Actielijst bij openbare vergadering 12 november

Datum:                       12 mei 2014

Voorzitter:                  A. v/d Vliet

Vicevoorzitter:           A. van Loon

Aanwezig:                  J.M. Fontein, A. v/d Vliet, A. van Loon, J.G. Zaal, A.C.M. Buijsen, C.A.E. Meijlemans, W. de Koning, D. Voorheijen (wijkagent), A.C.H. van Dongen, R.A.M. van Meir, F. Linders. S. Adriaansen (collegelid), F.C. Hoeks (Teamleider Wijkoverstijgend Beheer, afdeling Beheer Collectieve Voorzieningen), S.C.A. Kok (ambtelijk secretaris)

Aantal acties: 3

Datum

Onderwerp

Activiteit/afspraak

Gereed

26 februari 2013

Evaluatie Diftar

Het dorpsplatform geeft aan dat zij graag betrokken willen worden bij de evaluatie van Diftar in de raad van oktober.

Update oktober: Dorpsplatforms zijn middels een persbericht geïnformeerd.  http://www.woensdrecht.nl/internet/publicaties_218/item/4-9-2014-woensdrecht-kijkt-positief-terug-op-een-jaar-diftar_90365.html

 

19-8: Zodra gemeenteraad op de hoogte is, informatie ook naar de dorpsplatforms (begin september).

 

Update mei 2014: Heeft enige vertraging opgelopen. Streven is om nog deze maand de raad te informeren en dan zullen de dorpsplatforms ook op de hoogte gesteld worden van de resultaten.

 

Begin 2014 (+- midden februari)  zal een echte evaluatie gehouden worden (dan kan er over de periode van een jaar gekeken worden).

 

22/10: Een tussentijdse stand van zaken (jan-september) is inmiddels in het college behandeld. Een raadsinformatienota met de tussentijdse gegevens gaat in november naar de gemeenteraad. Daarna zal het dorpsplatform deze ook ontvangen.

            

Bushalte Putseweg

Vraag dorpsplatform of hier geen abri’s geplaatst kunnen worden. Drukke bushalte met veel schooljeugd, maar geen voorzieningen.

19-8: Wethouder Van Agtmaal gaat dit na bij de Provincie.

 

Update mei 2014: Deze haltevoorziening is niet van de gemeente, maar van de Provincie. De Provincie heeft bij de verkeersdeskundige aangegeven dat het voorstel van abri’s bij deze halte zouden worden opgenomen samen met het toegankelijk maken van deze halte. Dit is nog niet gebeurd, de verkeerskundige heeft daarom nogmaals contact opgenomen en verwacht deze maand een antwoord.

 

10-1: Het plaatsen van abri’s is nog in onderzoek bij de verkeersdeskundige.

 

Speeltuin Molenstraat

Vanuit publiek kwam opmerking over oa ondergrond van deze speeltuin

Update oktober 2014: Er zijn met de omwonenden afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van de speelplek. Zij gaan de speelplek structureel schoonhouden, waardoor de gemeente Woensdrecht heeft toegezegd om de plek te laten zoals die is. Bij ingebreke blijven van vrijhouden van zwerfvuil door de omwonenden vormen we alsnog de plek om naar een speeltuin met als valondergrond houtsnipper. De gemeente Woensdrecht zal om de 5 jaar het zand vervangen om zo ook de locatie bacteriologisch zuiver te houden.

Daarnaast mogen de omwonenden de struiken langs de paden en rondom de speelplek snoeien zodat deze geen overlast veroorzaken. Zij moeten dit minimaal een week van te voren aangeven zodat de buitendienst het snoeiafval kan ophalen. De reguliere onderhoudswerken (snoeien) blijven door Prop uitgevoerd worden.