn, die een abri rechtvaardigen. Maar we moeten even kijken wat het kost en of de politiek dat er dan voor uit wilt geven.
9-1-2014: Aan Peter N. gevraagd
 
28-10-2013
Brandweerkazerne
Poort wordt niet goed afgesloten
Frans Hoeks heeft gebouwenbeheer maatregelen doorgenomen om de poort goed af te sluiten.
 
28-10-2013
Geleiderpalen
Publieksvraag: Wit gekleurd ipv zwart?
Doen we niet ivm algheel beeld in de gemeente
 
28-10-2013
Fietspad Olv Ter Duinenlaan
Overlast begroeiing
Frans Hoeks heeft hierover contact gehad met de aannemer.
 
28-10-2013
Bomen Nolenstraat
Verzoek om te snoeien
Bomen zijn in november gesnoeid.
 
28-10-2013
Klimop bij Dubois
Wel of niet toegezegd? Nu staat er alleen een haag, geen klimop
Burgemeester bespreekt dit met wethouder Huijgens
 
Jan-2014
Afval (divers)
-          Onduidelijkheid tarieven
-          Portal Saver
- www.afvalscheiden.nu en/of publicatie in W.Bode. Gft-container voortaan gratis en 2 tikken milieustraat
- Op saver.nl is met postcode, huisnummer en code op saverpas in te loggen en kan gezien worden wanneer en hoe vaak een bepaalde container aangeboden is
 
Wifi Drieschaar
Dorpsplatform zou graag wifi in MFC De Drieschaar willen.
Momenteel in behandeling bij de gemeente.