Actielijst bij openbare vergadering 12 mei 2014

Datum: 28 oktober 2013
Voorzitter: A. v/d Vliet
Vicevoorzitter: A. van Loon
Afwezig: J.M. Fontein
Aanwezig: A. v/d Vliet, A. van Loon, J.G. Zaal, A.C.M. Buijsen, C.A.E. Meijlemans, W. de Koning, D. Voorheijen (wijkagent), A.C.H. van Dongen, R.A.M. van Meir, F. Linders. S. Adriaansen (collegelid), F.C. Hoeks (Teamleider Wijkoverstijgend Beheer, afdeling Beheer Collectieve Voozieningen), S.C.A. Kok (ambtelijk secretaris)
Aantal acties: 8
 
26 februari 2013
Evaluatie Diftar
Het dorpsplatform geeft aan dat zij graag betrokken willen worden bij de evaluatie van Diftar in de raad van oktober.
Begin 2014 (+- midden februari)  zal een echte evaluatie gehouden worden (dan kan er over de periode van een jaar gekeken worden).
22/10: Een tussentijdse stand van zaken (jan-september) is inmiddels in het college behandeld. Een raadsinformatienota met de tussentijdse gegevens gaat in november naar de gemeenteraad. Daarna zal het dorpsplatform deze ook ontvangen.
 
Update mei 2014: Heeft enige vertraging opgelopen. Streven is om nog deze maand de raad te informeren en dan zullen de dorpsplatforms ook op de hoogte gesteld worden van de resultaten.
 
26 maart 2013
Verlichting OLV Ter Duinenlaan
Het dorpsplatform wil graag weten wanneer de verlichting in de OLV Ter Duinenlaan aangebracht wordt.
 
27/5: Offertes zijn opgevraagd. Budget is niet voldoende, maar er is een financiële meevaller binnen het iDOP budget. Het college zal beslissen of dit ingezet kan worden voor verlichting OLV Ter Duinenlaan..
22/10:: Het voorstel is nog niet aan het college voorgelegd.
Oktober: Johan Tjarks neemt contact op met Arjen Buijssen en Ernest Meylemans om samen met Imtech te bespreken wat er gedaan kan worden.
 
Medio maart zal de verlichting aangepakt worden. De verlichting wordt aan één zijde van de straat gepositioneerd (noordzijde), dus bij binnenrijden van Ossendrecht aan de rechterzijde van de straat. Enkel ter plaatse van de Shell en de bushalte spingt de verlichting over naar de andere zijde van de weg.
 
Update mei 2014: gerealiseerd. 
 
3 juni 2013
Verkeer Trambaan
Tijdens de openbare vergadering wordt het signaal afgegeven dat er tijdens de spits vaak te hard wordt gereden op de locatie bij de Luchtballon.
 
3/6: Wijkagent neemt dit op met verkeersdeskundige gemeente. Echter is het ook verantwoordelijkheid van de inwoners zelf, want het is met name bestemmingsverkeer.
 
9/8: Reactie verkeersdeskundige: Ik heb hier nog niets over vernomen via de wijkagent maar ik zal deze straat in de lijst van het meettoestel plaatsen. Deze wordt dan wel pas na de vakantieperiode opgehangen.
 
Oktober: Wanneer wordt het meettoestel opgehangen?
 
9-1-2014: Aan Peter N. gevraagd
10/1: De meting op Trambaan moet nog worden uitgevoerd en is in de planning opgenomen. Maar we kunnen nog niet aangeven wanneer dat deze telling kan worden uitgevoerd. Op dit moment hangt de verkeersteller (we hebben er maar één) op Hageland waar ook klachten spelen en urgent gemeten moet worden. Verkeersdeskundige gaat na of de meting op de Trambaan naar voren gehaald kan worden. 
 
Update mei 2014: In februari 2014 is hier een meting uitgevoerd. Uit het resultaat van deze meting blijkt dat de gemiddelde snelheid hier 35km/uur is. Deze heeft geen negatieve invloed op de verkeersveiligheid op de Trambaan.  Tevens zijn op deze weg volgens ons ongevallenprogramma over de periode 2002 t/m 2013 geen ongevallen geregistreerd. 
 
3 juni 2013 Openbaar vervoer
Stand van zaken Update mei 2014: Het busvervoer in West-Brabant wordt vanaf 14 december 2014 voor 8 jaar verzorgd door Arriva Personenvervoer Nederland BV. Hierdoor gaan er geen buslijnen verloren in West-Brabant, dus ook niet voor Ossendrecht en Putte.
 
22/10: Verkeersdeskundige geeft aan dat de dienstregeling voor 2014 is vastgesteld door GS. Voor gemeente Woensdrecht worden er op de website van de Provincie Noord-Brabant geen wijzigingen in de lijnen (110, 104 of 105) genoemd. Maar de frequentie en tijden worden wel anders. Daar waar veel vraag is, komen extra ritten en waar weinig vraag is vervallen ritten. Dat is het verhaal dat de gedeputeerde in de raad(scommissie) heeft verteld. Het dorpsplatform zal deze presentatie ontvangen.
 
De verkeersdeskundige verwacht verder dat er in december meer gezegd kan worden over de dienstregeling in 2015.
 
3/6: De gedeputeerde zal in de raad van 11 september een presentatie gehouden.
 
Bushalte Putseweg
Vraag dorpsplatform of hier geen abri’s geplaatst kunnen worden. Drukke bushalte met veel schooljeugd, maar geen voorzieningen. Update mei 2014: Deze haltevoorziening is niet van de gemeente, maar van de Provincie. De Provincie heeft bij de verkeersdeskundige aangegeven dat het voorstel van abri’s bij deze halte zouden worden opgenomen samen met het toegankelijk maken van deze halte. Dit is nog niet gebeurd, de verkeerskundige heeft daarom nogmaals contact opgenomen en verwacht deze maand een antwoord.
 
10-1: Het plaatsen van abri’s is nog in onderzoek bij de verkeersdeskundige. 
 
Wifi Drieschaar
Dorpsplatform zou graag wifi in MFC De Drieschaar willen. Update mei 2014: gerealiseerd